ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

splendour

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -splendour-, *splendour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
splendour(n) ความงดงาม, Syn. splendor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
splendour(สเพลน'เดอะ) n. ความยอด-ยี่ยม,ความวิเศษ,ความงดงาม,ความรุ่งโรจน์,ความแจ่มจรัส,ความแวววาว,ความอัจฉริยะ., See also: splendorous adj. splendourous adj., Syn. grandeur

English-Thai: Nontri Dictionary
splendour(n) ความโอ่โถง,ความงามสง่า,ความอัจฉริยะ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะวันยอแสง(v) splendour of the setting sun, See also: sunset glory, evening glow, Ant. ตะวันขึ้น, Example: พอตะวันยอแสงดวงดาวก็เริ่มระยับ, Thai Definition: ลักษณะที่ดวงอาทิตย์ค่อยๆ ลับขอบฟ้า ทำให้ท้องฟ้ามีสีแดงเข้มขึ้นตามลำดับ
รูจี(n) beauty, See also: splendour, Syn. รุจี, ความงาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความมหัศจรรย์[khwām mahatsajan] (n) EN: miracle ; marvel ; amazement ; splendour
ศรี[sī] (n) EN: glory ; honour splendour ; magnificence ; fame ; renown  FR: gloire [m] ; honneur [m] ; célébrité [f] ; renommée [f]
ยศศักดิ์[yot sak] (n, exp) EN: rank ; title ; status ; prestige ; splendour ; station ; position ; distinction ; nobility ; class ; caste ; dignity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
splendour (n) splˈɛndər (s p l e1 n d @ r)
splendours (n) splˈɛndəz (s p l e1 n d @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄華[えいが, eiga] (n) glory; splendour; splendor; majesty; luxury [Add to Longdo]
栄耀[えいよう, eiyou] (n) luxury; splendour; splendor; prosperity [Add to Longdo]
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury [Add to Longdo]
華美[かび, kabi] (adj-na,n) pomp; splendor; splendour; gaudiness; (P) [Add to Longdo]
華麗[かれい, karei] (adj-na,n) splendor; splendour; magnificence; (P) [Add to Longdo]
金ぴか[きんぴか, kinpika] (adj-na,n) gilded splendor; gilded splendour [Add to Longdo]
光輝[こうき, kouki] (n) brightness; splendour; splendor; (P) [Add to Longdo]
光彩[こうさい, kousai] (n) brilliance; splendour; splendor; (P) [Add to Longdo]
豪華[ごうか, gouka] (adj-na,n) wonderful; gorgeous; splendor; splendour; pomp; extravagance; (P) [Add to Longdo]
豪壮[ごうそう, gousou] (adj-na,n) splendour; splendor; magnificence; grandeur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 splendour
   n 1: a quality that outshines the usual [syn: {luster},
      {lustre}, {brilliancy}, {splendor}, {splendour}]
   2: the quality of being magnificent or splendid or grand; "for
     magnificence and personal service there is the Queen's
     hotel"; "his `Hamlet' lacks the brilliance that one expects";
     "it is the university that gives the scene its stately
     splendor"; "an imaginative mix of old-fashioned grandeur and
     colorful art"; "advertisers capitalize on the grandness and
     elegance it brings to their products" [syn: {magnificence},
     {brilliance}, {splendor}, {splendour}, {grandeur},
     {grandness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top