ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spotlight

S P AA1 T L AY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spotlight-, *spotlight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spotlight(n) ไฟฉายที่มีแสงสว่างจ้ามาก, See also: สปอร์ตไลท์, Syn. limelight, footlight
spotlight(n) จุดสนใจของผู้คน, See also: สายตาของประชาชน, Syn. public eye
spotlight(vt) ฉายสปอร์ตไลท์
spotlight(vt) ดึงดูดความสนใจ, See also: ทำให้เด่นชัด, Syn. highlight, draw attention to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spotlight(สพอท'ไลทฺ) n. ไฟฉายสว่างจ้า,แสงสว่างจ้าจากไฟฉายแรงสูง,จุดสนใจของประชาชน. vt. ฉายส่องด้วยไฟฉายแรงสูง,ทำให้เห็นชัด,ทำให้เด่นชัด,เรียกร้องความสนใจ,ย้ำ,เน้น, Syn. highlijght, accent, feature

English-Thai: Nontri Dictionary
spotlight(n) สายตาของประชาชน,ไฟฉาย,จุดสนใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOTLIGHT S P AA1 T L AY2 T
SPOTLIGHTS S P AA1 T L AY2 T S
SPOTLIGHTED S P AA1 T L AY2 T IH0 D
SPOTLIGHTING S P AA1 T L AY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spotlight (v) spˈɒtlaɪt (s p o1 t l ai t)
spotlights (v) spˈɒtlaɪts (s p o1 t l ai t s)
spotlighted (v) spˈɒtlaɪtɪd (s p o1 t l ai t i d)
spotlighting (v) spˈɒtlaɪtɪŋ (s p o1 t l ai t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
聚光灯[jù guāng dēng, ㄐㄩˋ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ, / ] spotlight, #41,573 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スポット[supotto] (n,adj-no) (1) spot; (2) (abbr) (See スポット広告) spot advertisement; spot advertising; (3) (abbr) (See スポットニュース) spot news; (4) (abbr) (See スポットライト) spotlight; (P) [Add to Longdo]
スポットライト[supottoraito] (n) spotlight; (P) [Add to Longdo]
ビーム球[ビームきゅう, bi-mu kyuu] (n) spotlight bulb (e.g. in interior lighting) [Add to Longdo]
世間の目[せけんのめ, sekennome] (exp,n) spotlight; public eye; public's attention; goldfish bowl [Add to Longdo]
晴れの舞台[はれのぶたい, harenobutai] (n) (See 晴れ舞台) big moment (e.g. performance, in the spotlight); gala occasion; (on the) world stage [Add to Longdo]
晴れ舞台;晴舞台[はれぶたい, harebutai] (n) (See 晴れの舞台) big moment (e.g. performance, in the spotlight); gala occasion; (on the) world stage [Add to Longdo]
点光[てんこう, tenkou] (n) spotlight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spotlight
   n 1: a focus of public attention; "he enjoyed being in the
      limelight"; "when Congress investigates it brings the full
      glare of publicity to the agency" [syn: {limelight},
      {spotlight}, {glare}, {public eye}]
   2: a lamp that produces a strong beam of light to illuminate a
     restricted area; used to focus attention of a stage performer
     [syn: {spotlight}, {spot}]
   v 1: move into the foreground to make more visible or prominent;
      "The introduction highlighted the speaker's distinguished
      career in linguistics" [syn: {foreground}, {highlight},
      {spotlight}, {play up}] [ant: {background}, {downplay},
      {play down}]
   2: illuminate with a spotlight, as in the theater

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top