ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spontaneity

S P AA2 N T AH0 N IY1 AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spontaneity-, *spontaneity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spontaneity(n) ลักษณะซึ่งเกิดขึ้นเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spontaneity(สพอนทะนี'อิที) n. ลักษณะของตัวมันเอง,ลักษณะที่เกิดขึ้นเอง,อากัปกริยาของตัวมันเอง. spontaneities ปฎิกิริยาหรือการกระทำที่เกิดขึ้นเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
spontaneity(n) ความคล่อง,ความเป็นปกติวิสัย,ความเป็นธรรมชาติ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spontaneityThe loss of childhood spontaneity has caused widespread concern, as well as calls for review of the nation's educational and social structures.

CMU English Pronouncing Dictionary
SPONTANEITY S P AA2 N T AH0 N IY1 AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spontaneity (n) spˌɒntənˈɪəʳtiː (s p o2 n t @ n i@1 t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungezwungenheit {f} | Ungezwungenheiten {pl}spontaneity | spontaneities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
自然[しぜん, shizen] (adj-na,n) (1) nature; spontaneity; (adv,adv-to) (2) naturally; spontaneously; (P) [Add to Longdo]
自発性[じはつせい, jihatsusei] (n) self-motivation; spontaneity; spontaneousness [Add to Longdo]
天然[てんねん, tennen] (n,adj-no) (1) nature; spontaneity; (2) (abbr) (See 天然ボケ) natural airhead; (P) [Add to Longdo]
無為自然[むいしぜん, muishizen] (n) (1) abandoning artifice and just being oneself; doing nothing and taking things as they come; (2) {Buddh} unconditioned nature; unconditioned spontaneity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spontaneity
   n 1: the quality of being spontaneous and coming from natural
      feelings without constraint; "the spontaneity of his
      laughter" [syn: {spontaneity}, {spontaneousness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top