ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spineless

S P AY1 N L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spineless-, *spineless*, spineles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spineless(adj) ซึ่งไม่มีกระดูกสันหลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spineless(สไพ'ลิส) adj. ไม่มีกระดูกสันหลัง,ไร้ความเข้มแข็ง,ไม่มีหนาม,อ่อนแอ,เหลาะแหละ,ไม่หนักแน่น, See also: spinelessness n., Syn. irresolute, passive

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้กลัว[khīklūa] (adj) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless  FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ปวกเปียก[puakpīek] (adj) EN: weak ; feeble ; flabby ; limp ; flaccid ; spent ; worn out ; flimsy ; spineless  FR: mou ; amorphe ; faible
แหย[yaē] (v) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid

CMU English Pronouncing Dictionary
SPINELESS S P AY1 N L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spineless (j) spˈaɪnləs (s p ai1 n l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] (adj-i) spineless; backboneless; timid; cowardly; weak-kneed [Add to Longdo]
腰弱[こしよわ, koshiyowa] (adj-na,n) bad back; spineless person [Add to Longdo]
骨無し[ほねなし, honenashi] (n) boneless; spineless [Add to Longdo]
尻焼烏賊[しりやけいか;シリヤケイカ, shiriyakeika ; shiriyakeika] (n) (uk) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica) [Add to Longdo]
真烏賊[マイカ;まいか, maika ; maika] (n) (1) (See 鯣烏賊) Japanese common squid; Pacific flying squid (Todarodes pacificus); (2) (See 甲烏賊) golden cuttlefish (Sepia esculenta); (3) (See 尻焼烏賊) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica) [Add to Longdo]
草食男子;装飾男子(iK);裝飾男子(iK)[そうしょくだんし, soushokudanshi] (n) (1) (abbr) (See 草食系男子) young men who are not competitive as in tradition male stereotypes, including in the avid pursuit of money and sex, and who may also be kind, co-operative and family-oriented; (2) (abbr) (sl) men who pretend they aren't interested in women; spineless males; men with no balls [Add to Longdo]
墨烏賊[すみいか;スミイカ, sumiika ; sumiika] (n) (1) (uk) golden cuttlefish (Sepia esculenta); (2) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spineless
   adj 1: weak in willpower, courage or vitality [syn: {namby-
       pamby}, {gutless}, {spineless}, {wishy-washy}]
   2: lacking a backbone or spinal column; "worms are an example of
     invertebrate animals" [syn: {invertebrate}, {spineless}]
     [ant: {vertebrate}]
   3: lacking spiny processes; "spineless fins" [ant: {spinous},
     {spiny}]
   4: lacking thorns [syn: {thornless}, {spineless}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top