ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spiteful

S P AY1 T F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spiteful-, *spiteful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spiteful(adj) มีเจตนาร้าย, See also: อาฆาตพยาบาท, Syn. malicious, vindictive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spitefuladj. มีเจตนาร้าย,มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น.
despiteful(ดิสไพทฺ'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น, See also: despitefulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
spiteful(adj) มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น,มีเจตนาร้าย
despiteful(adj) ซึ่งพยาบาท,ซึ่งอาฆาต,ซึ่งมุ่งร้าย

CMU English Pronouncing Dictionary
SPITEFUL S P AY1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spiteful (j) spˈaɪtfəl (s p ai1 t f @ l)
spitefully (a) spˈaɪtfəliː (s p ai1 t f @ l ii)
spitefulness (n) spˈaɪtfəlnəs (s p ai1 t f @ l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刻毒[kè dú, ㄎㄜˋ ㄉㄨˊ, ] spiteful; venomous, #108,618 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛想尽かし[あいそづかし, aisodukashi] (n,vs) no longer being fond of someone; spiteful words or acts showing that one is disgusted with someone [Add to Longdo]
陰湿[いんしつ, inshitsu] (adj-na) (1) malicious; spiteful; vicious; (2) devious; underhanded; sly; (3) damp and shady [Add to Longdo]
悔しん坊[くやしんぼう, kuyashinbou] (n) spiteful person [Add to Longdo]
鬼婆;鬼ばば;鬼ばばあ[おにばば(鬼婆;鬼ばば);おにばばあ(鬼婆;鬼ばばあ), onibaba ( onibaba ; oni baba ); onibabaa ( onibaba ; oni babaa )] (n) hag; witch; bitch; penurious or spiteful old woman; termagant; virago [Add to Longdo]
恨みがましい[うらみがましい, uramigamashii] (adj-i) reproachful; resentful; spiteful [Add to Longdo]
執念深い[しゅうねんぶかい, shuunenbukai] (adj-i) vindictive; tenacious; persistent; spiteful; vengeful [Add to Longdo]
疾視[しっし, shisshi] (n) spiteful gaze [Add to Longdo]
蛇心仏口[じゃしんぶっこう, jashinbukkou] (n) being cunning and spiteful, yet honey-tongued with feigned kindness [Add to Longdo]
憎気[にくげ, nikuge] (n) hateful; spiteful [Add to Longdo]
底意地が悪い[そこいじがわるい, sokoijigawarui] (exp,adj-i) malicious (at heart); spiteful; wicked [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spiteful
   adj 1: showing malicious ill will and a desire to hurt;
       motivated by spite; "a despiteful fiend"; "a truly
       spiteful child"; "a vindictive man will look for
       occasions for resentment" [syn: {despiteful}, {spiteful},
       {vindictive}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top