ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spread

S P R EH1 D   
127 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spread-, *spread*, sprea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spread[VT] ทำให้กระจาย, See also: แพร่หลาย, แพร่กระจาย, Syn. extend, expand, stretch
spread[VI] กระจายไปทั่ว, See also: แพร่กระจาย, Syn. extend, expand, stretch
spread[N] การกระจาย, See also: การแพร่กระจาย, Syn. expansion, diffusion, distribution
spread[N] ระยะห่าง, See also: ระยะกว้าง, Syn. distance
spread[N] ผ้าปู (เตียง, โต๊ะ), Syn. bed or table cover
spread[N] อาหารที่ใช้ทาขนมปัง
spread[ADJ] ซึ่งแพร่กระจาย, Syn. extended, separated
spreader[N] มีดทาเนย
spreader[N] เครื่องทำให้กระจาย, See also: เครื่องหว่านเมล็ดหรือปุ๋ย
spread on[PHRV] ทน, See also: ป้าย, ละเลงบน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spread(สเพรด) {sprea,spread,spreading,spreads} vt.,vi.,n. (การ) แผ่,แพร่,กระจาย,กาง,คลี่,ปู,ละเลง,ทา,ทำให้กระจาย,แยกออก,ยึดออก,ลาม,ซึม,ผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่,น่านน้ำอันกว้างใหญ่,ผ้าปู,ฟาร์ม,ไร่นา., See also: spreadable adj. -S...
spreadsheetตารางจัดการหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นตาราง มีเส้นแนวตั้งและแนวนอนตัดกัน ช่องที่มีเส้นตัดกันนี้ เรียกว่า เซลล์ (cell) ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาทำการคำนวณได้ และจะให้ผลอย่างรวดเร็ว และง่ายดาย เป็นที่นิยมใช้กันมากสำหรับการทำบัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีรับ/จ่าย บัญชีพัสดุฯ โปรแกรมประเภทนี้ที่มีชื่อเป็นที่นิยมใช้กันมากได้แก่ Lotus 1-2-3, Microsoft Excel, Quattro Pro เป็นต้น
bedspreadn. ผ้าคลุมเตียง
bespread(บิสเพรด') {bespread,bespread,bespreading} vt. แผ่ออก,ปกคลุม
broadspreadadj. ซึ่งแผ่ออกกว้าง
three-dimensional spreadsthree-dimensional spreadsheet ตารางจัดการสามมิติหมายถึง โปรแกรมตารางจัดการสมัยใหม่ ๆ ที่สามารถแสดงตารางต่าง ๆ ซ้อน กันได้เหมือนกับเป็นหน้าหนังสือ ในกรณีเช่นนี้ จะมองดูเหมือนกับว่า มีความหนา ความหนานี้เองคือมิติที่สาม
widespread(ไวดฺ'สเพรด) adj. กว้างขวาง,แพร่หลาย,กระจาย,กางออก,ขยายออก
wingspread(วิง'สเพรด) n. ระยะห่างระหว่างปลายปีกสองข้างของเครื่องบิน

English-Thai: Nontri Dictionary
spread(n) ระยะกว้าง,ผ้าปู,การแผ่,การกระจาย,การคลี่
bedspread(n) ผ้าปูที่นอน,ผ้าคลุมเตียง
bespread(vt) ปกคลุม,แผ่ออก
outspread(vt) แผ่กว้าง,กาง,แพร่หลาย
overspread(vt) ปกคลุม,แผ่ไปทั่ว,ดาษดื่น,แพร่กระจาย
widespread(adj) แพร่หลาย,กาง,แผ่,แพร่,กระจาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spreadมุมแผ่กระจาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
spread loss reinsuranceการประกันภัยต่อแบบกระจายค่าเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spread of riskการกระจายความเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spread sheetแผ่นตารางทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
spread spectrum technologyเทคโนโลยีการแผ่สเปกตรัม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spreader clauseข้อกำหนดกระจายการชดใช้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spreader clauseข้อกำหนดกระจายการชดใช้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spreading; patentกาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spread spectrum communicationsการสื่อสารด้วยระบบสเปรดสเปคตรัม [TU Subject Heading]
spreadsheetสเปรดชีต แผ่นตารางทำการ
เนื้อที่ขนาดใหญ่ในโปรแกรมสำหรับบรรจุตารางข้อมูลและสูตรคำนวณ แนวตั้งหรือสดมภ์ของตารางนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มจาก A,B,C เรื่อยไป และแนวนอนก็มหมายเลขกำกับตั้งแต่ 1,2,3 เรื่อยไป ช่องข้อมูล ข้อความ หรือสูตรคำนวณเมื่อบรรจุข้อมูลและสูตรแล้ว โปรแกรมสเปรดชีตจะคำนวณค่าที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ และถ้าหากเราเปลี่ยนค่าข้อมูลในช่องใดช่องหนึ่งไป ค่าในช่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็จะเปลี่ยนไปโดนอัตโนมัติเช่นกัน ผลก็คือสเปรดชีตมีประโยชน์มากในการคำนวณด้านต่างๆ นอกจากนั้นเรายังอาจใช้โปรแกรมสเปรดชีตจัดทำกราฟต่างๆ หรือใช้บันทึกข้อมูลต่างๆได้ด้วย [คอมพิวเตอร์]
spreadsheetซอฟต์แวร์ตารางทำงาน, โปรแกรมที่จัดตัวเลข และสูตรไว้ในแถวและคอลัมน์เพื่อคำนวณผลลัพธ์ โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ สถิติหรือการเงิน ในการคำนวณเพื่อสร้างรายงานเอกสาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
According to the neighbor who reported the fire, it started on the first floor and spread quickly.จากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้าน ที่แจ้งเหตุดังกล่าว ต้นเพลิงมาจากชั้นหนึ่ง ก่อนจะลุกลามอย่างรวดเร็ว Disbanded (2017)
The infection has spread too far.เชื้อมันลามกว้างเกินไป Stormborn (2017)
Swear you won't say the name so we don't spread it.- สาบานสิวะ The Bye Bye Man (2017)
This could spread everywhere if we don't cut it out.หมายความว่าไง ไปหาเธอ จอด แย่แล้ว The Bye Bye Man (2017)
You have to stop it before it spreads and every cell dies.เราต้องไปหาเธอด้วย The Bye Bye Man (2017)
The word spreads and he comes to you with...ว่าฉันไม่อยากทำแบบนั้น The Bye Bye Man (2017)
Her ashes were spread across the Pacific Ocean.เถ้าของแซร่าห์ถูกโปรยในมหาสมุทรแปซิฟิก The Space Between Us (2017)
Spread out!กระจายกำลัง! Warcraft (2016)
Spread out!กระจายกำลัง! Warcraft (2016)
Spread the word.แพร่ข่าวออกไป Eve of Destruction (2016)
It's gonna... It's gonna spread like a virus.มันจะมันจะแพร่กระจายเช่น ไวรัส Denial (2016)
Too many walkers, too spread out.พวกวอคเกอร์เยอะเกินไป มีอยู่รอบทิศทาง No Way Out (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spreadA fire can spread faster than you can run.
spreadAfter the war, the idea of democracy spread throughout Japan.
spreadA network of railroads soon spread over the entire country.
spreadA network of railroads spreads all over Japan.
spreadA smile spread across her face.
spreadBen spread a rumor about me out of malice.
spreadBlack clouds spread over the sky.
spreadCan we check the rapid spread of the flu?
spreadElectronic commerce began to spread rapidly.
spreadEnglish has spread all over the country.
spreadExcitement over the new product spread quickly throughout the division.
spreadFanned by a strong wind, the fire spread in an instant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้ข่าวสาร[V] give information, See also: spread the news, Syn. ส่งข่าวสาร, Ant. รับข่าวสาร, Example: ปัจจุบันมีสื่อที่ให้ข่าวสารกับเรามากมาย เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
สะพัด[V] spread out, See also: widespread, Syn. แพร่, ขยาย, กระจาย
แพร่ขยาย[V] spread, See also: broaden, extend, expand, widen, Syn. แพร่กระจาย, แพร่, ขยาย, Example: ความนิยมของโทรศัพท์มือถือกำลังแพร่ขยายไปทั่วโลก, Thai definition: กระจายออกไปทั่ว, กระจายออกไปในวงกว้าง, กระจายออกไปในขอบเขตที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ
แพร่ระบาด[V] spread out, See also: be prevalent, be dispersed, be disseminated, Example: ถ้าปลูกพืชซ้ำๆ กันในที่เดิมตลอดทั้งปี จะทำให้โรคแมลงแพร่ระบาดได้ง่าย เนื่องจากมีการสะสมของโรคโดยไม่ขาดตอน, Thai definition: กระจายออกไปได้โดยเร็ว
ลาม[V] spread, See also: extend, expand, diffuse, Syn. แผ่ขยาย, ขยาย, ลุกลาม, แพร่กระจาย, Example: ปัญหาวิกฤติการเงินในเอเชียลามไปถึงออสเตรเลีย, Thai definition: แผ่ขยายมากออกไปทุกที
ลุกลาม[V] spread, See also: extend, expand, diffuse, Syn. แผ่ขยาย, ขยาย, แพร่กระจาย, Example: การจลาจลลุกลามทั่วกรุงจาการ์ตา, Thai definition: แผ่กว้างออกไปโดยเร็ว
วู่วาม[V] spread, See also: extend, Syn. ลุกลาม, ลาม, Example: ไฟวู่วามมาเกือบถึงบ้านเราแล้ว, Thai definition: ติดต่อกันมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
ลือเลื่อง[V] spread, See also: circulate, broadcast, disseminate, make known, go around/round, Syn. เลื่องลือ, ระบือ, Example: ข่าวการแต่งงานลูกชายรัฐมนตรีลือเลื่องไปทุกหัวระแหง, Thai definition: กล่าวถึงกันในที่ต่างๆ
ระบาด[V] spread, See also: be dispersed, be scattered, be disseminated, Syn. กระจัดกระจาย, Example: โรคนี้มักจะระบาดในฤดูฝน, Thai definition: พลัดออกจากหมู่, แพร่ไป
แผ่ออก[V] spread, See also: expand, extend, widen, stretch, Syn. แผ่ขยาย, แบออก, คลี่ออก, กางออก, Example: กองเพลิงแผ่ออกเป็นวงกว้างน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆ, Thai definition: คลี่กระจายออกไปจากจุดนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up   FR: déplier ; déployer
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen   FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
บันลือ[v.] (banleū) EN: celebrate ; spread ; echo ; make a sensation   FR: résonner ; retentir ; célébrer
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty   FR: partager ; répartir
ฉาบ[v.] (chāp) EN: glaze ; paint ; coat ; gloss ; varnish ; smear ; spread on   FR: enduire ; recouvrir
ดาด[v.] (dāt) EN: pave ; spread out over ; spread down   FR: recouvrir ; revêtir
ดาษดื่น[adj.] (dātdeūn) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; répandu
ดาษดา[adj.] (dātsadā) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; luxuriant
เฟื่องฟุ้ง[v.] (feuangfung) EN: be disseminated ; spread   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPREAD    S P R EH1 D
SPREADS    S P R EH1 D Z
SPREADER    S P R EH1 D ER0
SPREADING    S P R EH1 D IH0 NG
SPREADSHEET    S P R EH1 D SH IY2 T
SPREADSHEETS    S P R EH1 D SH IY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spread    (v) sprˈɛd (s p r e1 d)
spreads    (v) sprˈɛdz (s p r e1 d z)
spreader    (n) sprˈɛdər (s p r e1 d @ r)
spreaders    (n) sprˈɛdəz (s p r e1 d @ z)
spreading    (v) sprˈɛdɪŋ (s p r e1 d i ng)
spreadsheet    (n) sprˈɛdʃiːt (s p r e1 d sh ii t)
spread-over    (n) sprˈɛd-ouvər (s p r e1 d - ou v @ r)
spreadeagle    (v) sprˈɛdˈiːgl (s p r e1 d ii1 g l)
spreadeagled    (v) sprˈɛdˈiːgld (s p r e1 d ii1 g l d)
spreadeagles    (v) sprˈɛdˈiːglz (s p r e1 d ii1 g l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扩散[kuò sàn, ㄎㄨㄛˋ ㄙㄢˋ, / ] spread; proliferation; diffusion, #4,243 [Add to Longdo]
[tān, ㄊㄢ, / ] spread out; vendor's stand, #5,140 [Add to Longdo]
流传[liú chuán, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] spread; circulate; hand down, #7,407 [Add to Longdo]
波及[bō jí, ㄅㄛ ㄐㄧˊ, ] spread to; involve; affect, #15,287 [Add to Longdo]
传遍[chuán biàn, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] spread widely, #23,929 [Add to Longdo]
传开[chuán kāi, ㄔㄨㄢˊ ㄎㄞ, / ] spread (news), #24,003 [Add to Longdo]
展翅高飞[zhǎn chì gāo fēi, ㄓㄢˇ ㄔˋ ㄍㄠ ㄈㄟ, / ] spread your wings and soar (成语 saw); to develop one's abilities freely, #68,229 [Add to Longdo]
[bǎi, ㄅㄞˇ, ] spread out; to open, #117,432 [Add to Longdo]
传名[chuán míng, ㄔㄨㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] spreading fame, #163,706 [Add to Longdo]
[zhà, ㄓㄚˋ, ] spread, #285,695 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brotaufstrich {m} | Brotaufstriche {pl}spread | spreads [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
イールドスプレッド[, i-rudosupureddo] (n) yield spread [Add to Longdo]
エクセルシート[, ekuserushi-to] (n) Excel spreadsheet [Add to Longdo]
カルク[, karuku] (n) {comp} (See 表計算ソフト) spreadsheet (wasei [Add to Longdo]
スーパースプレッダー[, su-pa-supuredda-] (n) super spreader (carrier of a viral disease who spreads the virus to a large number of other people) [Add to Longdo]
スプレッド[, supureddo] (n) spread [Add to Longdo]
スプレッドシート[, supureddoshi-to] (n) {comp} spreadsheet [Add to Longdo]
スプレッドシートプログラム[, supureddoshi-topuroguramu] (n) {comp} spreadsheet program [Add to Longdo]
スペクトラム拡散通信[スペクトラムかくさんつうしん, supekutoramu kakusantsuushin] (n) {comp} spread spectrum communication [Add to Longdo]
センタースプレッド[, senta-supureddo] (n) center spread [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スプレッドシート[すぷれっどしーと, supureddoshi-to] spreadsheet [Add to Longdo]
スプレッドシートプログラム[すぷれっどしーとぷろぐらむ, supureddoshi-topuroguramu] spreadsheet program [Add to Longdo]
拡がり角[ひろがりかく, hirogarikaku] spread angle [Add to Longdo]
散布度[さんぷど, sanpudo] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
散布量[さんぷりょう, sanpuryou] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
表計算[ひょうけいさん, hyoukeisan] spread sheet [Add to Longdo]
表計算アプリケーション[ひょうけいさんアプリケーション, hyoukeisan apurike-shon] spread sheet application [Add to Longdo]
表計算ソフト[ひょうけいさんソフト, hyoukeisan sofuto] spreadsheet (program) [Add to Longdo]
表計算プログラム[ひょうけいさんプログラム, hyoukeisan puroguramu] spreadsheet program [Add to Longdo]
遅延広がり[ちえんひろがり, chienhirogari] delay spread [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spread
   adj 1: distributed or spread over a considerable extent; "has
       ties with many widely dispersed friends"; "eleven million
       Jews are spread throughout Europe" [syn: {dispersed},
       {spread}]
   2: prepared or arranged for a meal; especially having food set
     out; "a table spread with food"
   3: fully extended in width; "outspread wings"; "with arms spread
     wide" [syn: {outspread}, {spread}]
   n 1: process or result of distributing or extending over a wide
      expanse of space [syn: {spread}, {spreading}]
   2: a conspicuous disparity or difference as between two figures;
     "gap between income and outgo"; "the spread between lending
     and borrowing costs" [syn: {gap}, {spread}]
   3: farm consisting of a large tract of land along with
     facilities needed to raise livestock (especially cattle)
     [syn: {ranch}, {spread}, {cattle ranch}, {cattle farm}]
   4: a haphazard distribution in all directions [syn: {scatter},
     {spread}]
   5: a tasty mixture to be spread on bread or crackers or used in
     preparing other dishes [syn: {spread}, {paste}]
   6: a meal that is well prepared and greatly enjoyed; "a banquet
     for the graduating seniors"; "the Thanksgiving feast"; "they
     put out quite a spread" [syn: {banquet}, {feast}, {spread}]
   7: two facing pages of a book or other publication [syn:
     {spread}, {spread head}, {spreadhead}, {facing pages}]
   8: the expansion of a person's girth (especially at middle age);
     "she exercised to avoid that middle-aged spread"
   9: decorative cover for a bed [syn: {bedspread}, {bedcover},
     {bed cover}, {bed covering}, {counterpane}, {spread}]
   10: act of extending over a wider scope or expanse of space or
     time [syn: {spread}, {spreading}]
   v 1: distribute or disperse widely; "The invaders spread their
      language all over the country" [syn: {spread},
      {distribute}] [ant: {collect}, {garner}, {gather}, {pull
      together}]
   2: become distributed or widespread; "the infection spread";
     "Optimism spread among the population" [syn: {spread},
     {propagate}]
   3: spread across or over; "A big oil spot spread across the
     water" [syn: {spread}, {overspread}]
   4: spread out or open from a closed or folded state; "open the
     map"; "spread your arms" [syn: {unfold}, {spread}, {spread
     out}, {open}] [ant: {fold}, {fold up}, {turn up}]
   5: cause to become widely known; "spread information";
     "circulate a rumor"; "broadcast the news" [syn: {circulate},
     {circularize}, {circularise}, {distribute}, {disseminate},
     {propagate}, {broadcast}, {spread}, {diffuse}, {disperse},
     {pass around}]
   6: become widely known and passed on; "the rumor spread"; "the
     story went around in the office" [syn: {go around}, {spread},
     {circulate}]
   7: strew or distribute over an area; "He spread fertilizer over
     the lawn"; "scatter cards across the table" [syn: {spread},
     {scatter}, {spread out}]
   8: move outward; "The soldiers fanned out" [syn: {diffuse},
     {spread}, {spread out}, {fan out}]
   9: cover by spreading something over; "spread the bread with
     cheese"
   10: distribute over a surface in a layer; "spread cheese on a
     piece of bread"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top