ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stalwart

S T AO1 L W ER0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stalwart-, *stalwart*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stalwart(adj) ซื่อสัตย์, See also: ไว้วางใจได้, Syn. dependable, loyal
stalwart(adj) แข็งแกร่ง, See also: บึกบึน, กำยำ, แข็งแรง, Syn. robust, strong, vigorous
stalwart(n) คนที่ซื่อสัตย์, See also: คนที่ไว้วางใจได้, Syn. standby

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stalwart(สทอล'เวิร์ท) adj.,n. (ผู้) แข็งแรง,แข็งแกร่ง,กำยำล่ำสัน,บึกบึน,กล้าหาญ,เด็ดเดี่ยว,ทรหด,แน่นแน่น,ไม่ย่อท้อ., Syn. strong, resolute, firm

English-Thai: Nontri Dictionary
stalwart(adj) กำยำ,แข็งแรง,บึกบึน,กล้าหาญ,แข็งแกร่ง,ทรหด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำยำ[kamyam] (adj) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular  FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
ล่ำ[lam] (adj) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong  FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล่ำสัน[lamsan] (adj) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic  FR: robuste ; musclé ; athlétique

CMU English Pronouncing Dictionary
STALWART S T AO1 L W ER0 T
STALWARTS S T AO1 L W ER0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stalwart (n) stˈɔːlwət (s t oo1 l w @ t)
stalwarts (n) stˈɔːlwəts (s t oo1 l w @ t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] stalwart; sturdy, #3,515 [Add to Longdo]
刚毅木讷[gāng yì mù nè, ㄍㄤ ㄧˋ ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ, / ] stalwart and plain spoken (成语 saw); unwavering and prudent, #392,234 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
handfest; robust {adj} | handfester | am handfestestenstalwart | more stalwart | most stalwart [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
益荒猛男[ますらたけお, masuratakeo] (n) brave and stalwart man [Add to Longdo]
健児[けんじ, kenji] (n) stalwart youth [Add to Longdo]
硬軟両派[こうなんりょうは, kounanryouha] (n) stalwart and insurgent factions [Add to Longdo]
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P) [Add to Longdo]
猛者[もさ, mosa] (n) man of valour; man of valor; stalwart [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stalwart
   adj 1: having rugged physical strength; inured to fatigue or
       hardships; "hardy explorers of northern Canada"; "proud
       of her tall stalwart son"; "stout seamen"; "sturdy young
       athletes" [syn: {hardy}, {stalwart}, {stout}, {sturdy}]
   2: dependable; "the stalwart citizens at Lexington"; "a stalwart
     supporter of the UN"; "stout hearts" [syn: {stalwart},
     {stout}]
   3: used especially of persons; "a stalwart knight"; "a
     stouthearted fellow who had an active career in the army"
     [syn: {stalwart}, {stouthearted}]
   n 1: a person who is loyal to their allegiance (especially in
      times of revolt) [syn: {loyalist}, {stalwart}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top