ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spinal

S P AY1 N AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spinal-, *spinal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spinal(adj) เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง, Syn. vertebral
spinal cord(n) เส้นประสาทไขสันหลัง, Syn. cord
spinal column(n) กระดูกสันหลัง, Syn. backbone, spine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spinal(สไพ'เนิล) adj. เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง.
spinal accessory nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 11 ที่หล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อ ที่ทำให้ศรีษะและไลห่เคลื่อนไหว
spinal columnn. ลำกระดูกสันหลัง,กระดูกสันหลัง, Syn. vertebral column
spinal cordn. ลำไขสันหลังที่เป็นเนื้อเยื่อประสาทในลำกระดูกสันหลัง
cerebrospinaladj. เกี่ยวกับสมองและไขสันหลัง
cerebrospinalfluidน้ำสมองร่วมไขสันหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
spinal(adj) เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spinal๑. -ลำกระดูกสันหลัง๒. -เงี่ยงกระดูก, -หนาม, -ยอดแหลม, -จะงอย๓. -เงี่ยงกระดูกสันหลัง๔. -ไขสันหลัง, -สันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal anaesthesiaการชาโดยฉีดยาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal canalช่องบรรจุไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal column; column, vertebral; rachis; vertebrariumลำกระดูกสันหลัง [มีความหมายเหมือนกับ spine ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal cord; medulla spinalisไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal nerveประสาทไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal paralysis; myeloparalysis; myeloplegiaอัมพาตไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal puncture; puncture, lumbar; rachicentesis; rachiocentesisการเจาะน้ำไขสันหลัง, การเจาะหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal reflexรีเฟล็กซ์ไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal shockช็อกเหตุไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spinal anesthesiaการระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spinal cordไขสันหลัง [TU Subject Heading]
spinal cordไขสันหลัง, เนื้อเยื่อประสาทที่ต่อจากสมองลงมาอยู่ในกระดูกสันหลัง ส่วนปลายไขสันหลังจะเรียวเล็กลงเป็นเพียงส่วนของเยื่อหุ้มสมองชั้นใน ที่ไขสันหลังจะมีเส้นประสาทไขสันหลังแยกออกมาเป็นคู่ ๆ ตามจำนวนข้อของกระดูกสันหลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Spinal cord compressionการกดทับไขสันหลัง [TU Subject Heading]
Spinal cord injuriesไขสันหลังบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Spinal diseasesโรคกระดูกสันหลัง [TU Subject Heading]
Spinal fracturesกระดูกสันหลังหัก [TU Subject Heading]
Spinal injuriesกระดูกสันหลังบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Spinal neoplasmsเนื้องอกกระดูกสันหลัง [TU Subject Heading]
spinal nerveเส้นประสาทไขสันหลัง, เส้นประสาทที่แยกออกมาจากไขสันหลัง ตรงโคนมีรากบนและรากล่างต่อกับไขสันหลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไขสันหลัง(n) spinal cord, Example: หมอเจาะไขสันหลังของคนป่วยเพื่อหาสาเหตุของโรค, Thai Definition: ประสาทส่วนกลางที่ต่อเนื่องจากประสาทส่วนปลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไขสันหลัง[khai sanlang] (n, exp) EN: spinal cord  FR: moelle épinière [f]
กระดูกสันหลัง[kradūk sanlang] (n) EN: spine ; backbone ; vertebral column ; spinal column ; vertebrae [pl]  FR: épine dorsale [f] ; colonne vertébrale [f] ; vertèbres [fpl]
สันหลัง[sanlang] (n) EN: spine ; backbone ; spinal column  FR: colonne vertébrale [f] ; échine [f] ; épine dorsale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPINAL S P AY1 N AH0 L
SPINALE S P IY0 N AA1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spinal (j) spˈaɪnl (s p ai1 n l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脊髓[jǐ suǐ, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄟˇ, ] spinal chord, #13,475 [Add to Longdo]
脊柱[jǐ zhù, ㄐㄧˇ ㄓㄨˋ, ] spinal column; columna vertebralis, #15,622 [Add to Longdo]
神经索[shén jīng suǒ, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄙㄨㄛˇ, / ] spinal chord [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückenmark {n} [anat.]spinal cord; medulla [Add to Longdo]
Rückgrat {n} [anat.]spinal column [Add to Longdo]
Spinalkanal {m} [anat.]spinal canal [Add to Longdo]
spinal {adj}; Wirbelsäule bzw. Rückenmark betreffend [anat.]spinal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
頚髄;頸髄[けいずい, keizui] (n) cervical spinal cord; cervical cord [Add to Longdo]
錐体路[すいたいろ, suitairo] (n) pyramidal tract; corticospinal tract [Add to Longdo]
髄液[ずいえき, zuieki] (n) cerebrospinal fluid [Add to Longdo]
脊索[せきさく, sekisaku] (n,adj-no) notochord (rudimentary spinal chord) [Add to Longdo]
脊髄[せきずい, sekizui] (n,adj-no) spinal cord; (P) [Add to Longdo]
脊髄腫瘍[せきずいしゅよう, sekizuishuyou] (n) spinal cord tumour; spinal cord neoplasm; spinal tumour [Add to Longdo]
脊髄神経[せきずいしんけい, sekizuishinkei] (n) spinal nerves [Add to Longdo]
脊髄反射[せきずいはんしゃ, sekizuihansha] (n) spinal reflex [Add to Longdo]
脊柱[せきちゅう, sekichuu] (n,adj-no) spinal column [Add to Longdo]
脊椎麻酔[せきついますい, sekitsuimasui] (n) spinal anesthesia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spinal
   adj 1: of or relating to the spine or spinal cord; "spinal
       cord"; "spinal injury"
   n 1: anesthesia of the lower half of the body; caused by injury
      to the spinal cord or by injecting an anesthetic beneath
      the arachnoid membrane that surrounds the spinal cord [syn:
      {spinal anesthesia}, {spinal anaesthesia}, {spinal}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top