ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stand

S T AE1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stand-, *stand*, stan
English-Thai: Longdo Dictionary
stand(vt) ทน เช่น I hate the English lesson. I can't stand the sight of the teacher., See also: bear

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stand(vi) ยืน, See also: ยืนขึ้น, ตั้งอยู่, Syn. be erect, hold
stand(vt) ทำให้ยืนขึ้น, See also: ทำให้ตั้งอยู่
stand(n) การยืน
stand(n) จุดยืน, Syn. notion, view
standby(n) ผู้สำรอง, See also: ผู้เตรียมพร้อม
standee(n) ผู้โดยสารที่ยืน
stand as(phrv) เสนอ(บางคน)เป็นตัวแทนของ, See also: เป็นตัวแทน, ทำแทน
stand at(phrv) ยืนอยู่บริเวณ, See also: ยืนแถวๆ, ยืนตรง, ยืนคอยที่
stand at(phrv) (ระดับ, การวัด) อยู่ที่, See also: ยังคงเป็น
stand by(phrv) อยู่ใกล้, See also: อยู่ในเหตุการณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stand(สแทนดฺ) {stood,stood,standing,stands} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ยืน,ยืนตรง,ตั้ง,ตั้งอยู่,ติดอยู่,ค้างอยู่,ยืนหยัด,ทนฝ่า,มีผลต่อไป,เป็นม้าพันธุ์,เผชิญ,อดทน,เลี้ยงดู,ปฎิบัติหน้าที่,จุดยืน,ตำแหน่ง,พยานในศาล,แท่นพูด,บัลลังก์,ที่จอดรถ,แผงหนังสือพิมพ์,แผง,แผงลอย,
stand cameran. กล้องถ่ายรูปชนิดตั้ง
stand-by(สแทน'บาย) n. ผู้ไว้ใจได้ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉิน,การเตรียมเข้าซื้อที่นั่ง (บนเครื่องบิน เรือหรือรถโดยสาร) ที่คนอื่นสละสิทธิ์. adj. เตรียมพร้อม,สำรอง
stand-upadj. ยืนตรง,ตั้งตรง,กล้าหาญ,เด็ดเดี่ยว,ตรงไปตรงมา
standard(สแทน'เดิร์ด) n.,adj. (เป็น) มาตรฐาน,เกณฑ์,กฎเกณฑ์,ข้อบังคับ,กรอบ,ข้อกำหนด,อัตราเปรียบเทียบ,สิ่งที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ,หน่วยเงินตรา,ธงราชการ,ธง,ชั้นปีโรงเรียนประถมในอังกฤษ,สิ่งค้ำจุนที่ตั้งตรง,เสาไฟฟ้า,แท่นตั้งเทียน standards ศีลธรรมจรรยา,
standard of livingมาตรฐานการครองชีพ
standard timen. เวลามาตรฐาน
standard-bearern. ผู้ถือธง,ผู้นำที่เด่นชัด,ผู้นำพรรคการเมือง,ผู้นำกิจการ, See also: standard-bearership n.
standardise(สแทน'เดิร์ดไดซ) vt.,vi. ทำให้ได้มาตรฐาน,ได้มาตรฐาน, See also: standardis z ation n., Syn. regulate, conform, adjust
standardize(สแทน'เดิร์ดไดซ) vt.,vi. ทำให้ได้มาตรฐาน,ได้มาตรฐาน, See also: standardis z ation n., Syn. regulate, conform, adjust

English-Thai: Nontri Dictionary
stand(vi) ทรงตัว,ยืน,ตั้งอยู่,วางอยู่,ตั้งมั่น,เข้าประจำที่
stand(vt) ตั้ง,ตั้งตรง,หยุด,ยึด,อยู่ในฐานะ,อดทน,เผชิญ
standard(adj) ตามกำหนด,ตามมาตรฐาน,ตามเกณฑ์,เป็นสากล
standard(n) ระดับ,มาตรฐาน,อัตรา,เกณฑ์,ฐาน,ชั้นนักเรียน,ข้อบังคับ
standardization(n) การทำให้ได้มาตรฐาน,การจัดมาตรฐาน
standardize(vt) เข้าเกณฑ์,จัดมาตรฐาน,ทำให้ได้มาตรฐาน
standing(adj) มั่นคง,คงที่,แน่นอน,ตายตัว,นิ่ง
standing(n) ชื่อเสียง,ฐานะ,ความนิยม,ตำแหน่ง,จุดยืน
standpoint(n) แง่คิด,ความเห็น,หลัก,ทัศนคติ,จุดยืน
standstill(n) ดุษณียภาพ,การหยุดนิ่ง,การนิ่งเฉย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stand-off distance; stand-off gapระยะเว้นก่อนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stand-off gap; stand-off distanceระยะเว้นก่อนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
standardมาตรฐาน, มาตรา, ขนาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standardมาตรฐาน, มาตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard airอากาศมาตรฐาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard conditionsภาวะมาตรฐาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard constructionสิ่งปลูกสร้างมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard deviationค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
standard deviationค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standard deviationส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stand pipe Systemระบบท่อยืน, Example: ท่อส่งน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการดับเพลิง [สิ่งแวดล้อม]
Standardมาตรฐาน [การบัญชี]
standard compaction teststandard compaction test, การทดสอบการบดอัดมาตรฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Standard costต้นทุนมาตรฐาน [การบัญชี]
Standard costingการบัญชีต้นทุนมาตรฐาน [การบัญชี]
standard deviationส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, รากที่สองของค่าเฉลี่ยของกำลังสองของส่วนเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต ใช้วัดการกระจายของข้อมูล  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ s [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Standard dosimetry laboratoryห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสี, ห้องปฏิบัติการด้านการวัดรังสี ซึ่งมีต้นกำเนิดรังสี อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ และบุคลากร ในการวัดรังสี ที่สามารถอ้างอิงได้กับมาตรฐานสากล, Example: [นิวเคลียร์]
standard electrode [reference electrode]ขั้วไฟฟ้ามาตรฐาน, ขั้วไฟฟ้าที่กำหนดขึ้นให้เป็นมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบหาค่าศักย์ไฟฟ้าของครึ่งเซลล์ต่าง ๆ บางครั้งเรียกว่าขั้วไฟฟ้าอ้างอิง  เช่น ขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน ขั้วไฟฟ้าคาโลเมลอิ่มตัว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
standard half cell potentialศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์มาตรฐาน, ความต่างศักย์ที่ได้จากการนำครึ่งเซลล์หนึ่ง ๆ ซึ่งมีความเข้มข้นของไอออนในสารละลาย 1 mol/dm3 อุณหภูมิ 25oC และถ้าเป็นแก๊สให้มีความดัน 1 atm  มาต่อเข้ากับขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน ซึ่งใช้เป็นครึ่งเซลล์มาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบใช้สัญลักษณ์ Eo [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
standard hydrogen electrodeขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน, ขั้วไฟฟ้าที่ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบหาศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์อื่น ๆ โดยกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้าของครึ่งเซลล์นี้ให้เท่ากับศูนย์โวลต์ ขั้วไฟฟ้านี้ประกอบ ด้วยแผ่นแพลทินัมบาง ๆ ที่เคลือบด้วยแพลทินัมแบลก จุ่มอยู่ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1  mol/d [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stand down(n) การหยุดการโจมตี(ปฏิบัติการ)ชั่วคราว
standard[สะแตนดาด] มาตรฐาน
standing army(n) กองทัพประจำการ
Standing Invitation(n, jargon) การออกคำเชิญอย่างถาวร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
standA baby deer can stand as soon as it is born.
standA broken-down car was standing in the middle of the road.
standA castle stands a little way up the hill.
standA customer is having his shoes shined on a slapped-together stand.
standAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.
standA high wall stands all about the garden.
standA house divided against itself can't stand.
standAI stands for artificial intelligence.
standAlbert, I hope you'll stand by me if I get in trouble.
standAll right everyone, let's not stand on ceremony tonight. Cheers!
standAll the traffic was brought to a standstill by the accident.
standAmy made an effort to stand up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะเบ๊ะ(v) salute, See also: stand at salute, Example: ทหารผู้น้อยตะเบ๊ะทำความเคารพผู้บัญชาการที่เดินตรวจความเรียบร้อย, Thai Definition: ทำความเคารพด้วยวิธีทำวันทยหัตถ์, Notes: (ปาก)
ไม้ยืนต้น(n) standing timber
ได้มาตรฐาน(v) standardized, See also: be up to standard, Syn. ตามมาตรฐาน, Ant. ต่ำกว่ามาตรฐาน, Example: ผมรับรองได้ว่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงกำหนด, Thai Definition: ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้
มาตรฐานการครองชีพ(n) standard of living, Example: ชาวจีนมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มสูงขึ้น, Thai Definition: ระดับที่เป็นอุดมคติ หรือที่เป็นบรรทัดฐานของการบริโภค
แทนค่า(v) represent, See also: stand for, substitute, Example: X เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าตัวแปรในทางคณิตศาสตร์
วางมาตรฐาน(v) standardize, Example: ไอบีเอ็มได้วางมาตรฐานของการแสดงผลแบบใหม่ของจอคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะสามารถแสดงผลได้ความละเอียดสูงขึ้น, Thai Definition: หนดมาตรฐานเพื่อบอกถึงรูปแบบ คุณลักษณะ หรือคุณสมบัติ ทีควรจะมีเหมือนกัน
ลุกขึ้น(v) stand up, Syn. ยืนขึ้น, ลุกขึ้นยืน, Ant. นั่งลง, Example: เขาทุรนทุรายอยู่พักหนึ่งก็ลุกขึ้นออกไปข้างนอก, Thai Definition: เคลื่อนขึ้นมาจากท่านั่งหรือท่านอน
ตีตั๋วยืน(v) stand instead of having a ticket, Example: ตั่วนั่งเต็มหมดแล้ว เขาจึงต้องตีตั๋วยืนเพื่อชมคอนเสิร์ต, Thai Definition: มีบัตรโดยสารแต่ไม่มีที่นั่ง
ตั้งตรง(v) stand upright, Syn. ตั้งชัน, Example: เชิงเทียนทั้ง 4 ข้างตั้งตรงขนานไปกับพระพุทธรูป, Thai Definition: ชูตัวหรือทำให้ทรงตัวในลักษณะที่ไม่ใช่นอน หรือล้ม
แผง(n) stall, See also: stand, Example: แถวนี้ไม่ว่าตรอกซอกซอยใดจะต้องเห็นแผงพระเครื่องตั้งเรียงรายไปทั่ว, Count Unit: แผง, Thai Definition: ของที่วางแผ่เรียงรายกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเอสบีเอ็น[Ai.Ēs.Bī.En.] (x) EN: ISBN (International Standard Book Number)  FR: ISBN [m]
อ่านออก[ān øk] (adj) EN: legible ; understandable ; discernible  FR: lisible ; déchiffrable
อนุเคราะห์[anukhrǿ] (v) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize  FR: favoriser ; aider
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
แบกะดิน[baēkadin] (n) EN: roadside stand
แบบฉบับ[baēpchabap] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[baēpyāng] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: exemple [m] ; modèle [m]
บรรทัดฐาน[banthatthān] (n) EN: standard : norm ; criterion ; yardstick
เบิกพยาน[boēk phayān] (v, exp) EN: put a witness on the stand ; produce a witness
ชำนัญ[chamnan] (v) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive

CMU English Pronouncing Dictionary
STAND S T AE1 N D
STANDA S T AE1 N D AH0
STANDS S T AE1 N D Z
STANDEN S T AE1 N D AH0 N
STANDBY S T AE1 N D B AY1
STANDUP S T AE1 N D AH2 P
STANDRE S T AE1 N D ER0
STANDER S T AE1 N D ER0
STANDEX S T AE1 N D AH0 K S
STAND-UP S T AE1 N D AH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stand (v) stˈænd (s t a1 n d)
stands (v) stˈændz (s t a1 n d z)
standby (n) stˈænbaɪ (s t a1 n b ai)
stand-in (n) stˈænd-ɪn (s t a1 n d - i n)
stand-to (n) stˈænd-tˈuː (s t a1 n d - t uu1)
stand-up (j) stˈænd-ʌp (s t a1 n d - uh p)
standard (n) stˈændəd (s t a1 n d @ d)
standbys (n) stˈænbaɪz (s t a1 n b ai z)
standing (v) stˈændɪŋ (s t a1 n d i ng)
stand-ins (n) stˈænd-ɪnz (s t a1 n d - i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
规格[guī gé, ㄍㄨㄟ ㄍㄜˊ, / ] standard; norm; specification, #5,467 [Add to Longdo]
标准化[biāo zhǔn huà, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] standardization, #7,205 [Add to Longdo]
并列[bìng liè, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] stand side by side; be juxtaposed, #8,940 [Add to Longdo]
常委会[cháng wěi huì, ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] standing committee, #10,820 [Add to Longdo]
站住[zhàn zhù, ㄓㄢˋ ㄓㄨˋ, ] stand, #20,090 [Add to Longdo]
制式[zhì shì, ㄓˋ ㄕˋ, ] standard (format, e.g. PAL or SECAM for TV signal); system; service pattern; type of service, #22,833 [Add to Longdo]
本位[běn wèi, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ, ] standard; one's own department or unit, #24,474 [Add to Longdo]
渣打银行[Zhā dǎ Yín háng, ㄓㄚ ㄉㄚˇ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] Standard Chartered Bank, #33,328 [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, / ] stand for bronze tripod (archeol.); used in names, e.g. 盧武鉉 President Loh Roh Mu-hyun of South Korea, #35,634 [Add to Longdo]
肃立[sù lì, ㄙㄨˋ ㄌㄧˋ, / ] standing tall and majestic (of physical object such as trees), #44,712 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
standSee also: stehen
Standard(n) |der, pl. Standards| มาตรฐาน, See also: Norm, Syn. Maßstab
Standard(n) |der, pl. Standards| คุณภาพ เช่น ein niedriger Standard คุณภาพต่ำ
ständig(adv) สม่ำเสมอ, เป็นประจำ เช่น Der Student stellt Fragen ständig in der Vorlesung. นักศึกษาคนนี้ตั้งคำถามในห้องเรีอนเสมอ, See also: stets, Syn. immer
Standort(n) |der, pl. Standorte| ที่ตั้ง, See also: Stelle
Abstand nehmen von(phrase) ถอยห่างจาก, See also: fernhalten, verabschieden
Wiederstand leistenต่อต้าน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, See also: wiederstehen
umständlich(adj, adv) ซับซ้อน, ยุ่งยาก,(งาน)ที่หนัก ต้องใช้ความกำลังและความพยายามเยอะ
Widerstand(n) |der, pl. Widerstände| ตัวต้านทานไฟฟ้า (ฟิสิกส์), See also: A. der Leiter
einverstanden(adj, pp) ที่เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน เช่น Sie sind damit nicht einverstanden. (= Sie sind nicht dafür.) พวกเขา/คุณไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้, See also: Related: zustimmen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bereitschaftsdienst {m} | Bereitschaftsdienste {pl}stand duty | stand duties [Add to Longdo]
Standfestigkeit {f}stableness [Add to Longdo]
Stand {m}standing position [Add to Longdo]
Stand {m}; Stillstand {m}stand [Add to Longdo]
Stand {m}; Zustand {m} | der (neueste) Stand der Technik | der Stand der Dingestate | the state of the art; state-of-the-art | the state of affairs [Add to Longdo]
Stand {m} eines Wettkampfesscore [Add to Longdo]
Stand aufbauen (abbauen)to install (remove) a stand [Add to Longdo]
Stand der Technikstate of the art [Add to Longdo]
Standard {m}; Maßstab {m}standard [Add to Longdo]
Standard...preset [Add to Longdo]
Standard...stock [Add to Longdo]
Standard...vanilla; plain-vanilla [comp.] [slang] [Add to Longdo]
Standardabweichung {f} [math.]standard deviation; standard degression [Add to Longdo]
Standardabweichungskarte {f}sample standard deviation chart [Add to Longdo]
Standardantwort {f}stock response [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P) [Add to Longdo]
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old [Add to Longdo]
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P) [Add to Longdo]
お目通り;御目通り[おめどおり, omedoori] (n,vs) audience (with a person of high standing) [Add to Longdo]
この分では[このぶんでは, konobundeha] (exp) as affairs stand; judging from the present situation; as things are now [Add to Longdo]
しゃちほこ張る;鯱張る[しゃちほこばる;しゃっちょこばる(鯱張る);しゃちこばる(鯱張る), shachihokobaru ; shacchokobaru ( shachihokobaru ); shachikobaru ( shachihokobaru )] (v5r) (1) to stand on ceremony; (2) to stiffen up (the nerves); to be tense [Add to Longdo]
すっぽかす[suppokasu] (v5s,vt) to stand (someone) up; to leave (something) undone; to neglect (a duty) [Add to Longdo]
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1,vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
スタンダードバージョン[すたんだーどばーじょん, sutanda-doba-jon] standard version [Add to Longdo]
スタンダード版[スタンダードはん, sutanda-do han] standard version [Add to Longdo]
スタンドアローン[すたんどあろーん, sutandoaro-n] stand-alone [Add to Longdo]
スタンドアロン[すたんどあろん, sutandoaron] stand alone [Add to Longdo]
スタンバイ[すたんばい, sutanbai] standby (a-no) [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
剛健[ごうけん, gouken] standhaft, -stark, maennlich [Add to Longdo]
恒心[こうしん, koushin] Standhaftigkeit, Bestaendigkeit [Add to Longdo]
戸籍[こせき, koseki] Standesregister [Add to Longdo]
標準語[ひょうじゅんご, hyoujungo] Standardsprache, Hochsprache [Add to Longdo]
気丈[きじょう, kijou] standhaft, -mutig [Add to Longdo]
立場[たちば, tachiba] Standpunkt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stand
   n 1: a support or foundation; "the base of the lamp" [syn:
      {base}, {pedestal}, {stand}]
   2: the position where a thing or person stands
   3: a growth of similar plants (usually trees) in a particular
     area; "they cut down a stand of trees"
   4: a small table for holding articles of various kinds; "a
     bedside stand"
   5: a support for displaying various articles; "the newspapers
     were arranged on a rack" [syn: {rack}, {stand}]
   6: an interruption of normal activity [syn: {stand},
     {standstill}, {tie-up}]
   7: a mental position from which things are viewed; "we should
     consider this problem from the viewpoint of the Russians";
     "teaching history gave him a special point of view toward
     current events" [syn: {point of view}, {viewpoint}, {stand},
     {standpoint}]
   8: a booth where articles are displayed for sale [syn: {stall},
     {stand}, {sales booth}]
   9: a stop made by a touring musical or theatrical group to give
     a performance; "a one-night stand"
   10: tiered seats consisting of a structure (often made of wood)
     where people can sit to watch an event (game or parade)
   11: a platform where a (brass) band can play in the open air
     [syn: {bandstand}, {outdoor stage}, {stand}]
   12: a defensive effort; "the army made a final stand at the
     Rhone"
   v 1: be standing; be upright; "We had to stand for the entire
      performance!" [syn: {stand}, {stand up}] [ant: {lie},
      {sit}, {sit down}]
   2: be in some specified state or condition; "I stand corrected"
   3: occupy a place or location, also metaphorically; "We stand on
     common ground"
   4: hold one's ground; maintain a position; be steadfast or
     upright; "I am standing my ground and won't give in!" [syn:
     {stand}, {remain firm}] [ant: {relent}, {soften}, {yield}]
   5: put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear
     his constant criticism"; "The new secretary had to endure a
     lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the
     heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage"
     [syn: {digest}, {endure}, {stick out}, {stomach}, {bear},
     {stand}, {tolerate}, {support}, {brook}, {abide}, {suffer},
     {put up}]
   6: have or maintain a position or stand on an issue; "Where do
     you stand on the War?"
   7: remain inactive or immobile; "standing water"
   8: be in effect; be or remain in force; "The law stands!"
   9: be tall; have a height of; copula; "She stands 6 feet tall"
   10: put into an upright position; "Can you stand the bookshelf
     up?" [syn: {stand}, {stand up}, {place upright}]
   11: withstand the force of something; "The trees resisted her";
     "stand the test of time"; "The mountain climbers had to fend
     against the ice and snow" [syn: {resist}, {stand}, {fend}]
   12: be available for stud services; "male domestic animals such
     as stallions serve selected females"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top