ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

squat

S K W AA1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squat-, *squat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squat(vi) นั่งยองๆ, Syn. crouch, sit
squat(vi) หมอบ, Syn. cower
squat(adj) อ้วนเตี้ย, See also: ม่อต้อ, เตี้ยล่ำ, Syn. dumpy, stumpy
squat(n) การนั่งยองๆ, Syn. crouch
squatty(adj) ม่อต้อ, See also: เตี้ยล่ำ, Syn. dumpy, squat
squatter(n) คนที่เข้าครอบครองสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาต, See also: ผู้จับจองที่ดินโดยไม่มีใบจับจอง, คนหักร้างถางพง, Syn. intruder, trespasser
squatter(n) ผู้นั่งยองๆ, See also: ผู้นั่งหมอบ
squat down(phrv) นั่งหมอบ (บนพื้น), See also: นั่งราบไปกับพื้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squat(สควอท) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) (การ) นั่งยอง ๆ ,นั่งขัดสมาธิ,นั่งราบ,นั่งถ่าย,หมอบ,นั่งพับเพียบ,นั่งบนพื้น,ขดตัว,หักร้างถางพง. adj. ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,กว้างเตี้ย., Syn. stocky, chunky
squatter(สควอท'เทอะ) n. ผู้นั่งยอง ๆ ,ผู้นั่งบนพื้น,สัตว์ที่หมอบหรือขดตัว,ผู้ตั้งรกรากในที่ดินของรัฐเพื่อจับจองการครอบครอง,ผู้หักร้างถางพงที่ดิน vi. ลุยน้ำ,เดินลุยน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
squat(adj) อ้วนเตี้ย,หมอบ,ม่อต้อ
squat(vi) ขดตัว,หมอบลง,นั่งขัดสมาธิ,นั่งพับเพียบ
squatter(n) ผู้ตั้งถิ่นฐานในที่สาธารณะ
squatty(adj) ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,สั้นหนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
squatterผู้บุกรุกที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
squatterผู้จับจอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
squatter๑. ผู้บุกรุกที่ดิน๒. ผู้ครอบครองปรปักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
squatSeen at a distance, the rock looks like a squatting human figure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยงโย่(v) squat, See also: crouch, to get up from a squatting position, Syn. ยงโย่ยงหยก, Example: เด็กยงโย่ยงหยกอยู่ริมน้ำ, Thai Definition: กิริยาที่นั่งหรือยืนขยับตัวขึ้นๆ ลงๆ ก้มๆ เงยๆ ไม่เป็นระเบียบ
ยอง(adv) squatly, See also: (to sit) on one's heels, Syn. ยองๆ, Example: เขานั่งยองสูบยาอยู่บนฝั่งคลอง, Thai Definition: อาการที่นั่งชันเข่าทั้ง 2 โดยก้นไม่ถึงพื้น
ยองๆ(adv) squatly, See also: (to sit) on one's heels, Syn. ยอง, Example: ครูสั่งให้นักเรียนนั่งยองๆ, Thai Definition: อาการที่นั่งชันเข่าทั้ง 2 โดยก้นไม่ถึงพื้น
นั่ง(v) sit, See also: squat, Syn. นั่งลง, Example: ทุกคนในที่ประชุมนั่งพร้อมๆ กัน, Thai Definition: อาการที่หย่อนก้นให้ติดกับพื้นหรือที่รองเช่นเก้าอี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับจอง[japjøng] (v) EN: stake out one's claim to squat
กระดานพิง[kradānphing] (n) EN: backrest used while squatting ; squab
ม่อต้อ[møtø] (v) EN: be dumpy ; be short and plump ; be squat ; be stocky
มอเตอร์[møtø] (adj) EN: dumpy ; short and plump ; squat ; stocky ; fat  FR: trapu ; râblé
นั่ง[nang] (v) EN: sit ; sit down ; squat  FR: s'asseoir ; être assis
ผู้บุกรุกที่ดิน[phū bukruk thīdin] (n, exp) EN: squatter  FR: squatteur [m] ; squatter [m]
สั้น[san] (x) EN: short ; concise ; brief ; squat  FR: court ; bref ; concis
ยอง[yøng] (adv) EN: squatly ; on one's heels
ยงโย่[yongyō] (v) EN: squat ; crouch ; to get up from a squatting position ; be halfway between sitting and standing
ยอง ๆ[yøng-yøng] (adv) EN: squatly ; on one's heels  FR: s'accroupir

CMU English Pronouncing Dictionary
SQUAT S K W AA1 T
SQUATS S K W AA1 T S
SQUATTY S K W AA1 T IY0
SQUATTER S K W AA1 T ER0
SQUATTERS S K W AA1 T ER0 Z
SQUATTING S K W AA1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squat (v) skwˈɒt (s k w o1 t)
squats (v) skwˈɒts (s k w o1 t s)
squatted (v) skwˈɒtɪd (s k w o1 t i d)
squatter (n) skwˈɒtər (s k w o1 t @ r)
squatters (n) skwˈɒtəz (s k w o1 t @ z)
squatting (v) skwˈɒtɪŋ (s k w o1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蹲踞[dūn jù, ㄉㄨㄣ ㄐㄩˋ, ] squat; crouch, #139,808 [Add to Longdo]
[qūn, ㄑㄩㄣ, ] squat, #1,048,302 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんこ[enko] (n,vs) (1) squatting; sitting; (2) breaking down; stopping (e.g. of car engine) [Add to Longdo]
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees) [Add to Longdo]
しゃがむ[shagamu] (v5m,vi) to squat; to crouch; (P) [Add to Longdo]
ウサギ跳び;兎跳び[ウサギとび(ウサギ跳び);うさぎとび(兎跳び), usagi tobi ( usagi tobi ); usagitobi ( usagi tobi )] (n,vs) jumping along in a squatting position; rabbit jumping [Add to Longdo]
サイバースクワッター[saiba-sukuwatta-] (n) cybersquatter [Add to Longdo]
サイバースクワット[saiba-sukuwatto] (n) {comp} cyber squat [Add to Longdo]
スクワッター[sukuwatta-] (n) squatter [Add to Longdo]
スクワット[sukuwatto] (n) squat [Add to Longdo]
ヤンキー座り;ヤンキー座(io)[ヤンキーすわり;ヤンキーずわり, yanki-suwari ; yanki-zuwari] (n,vs) squatting (usu. with elbows on knees and often while smoking, typically considered a low-class posture) [Add to Longdo]
下座[しもざ, shimoza] (n,vs) (1) squatting; prostrating oneself; crouching; (n) (2) musicians' box on the left side of the stage; (3) (See 下座・しもざ) lower seat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 squat
   adj 1: short and thick; as e.g. having short legs and heavy
       musculature; "some people seem born to be square and
       chunky"; "a dumpy little dumpling of a woman";
       "dachshunds are long lowset dogs with drooping ears"; "a
       little church with a squat tower"; "a squatty red
       smokestack"; "a stumpy ungainly figure" [syn: {chunky},
       {dumpy}, {low-set}, {squat}, {squatty}, {stumpy}]
   2: having a low center of gravity; built low to the ground [syn:
     {squat}, {underslung}]
   n 1: exercising by repeatedly assuming a crouching position with
      the knees bent; strengthens the leg muscles [syn: {knee
      bend}, {squat}, {squatting}]
   2: a small worthless amount; "you don't know jack" [syn: {jack},
     {doodly-squat}, {diddly-squat}, {diddlysquat}, {diddly-shit},
     {diddlyshit}, {diddly}, {diddley}, {squat}, {shit}]
   3: the act of assuming or maintaining a crouching position with
     the knees bent and the buttocks near the heels [syn: {squat},
     {squatting}]
   v 1: sit on one's heels; "In some cultures, the women give birth
      while squatting"; "The children hunkered down to protect
      themselves from the sandstorm" [syn: {squat}, {crouch},
      {scrunch}, {scrunch up}, {hunker}, {hunker down}]
   2: be close to the earth, or be disproportionately wide; "The
     building squatted low"
   3: occupy (a dwelling) illegally

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top