ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stable

S T EY1 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stable-, *stable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stable(adj) มั่นคง, See also: แน่วแน่, ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. constant, firm, steady, Ant. unstable
stable(adj) คงรูป, See also: อยู่ตัว, คงตัว, Syn. fixed, permanent
stable(n) คอกม้า, See also: โรงม้า, Syn. corral, pen, shelter
stable(vt) นำเข้าคอก, See also: ใส่ในคอก, Syn. corral, pen
stableboy(n) เด็กเลี้ยงม้า, See also: เด็กเลี้ยงสัตว์ในคอก, Syn. groom, hostler
stableman(n) ชายเลี้ยงม้า, See also: ชายเลี้ยงสัตว์ในคอก, Syn. groom, ostler
stablemate(n) ม้าเจ้าของเดียวกัน, See also: ม้าคอกเดียวกัน
stablemate(n) คนที่มาจากค่ายเดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stable(สเท'เบิล) adj. มั่นคงn. โรงม้า,คอกวัว,คอกสัตว์,vt. ใส่ไว้ในคอก, See also: stableness n. stably adv., Syn. firm, fixed, sturdyf
stable boyn. เด็กเลี้ยงม้า,เด็กเลี้ยงสัตว์ในคอก
stableman(สเท'เบิลเมิน,-แมน) n. ชายเลี้ยงม้า,ชายเลี้ยงสัตว์ในคอก pl. stablemen
augean stablesคอกวัวของพระเจ้า Augeas ซึ่งเล่ากันว่ามีวัวอยู่ 3000 ตัวที่ไม่เคยได้ทำความสะอาดต่อม Hercules ได้ใช้น้ำในแม่น้ำ Alpheus ล้างวันเดียวสะอาด
bistable magnetic coreวงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวก ก็ต้องเป็นลบ
constable(คอน'สทะเบิล) n. ตำรวจ,นายตำรวจ,ขุนวัง
detestable(ดิเทส'ทะเบิล) adj. น่าชัง,น่าเกลียด, See also: detestableness n. ดูdetestable detestability n. ดูdetestable, Syn. hateful
instable(อินสเท'เบิล) adj. ไม่มั่นคง,ไม่คงที่,ไม่แน่นอน, Syn. unstable
resistable(รีซิส'ทะเบิล) adj. ต้านทานได้, See also: resistability n.
tastable(เทส'สะเบิล) adj. =tasteable (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
stable(adj) มีเสถียรภาพ,คงที่,มั่นคง,แน่วแน่
stable(n) โรงม้า,คอกม้า,คอกสัตว์
stable(vt) เอาเข้าคอก
adjustable(adj) ซึ่งปรับได้,ซึ่งแก้ไขได้
constable(n) ตำรวจ,โปลิศ,ขุนวัง
detestable(adj) น่าชิงชัง,น่าเกลียดชัง,น่าชัง
incontestable(adj) แย้งไม่ได้,เถียงไม่ได้
LIVERY livery stable(n) โรงรถม้าเช่า
unstable(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่สม่ำเสมอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stableเสถียร, คงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stableเสถียร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
stable age distributionการกระจายตามอายุเมื่อประชากรคงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stable birth rateอัตราเกิดคงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stable death rateอัตราตายคงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stable isotopeไอโซโทปเสถียร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stable populationประชากรคงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stable population analysisการวิเคราะห์ประชากรคงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
stable compoundสารประกอบเสถียร, สารประกอบที่อยู่ตัวไม่สลายตัวหรือเปลี่ยนแปลงเป็นสารอื่นได้ง่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stable equilibriumสมดุลเสถียร, สมดุลของวัตถุที่เมื่อออกแรงกระทำให้วัตถุเอียงจากเดิมแล้วศูนย์กลางมวลของวัตถุเปลี่ยนตำแหน่งอยู่ในระดับที่สูงขึ้น พลังงานศักย์ของวัตถุมากขึ้น เมื่อเลิกออกแรงกระทำ วัตถุจะกลับมาอยู่ในลักษณะเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Stable isotopeไอโซโทปเสถียร, ไอโซโทปที่ไม่มีการสลายกัมมันตรังสี (ดู radioisotope ประกอบ) [นิวเคลียร์]
stable isotopeไอโซโทปเสถียร, ไอโซโทปที่ไม่มีการแผ่รังสีและสลายตัวไปเป็นไอโซโทปอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stableA stable economy is the aim of every government.
stablePrices are stable these days.
stablePrices have been stable for the past three years.
stableThe current political situation is not very stable.
stableThe economy of Japan is still stable.
stableThe government of that country is now stable.
stableThe government of the country is now stable.
stableThe Japanese yen is a stable currency.
stableThe stable is right behind the farm house.
stableThis stable contains twelve stalls.
stableYou will be paid a stable base salary plus commissions on sale.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอก(n) stable, See also: stall, pen, fold (sheep), coop (duck, cock), sty (pig), corral (elephant, horse, cattle), Syn. เล้า, Example: เด็กชายกำลังมองฝูงเป็ด ฝูงวัวซึ่งกำลังเดินกลับเข้าคอกเป็นทิวแถว, Count Unit: คอก, Thai Definition: ที่ล้อมขังสัตว์บางชนิด
คอกม้า(n) stable, Example: ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากจึงตัดสินใจเปลี่ยนจากเจ้าของคอกม้ามาเป็นเกษตรกร
เล้า(n) stable, See also: stall, pen, fold (sheep), coop (duck, cock), sty (pig), corral (elephant, horse, cattle), Syn. คอก, Ant. เล้า, Example: เสียงไอ้โต้งโก่งคอขันขันเจื้อยแจ้วอยู่ในเล้า, Thai Definition: คอกสำหรับให้สัตว์เช่นเป็ดและหมูอยู่
ปึกแผ่น(adj) stable, See also: united, unified, settled, strong, firm, Syn. มั่นคง, แข็งแรง, ถาวร, Ant. อ่อนแอ, Example: ประเทศไทยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นกันเป็นอันดี
ปุ๋ยคอก(n) manure, See also: stable manure, farmyard manure, cow manure, Syn. ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยมูลสัตว์, ปุ๋ยธรรมชาติ, Example: ชาวไร่ชาวนาใช้ปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มอินทรียสารให้แก่ดิน
โรงม้า(n) stable
ซอง(n) stall, See also: stable, pen, shed, Example: เมื่อม้าซ้อมได้ที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็นำม้าเข้าซอง, Thai Definition: ซอกหรือช่องแคบที่ทำขึ้นสำหรับเอาช้างม้าวัวควายเข้าไปไว้ในที่บังคับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศแย่มาก[ākāt yaē māk] (xp) EN: what awful weather !  FR: quel temps détestable !
โดยไม่มีข้อสงสัย[dōi mai mī khøsongsai] (adv) EN: undoubtedly  FR: indubitablement ; incontestablement
ใจง่าย[jai-ngāi] (v) EN: be credulous ; be unstable ; be gullible ; be easily influenced
คอก[khøk] (n) EN: pen ; shed ; enclosure ; stall ; sty ; stable ; coop ; corral   FR: enclos [m] ; abri [m] ; enceinte [f] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m] ; box [m]
คอกม้า[khøk mā] (n) EN: stable  FR: écurie [f]
คอกวัว[khøk wūa] (n) EN: cowshed ; stable ; cattle pen  FR: étable [f] ; enclos à bétail [m]
คง[khong] (adj) EN: stable ; steady ; firm  FR: constant ; stable
คงที่[khongthī] (v) EN: be stable ; be unchanged ; be constant  FR: être stable ; être constant
คงที่[khongthī] (adj) EN: fixed ; stable  FR: invariable ; inamovible ; fixe ; stable
คงตัว[khongtūa] (v) EN: steady ; be stable ; be constant ; be unchanged  FR: être stable ; être constant

CMU English Pronouncing Dictionary
STABLE S T EY1 B AH0 L
STABLER S T EY1 B AH0 L ER0
STABLER S T EY1 B L ER0
STABLES S T EY1 B AH0 L Z
STABLEY S T AE1 B L IY0
STABLEST S T EY1 B AH0 L AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stable (v) stˈɛɪbl (s t ei1 b l)
stabled (v) stˈɛɪbld (s t ei1 b l d)
stables (v) stˈɛɪblz (s t ei1 b l z)
stableboy (n) stˈɛɪblbɔɪ (s t ei1 b l b oi)
stableman (n) stˈɛɪblmæn (s t ei1 b l m a n)
stablemen (n) stˈɛɪblmɛn (s t ei1 b l m e n)
stableboys (n) stˈɛɪblbɔɪz (s t ei1 b l b oi z)
stablemate (n) stˈɛɪblmɛɪt (s t ei1 b l m ei t)
stablemates (n) stˈɛɪblmɛɪts (s t ei1 b l m ei t s)
stable-companion (n) stˈɛɪbl-kəmpˌænɪəʳn (s t ei1 b l - k @ m p a2 n i@ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安定[ān dìng, ㄢ ㄉㄧㄥˋ, ] stable; quiet; settled; stabilize; maintain; stabilized; calm and orderly, #8,483 [Add to Longdo]
稳固[wěn gù, ㄨㄣˇ ㄍㄨˋ, / ] stable, #13,711 [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, / ] stable; barn, #37,804 [Add to Longdo]
稳压[wěn yā, ㄨㄣˇ ㄧㄚ, / ] stable voltage, #48,213 [Add to Longdo]
歇后语[xiē hòu yǔ, ㄒㄧㄝ ㄏㄡˋ ㄩˇ, / ] stable figure of speech contrasting two incompatible parts, such as English "snowball's chances in hell" or Chinese 馬尾穿豆腐|马尾穿豆腐 stringing beancurd on horsetail, #66,786 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, ] stable; enclosure for horses; frontier; see 囹圉 prison, #81,782 [Add to Longdo]
安家立业[ān jiā lì yè, ㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, / ] stable household, established profession (成语 saw); settled and comfortably off, #144,043 [Add to Longdo]
稳定物价[wěn dìng wù jià, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄨˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] stable prices; commodity prices fixed by government (in a command economy); to valorize (a commodity) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
馬小屋[うまごや, umagoya] TH: คอกม้า  EN: stable

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beständigkeiten {pl}stable properties [Add to Longdo]
Stallgefährte {m} | Stallgefährten {pl}stable mate | stable mates [Add to Longdo]
Wertbeständigkeit {f}stable value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃんこ長[ちゃんこちょう, chankochou] (n) most experienced chanko cook in the sumo stable [Add to Longdo]
アームライト[a-muraito] (n) adjustable lamp (wasei [Add to Longdo]
アジャスタブルレンチ[ajasutabururenchi] (n) adjustable wrench [Add to Longdo]
オープンヒールタイプ[o-punhi-rutaipu] (n) type of scuba fin with an open heel, also called "adjustable fins" [Add to Longdo]
スカす[suka su] (v5s) to leave one's stable (sumo term) [Add to Longdo]
ストラップタイプ[sutorapputaipu] (n) (See オープンヒールタイプ) type of scuba fin with adjustable straps [Add to Longdo]
フリップフロップ[furippufuroppu] (n) {comp} flip flop; bistable (trigger) circuit; (P) [Add to Longdo]
モンキーレンチ[monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner [Add to Longdo]
安固[あんこ, anko] (adj-na,n) secure; solid; stable [Add to Longdo]
安定した[あんていした, anteishita] (adj-f) steady; stable; calm; firm [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フリップフロップ[ふりっぷふろっぷ, furippufuroppu] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
安定状態[あんていじょうたい, anteijoutai] stable state [Add to Longdo]
整合寸法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] adjustable-size aggregate [Add to Longdo]
設定可能[せっていかのう, setteikanou] adjustable, settable (an) [Add to Longdo]
双安定[そうあんてい, souantei] bistable [Add to Longdo]
双安定トリガー回路[そうあんていトリガーかいろ, souantei toriga-kairo] bistable trigger circuit [Add to Longdo]
双安定トリガ回路[そうあんていトリガかいろ, souantei toriga kairo] bistable trigger circuit, flip-flop [Add to Longdo]
双安定回路[そうあんていかいろ, souanteikairo] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
単安定トリガ回路[たんあんていトリガかいろ, tan'antei toriga kairo] monostable trigger circuit [Add to Longdo]
単安定回路[たんあんていかいろ, tan'anteikairo] monostable (trigger) circuit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stable
   adj 1: resistant to change of position or condition; "a stable
       ladder"; "a stable peace"; "a stable relationship";
       "stable prices" [ant: {unstable}]
   2: firm and dependable; subject to little fluctuation; "the
     economy is stable"
   3: not taking part readily in chemical change
   4: maintaining equilibrium
   5: showing little if any change; "a static population" [syn:
     {static}, {stable}, {unchanging}]
   n 1: a farm building for housing horses or other livestock [syn:
      {stable}, {stalls}, {horse barn}]
   v 1: shelter in a stable; "stable horses"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top