ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spruce

S P R UW1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spruce-, *spruce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spruce(n) ต้นสนชนิดหนึ่ง
spruce(n) ไม้ของต้นสนชนิดหนึ่ง
spruce(vi) แต่งตัวเรียบร้อยงดงาม, See also: แต่งตัวสะอาดหมดจด, Syn. neater, groom
spruce(vt) แต่งตัวเรียบร้อยงดงาม, See also: แต่งตัวสะอาดหมดจด, Syn. neater, groom
spruce(adj) เรียบร้อยงดงาม, See also: โก้, สะอาดหมดจด, Syn. neat, smart, dapper, trim
spruce up(phrv) ทำให้เป็นระเบียบ, See also: ทำให้เรียบร้อย, Syn. stick up, smarten up, spiff up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spruce(สพรูส) n. ต้นสนสกุลPiceaมีใบรูปเข็มสั้น,ไม้ของต้นดังกล่าว adj. ทำจากไม้ดังกล่าว,มีต้นสนดังกล่าวขึ้นมาก,เรียบร้อย,งดงาม,โก้ vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให้งดงาม,แต่งจนเรียบร้อย,แต่งจนงดงาม,แต่งจนโก้., Syn. trim, neat

English-Thai: Nontri Dictionary
spruce(adj) กะทัดรัด,เรียบร้อย,งดงาม,โก้เก๋

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got the part already. I'm just trying to spruce it up.ที่คุณได้เป็นส่วนหนึ่งที่มีอยู่แล้ว ฉันแค่พยายามที่จะเรียบร้อยขึ้น Showtime (2002)
Remember to spruce up a bitจำไว้ต้องวางท่านิดหน่อย Infernal Affairs (2002)
This is part of 1 4 million acres of spruce trees in alaska that have been killed by bark beetles.นี่คือส่วนหนึ่งของต้นสปรูซ 14 ล้านเอเคอร์ในอลาสกา ที่ถูกทำลายโดยเต่าทองบาร์ค ปรากฏการณ์แบบเดียวกัน An Inconvenient Truth (2006)
Edie had also planned to spruce up the property by washing down the driveway.อีดี้ได้วางแผนที่จะทำให้บ้านดูสะอาดเรียบร้อย โดยการล้างทางเข้าบ้าน Listen to the Rain on the Roof (2006)
AND YOU AND I CAN SPRUCE THE HOUSE UP?ชั้นกับเธอจะได้จัดบ้านให้เรียบร้อย Mother Said (2008)
You oughta spruce up, yeah?มานี่มา เอมส์ เอมส์? Everyone (2009)
Emms, you oughta spruce up, yeah?เอ็มม์ เธอเรียบร้อยเกินไปไหม? Cook (2009)
I was helping Big Dave plant some spruce saplings in his ma's backyard.ผมไปช่วยบิ๊กเดฟ ปลูกหน่ออ่อนต้นสน ที่สวนหลังบ้านแม่ของเขา Slight of Hand (2010)
How are those, uh, spruce saplings shaping up?แล้วหน่้ออ่อนต้นสน ที่ปลูกเป็นไงบ้าง? Slight of Hand (2010)
What spruce saplings?หน่ออ่อนต้นสนอะไร? Slight of Hand (2010)
He... he's planting spruce saplings.เขากำลังจะลงกล้าต้นสน Slight of Hand (2010)
One-hundred-year-old spruces removed to improve the view?- ไม่ใช่ให้สามัญชนมา - ขอบคุณ The King's Speech (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โก้(v) be smart, See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic, Syn. เก๋, โก้เก๋, โก้หร่าน, สง่า, ภูมิฐาน, หรูหรา, Ant. ซอมซ่อ, Example: สมัยนั้นใครมีจักรยานก็นับว่าโก้เต็มที่แล้ว
โก้เก๋(v) be smart, See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic, Syn. เก๋, โก้, สง่า, ภูมิฐาน, เริด, หรู, Ant. ซอมซ่อ, Example: หญิงไทยยุคปัจจุบันเห่อเอาค่านิยมของผู้หญิงแถบอเมริกาเพราะเห็นว่าโก้เก๋มีรสนิยม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โก้[kō] (adj) EN: smart ; spruce ; sprucy ; rakish  FR: chic ; soigné
โก้เก๋[kōkē] (v) EN: be smart ; spruce ; be beautiful ; be elegant ; be gaudily dressed ; look chic
ทำให้ระเบียบเรียบร้อย[thamhai rabīep rīeprøi] (v, exp) EN: spruce up  FR: mettre en ordre

CMU English Pronouncing Dictionary
SPRUCE S P R UW1 S
SPRUCED S P R UW1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spruce (v) sprˈuːs (s p r uu1 s)
spruced (v) sprˈuːst (s p r uu1 s t)
spruces (v) sprˈuːsɪz (s p r uu1 s i z)
sprucely (a) sprˈuːsliː (s p r uu1 s l ii)
spruceness (n) sprˈuːsnəs (s p r uu1 s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
云杉[yún shān, ㄩㄣˊ ㄕㄢ, / ] spruce, #57,657 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fichte {f} [bot.] | Fichten {pl}spruce | spruces [Add to Longdo]
Fichtenholz {n} | Fichtenhölzer {pl}spruce wood | spruce woods [Add to Longdo]
Fichtennadel {f} | Fichtennadeln {pl}spruce needle | spruce needles [Add to Longdo]
Tannenhuhn {n} [ornith.]Spruce Grouse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きりっとした[kirittoshita] (adj-f) smart; spruce; neat [Add to Longdo]
スプルース[supuru-su] (n) spruce [Add to Longdo]
ヤツバキクイムシ[yatsubakikuimushi] (n) spruce bark beetle (Ips typographus) [Add to Longdo]
蝦夷松[えぞまつ;エゾマツ, ezomatsu ; ezomatsu] (n) (uk) Yezo spruce (Picea jezoensis); Jezo spruce [Add to Longdo]
針樅[はりもみ;ハリモミ, harimomi ; harimomi] (n) (uk) tiger-tail spruce (Picea polita) [Add to Longdo]
唐檜[とうひ;トウヒ, touhi ; touhi] (n) (uk) spruce tree (esp. Picea jezoensis hondoensis, a variety of Ezo spruce) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spruce
   adj 1: marked by up-to-dateness in dress and manners; "a dapper
       young man"; "a jaunty red hat" [syn: {dapper}, {dashing},
       {jaunty}, {natty}, {raffish}, {rakish}, {spiffy},
       {snappy}, {spruce}]
   n 1: light soft moderately strong wood of spruce trees; used
      especially for timbers and millwork
   2: any coniferous tree of the genus Picea
   v 1: make neat, smart, or trim; "Spruce up your house for
      Spring"; "titivate the child" [syn: {spruce up}, {spruce},
      {titivate}, {tittivate}, {smarten up}, {slick up}, {spiff
      up}]
   2: dress and groom with particular care, as for a special
     occasion; "He spruced up for the party" [syn: {spruce up},
     {spruce}, {slick up}, {smarten up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top