ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

squabble

S K W AA1 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squabble-, *squabble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squabble(n) การทะเลาะกัน, See also: การโต้เถียง, การต่อล้อต่อเถียง, Syn. argument, dispute, quarrel
squabble(vi) ทะเลาะกัน, See also: โต้เถียง, ต่อล้อต่อเถียง, Syn. argue, dipute, quarrel
squabble over(phrv) โต้เถียงเกี่ยวกับ, Syn. argue about, bicker about, quarrel about, wrangle about, squabble over
squabble with(phrv) ทะเลาะกับ, See also: โต้เถียงกับ, Syn. argue against, argue with, quarrel with, row with
squabble about(phrv) โต้เถียงเกี่ยวกับ, Syn. argue about, bicker about, quarrel about, wrangle about, squabble over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squabble(สควอบ'เบิล) vi.,n. (การ) ทะเลาะ,เถียงกัน,มีปากเสียงกัน,ต่อล้อต่อเถียง, Syn. dispute, wrangle

English-Thai: Nontri Dictionary
squabble(n) การต่อล้อต่อเถียง,การทะเลาะกัน
squabble(vi) ต่อล้อต่อเถียง,ทะเลาะกัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทะเลาะ(n) quarrel, See also: squabble, bicker, wrangle, dispute, Syn. การทะเลาะเบาะแว้ง, การวิวาท, การทะเลาะวิวาท, Ant. การคืนดี, Example: ปัญหาการทะเลาะและตบตีกันนั้นมีแทบทุกวัน ส่วนใหญ่มาจากเรื่องหึงหวงกัน, Thai Definition: ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ, โต้เถียงกัน, เป็นปากเป็นเสียงกัน
การทะเลาะวิวาท(n) quarrel, See also: squabble, bicker, wrangle, dispute, Syn. การวิวาท, การทะเลาะ, Ant. การคืนดี, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไประงับการทะเลาะวิวาทในวงเหล้าของชายหนุ่ม ก่อนเกิดการฆ่ากันเพื่อแย่งชิงหญิงสาว, Thai Definition: การทุ่มเถียงและต่อสู้กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจี้ยว[jīo] (v) EN: squabble ; quarrel ; row ; wrangle ; brawl
การทะเลาะ[kān thalǿ] (n) EN: quarrel ; squabble ; bicker ; wrangle ; dispute  FR: querelle [f] ; dispute [f]
ปะทะคารม[patha khārom] (v, exp) EN: debate ; dispute ; quarrel ; squabble ; argue ; cross verbal swords
ทะเลาะ[thalǿ] (v) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row  FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec
ทะเลาะเบาะแว้ง[thalǿbǿwaēng] (v) EN: brawl ; wrangle ; bicker ; quarrel ; dispute ; argue ; squabble ; spat
วิวาท[wiwāt] (v) EN: dispute ; argue ; debate ; quarrel ; squabble ; clash ; bully  FR: se disputer ; se quereller

CMU English Pronouncing Dictionary
SQUABBLE S K W AA1 B AH0 L
SQUABBLED S K W AA1 B AH0 L D
SQUABBLES S K W AA1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squabble (v) skwˈɒbl (s k w o1 b l)
squabbled (v) skwˈɒbld (s k w o1 b l d)
squabbles (v) skwˈɒblz (s k w o1 b l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
喧嘩(P);諠譁[けんか, kenka] (n,vs) quarrel; brawl; fight; squabble; scuffle; (P) [Add to Longdo]
御家騒動;お家騒動[おいえそうどう, oiesoudou] (n) family trouble (quarrel); domestic squabble; internal squabble (over headship rights) in a daimyo family in the Edo period [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 squabble
   n 1: a quarrel about petty points [syn: {bicker}, {bickering},
      {spat}, {tiff}, {squabble}, {pettifoggery}, {fuss}]
   v 1: argue over petty things; "Let's not quibble over pennies"
      [syn: {quibble}, {niggle}, {pettifog}, {bicker},
      {squabble}, {brabble}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top