ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spin

S P IH1 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spin-, *spin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spin(vi) ปั่น, See also: กรอ, หมุน, Syn. reel, whirl
spin(vt) ปั่น, See also: กรอ, หมุน, Syn. reel, whirl
spin(n) การหมุน, See also: การปั่น, Syn. rotation, whirl
spine(n) กระดูกสันหลัง, Syn. backbone, vertebral column
spine(n) สันหนังสือ
spine(n) หนาม, Syn. prickle, thorn
spiny(adj) มีหนาม, See also: เต็มไปด้วยหนาม, Syn. spiky, thorny
spiny(adj) ยุ่งยาก, See also: มีปัญหา, ไม่ราบรื่น, Syn. troublesome, thorny
spinal(adj) เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง, Syn. vertebral
spinel(n) แร่ไร้สี สัญลักษณ์ทางเคมี MgAIO4

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spin(สพิน) {spun,spun,spinning,spins} vt.,vi.,n. (การ) ปั่น,กรอ,ฟั่น,ทอ (ไหม) ,พ่น (ไหม) ,ม้วน,ทำให้หมุน,ควง,แทง (บิลเลียด) ,เรียบเรียง,เล่า,สาธยาย,เหวี่ยงออก,ขว้างออก,ยืดเยื้อ,หมุน,เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว,วิงเวียนศรีษะ,พลิก, Syn. rotate, whi
spinach(สพิน'นิจ) n. ผักขม,ใบของพืชดังกล่าว
spinage(สพิน'นิจ) n. ผักขม,ใบของพืชดังกล่าว
spinal(สไพ'เนิล) adj. เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง.
spinal accessory nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 11 ที่หล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อ ที่ทำให้ศรีษะและไลห่เคลื่อนไหว
spinal columnn. ลำกระดูกสันหลัง,กระดูกสันหลัง, Syn. vertebral column
spinal cordn. ลำไขสันหลังที่เป็นเนื้อเยื่อประสาทในลำกระดูกสันหลัง
spindle(สพิน'เดิล) n.,vt. (ทำให้เป็น,ใส่) กระสวย,เดือยหมุน,เพลาหมุน,สลัก,คนที่ผอมสูง vi. แตกหน่อ, Syn. rod, shaft
spine(สไพน์) n. ลำกระดูกสันหลัง,กระดูกสันหลัง,ส่วนที่คล้ายกระดูกสันหลัง,หนาม,หนามกระดอง,สิ่งที่แหลม,ความแข็งแกร่งของจิตใจ,ความแน่วแน่,สัน,แง่ง,สันหนังสือ., See also: spined adj., Syn. spinal column, ridge
spineless(สไพ'ลิส) adj. ไม่มีกระดูกสันหลัง,ไร้ความเข้มแข็ง,ไม่มีหนาม,อ่อนแอ,เหลาะแหละ,ไม่หนักแน่น, See also: spinelessness n., Syn. irresolute, passive

English-Thai: Nontri Dictionary
spinach(n) ผักขม
spinal(adj) เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง
spindle(n) เพลา,เครื่องปั่นด้าย,เดือย,สลัก,กระสวย
spine(n) หนาม,กระดูกสันหลัง,ความแข็งขัน,สัน,แง่ง
spinet(n) จ้องหน่อง,พิณ
spinner(n) เครื่องปั่นด้าย,ผู้ปั่นฝ้าย
spinster(n) สาวแก่,สาวทึมทึก,หญิงโสด
spiny(adj) แหลม,เต็มไปด้วยหนาม,ขรุขระ,ไม่ราบรื่น,มีปัญหา
clothespin(n) ไม้หนีบผ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spina bifida; spine, cleftกระดูกสันหลังโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spina mentalis; apophysis, genial; spine, mentalเงี่ยงกระดูกคาง, จะงอยคาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal๑. -ลำกระดูกสันหลัง๒. -เงี่ยงกระดูก, -หนาม, -ยอดแหลม, -จะงอย๓. -เงี่ยงกระดูกสันหลัง๔. -ไขสันหลัง, -สันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal anaesthesiaการชาโดยฉีดยาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal canalช่องบรรจุไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal column; column, vertebral; rachis; vertebrariumลำกระดูกสันหลัง [มีความหมายเหมือนกับ spine ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal cord; medulla spinalisไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal nerveประสาทไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal paralysis; myeloparalysis; myeloplegiaอัมพาตไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal puncture; puncture, lumbar; rachicentesis; rachiocentesisการเจาะน้ำไขสันหลัง, การเจาะหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spinal anesthesiaการระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spinal cordไขสันหลัง [TU Subject Heading]
spinal cordไขสันหลัง, เนื้อเยื่อประสาทที่ต่อจากสมองลงมาอยู่ในกระดูกสันหลัง ส่วนปลายไขสันหลังจะเรียวเล็กลงเป็นเพียงส่วนของเยื่อหุ้มสมองชั้นใน ที่ไขสันหลังจะมีเส้นประสาทไขสันหลังแยกออกมาเป็นคู่ ๆ ตามจำนวนข้อของกระดูกสันหลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Spinal cord compressionการกดทับไขสันหลัง [TU Subject Heading]
Spinal cord injuriesไขสันหลังบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Spinal diseasesโรคกระดูกสันหลัง [TU Subject Heading]
Spinal fracturesกระดูกสันหลังหัก [TU Subject Heading]
Spinal injuriesกระดูกสันหลังบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Spinal neoplasmsเนื้องอกกระดูกสันหลัง [TU Subject Heading]
spinal nerveเส้นประสาทไขสันหลัง, เส้นประสาทที่แยกออกมาจากไขสันหลัง ตรงโคนมีรากบนและรากล่างต่อกับไขสันหลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spinA big spider was spinning a web.
spinAfter dinner we took a spin around town in my car.
spinA police car was spinning along at a good speed.
spinA shiver ran down my spine.
spinChildren often hate spinach.
spinEat up all your spinach!
spinHave you ever seen a spider spinning its web?
spinHe's spent all afternoon rooting up last year's spinach plants.
spinI don't know how to operate a spinning wheel.
spinI drank too much and the ground seemed to spin under my feet.
spinI'd still be spinning my wheels if I hadn't gotten that scholarship.
spinI learned how to spin wool from watching my grandmother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผักขม(n) Spinach, Example: วิตามินบีพบมากในผักขมและผักใบเขียวอื่นๆ, Count Unit: ต้น, Thai Definition: พรรณไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง
สาวทึนทึก(n) old maid, See also: spinster, Syn. สาวทึมทึก, สาวแก่, Count Unit: คน, Thai Definition: สาวใหญ่ที่ยังไม่มีสามี
ขม(n) spinach, See also: Amaranthus spinosus, Syn. ผักขม, ผักโขม, ผักโหม, Example: นกยูงหากินใบไม้พืชหญ้าผักขมลูกปลาตามริมน้ำเป็นอาหาร, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกในสกุล Amaranthus วงศ์ Amaranthaceae มีหลายชนิด เช่น ผักขมหนาม (A. spinosus Linn.) ลำต้นมีหนาม ใช้ทำยาได้ ผักขมสวน (A. tricolor Linn.) ผักขมแดง (A. caudatus Linn.) ใบสีแดง ปลูกเป็นไม้ประดับ
ไขสันหลัง(n) spinal cord, Example: หมอเจาะไขสันหลังของคนป่วยเพื่อหาสาเหตุของโรค, Thai Definition: ประสาทส่วนกลางที่ต่อเนื่องจากประสาทส่วนปลาย
เงี่ยงปลา(n) spine of fish-fin, See also: fish-tail, Example: สารมีพิษเหล่านี้โดยมากจะอยู่ใกล้กับโคนก้านครีบแข็งหรือเงี่ยง, Count Unit: เงี่ยง, Thai Definition: กระดูกปลายแหลมของปลาบางอย่าง เช่น ปลากระเบนมีเงี่ยงที่โคนหาง หรือปลาดุกมีเงี่ยงที่ข้างหู
ปั่น(v) spin, Syn. หมุน, Example: ใบพัดที่ติดกับมอเตอร์ที่หมุนแผ่นดิสก์ช่วยปั่นอากาศให้หมุนเวียน, Thai Definition: ทำให้หมุน
ปั่นแปะ(n) spin a coin, Example: พวกเราไม่มีใครเป็นนักพนันมืออาชีพ ส่วนใหญ่จะเล่นเป็นเพียงไพ่ยี่อิ๊ด หรือป๊อกเด้ง ปั่นแปะ, Thai Definition: การพนันอย่างหนึ่งใช้สตางค์หรือเหรียญปั่นให้หมุนติ้วแล้วปิดไว้ ผู้พนันจะต้องทายว่าสตางค์หรือเหรียญนั้นจะหงายด้านใดขึ้น
ปั่นฝ้าย(v) spin cotton thread, Example: หากใครมีลูกสาว ทางครอบครัวก็จะฝึดหัดให้ปั่นฝ้าย ทอผ้า เย็บที่นอนหมอนมุ้ง หรือทำไร่ ดำนา, Thai Definition: นำฝ้ายเข้าเครื่องหมุนให้เป็นเส้นด้าย
ฟั่น(v) spin, See also: twist, roll, Example: ลูกเรือฟั่นเกลียวเหนียวแน่นเพื่อใช้สำหรับยึดหลักให้มั่นคง, Thai Definition: ทำสิ่งเป็นเส้นให้เข้าเกลียวกันเป็นเชือก
สาวแก่(n) old maid, See also: spinster, Syn. สาวทึนทึก, Example: แกไปหลงอะไรกับสาวแก่คนนั้นหนักหนา หล่อนมีอะไรดีหรือ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้หญิงที่มีอายุมากแล้วแต่ไม่ถึงกับชราซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักใย[chak yai] (v, exp) EN: spin a web  FR: tisser une toile
เดือย[deūay] (n) EN: dowel ; spindle ; tenon
เดือย[deūay] (n) EN: cock's spur ; dowel ; spindle ; tenon  FR: ergot [m]
หอยเม่น[høimen] (n) EN: spiny  FR: oursin [m]
หัวหมุน[hūamun] (v) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused
จะงอยบ่า[ja-ngøi bā] (n, exp) EN: spine of scapula
แกน[kaēn] (n) EN: axle ; axis ; spindle  FR: axe [m] ; pivot [m]
ไขสันหลัง[khai sanlang] (n, exp) EN: spinal cord  FR: moelle épinière [f]
ขี้กลัว[khīklūa] (adj) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless  FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ความบริสุทธิ์[khwām børisut] (n) EN: virginity ; maidenhood ; spinsterhood  FR: virginité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPIN S P IH1 N
SPINE S P AY1 N
SPINK S P IH1 NG K
SPINY S P AY1 N IY0
SPINS S P IH1 N Z
SPINO S P IY1 N OW0
SPINA S P IY1 N AH0
SPINAL S P AY1 N AH0 L
SPINKS S P IH1 NG K S
SPINES S P AY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spin (v) spˈɪn (s p i1 n)
spine (n) spˈaɪn (s p ai1 n)
spins (v) spˈɪnz (s p i1 n z)
spiny (j) spˈaɪniː (s p ai1 n ii)
spinal (j) spˈaɪnl (s p ai1 n l)
spines (n) spˈaɪnz (s p ai1 n z)
spinet (n) spˈɪnˈɛt (s p i1 n e1 t)
spinach (n) spˈɪnɪʤ (s p i1 n i jh)
spindle (n) spˈɪndl (s p i1 n d l)
spindly (j) spˈɪndliː (s p i1 n d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纺织[fǎng zhī, ㄈㄤˇ ㄓ, / ] spinning and weaving, #5,994 [Add to Longdo]
[zhuī, ㄓㄨㄟ, ] spine, #9,207 [Add to Longdo]
[fǎng, ㄈㄤˇ, / ] spin, #9,233 [Add to Longdo]
菠菜[bō cài, ㄅㄛ ㄘㄞˋ, ] spinach, #12,608 [Add to Longdo]
脊髓[jǐ suǐ, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄟˇ, ] spinal chord, #13,475 [Add to Longdo]
脊柱[jǐ zhù, ㄐㄧˇ ㄓㄨˋ, ] spinal column; columna vertebralis, #15,622 [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, ] spine; back; ridge, #15,976 [Add to Longdo]
[bō, ㄅㄛ, ] spinach, #61,208 [Add to Longdo]
纺锤[fǎng chuí, ㄈㄤˇ ㄔㄨㄟˊ, / ] spindle, #77,094 [Add to Longdo]
纺车[fǎng chē, ㄈㄤˇ ㄔㄜ, / ] spinning wheel, #89,908 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Spinat(n) |der, pl. Spinate| ผักโขม
Spind(n) |der, pl. Spinde| ตู้ใส่ของตามมหาวิทยาลัย, ล็อกเกอร์, Syn. Schließfach

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Imageberater {m}; Imageberaterin {f}; politischer Medienberater {m}spin doctor [Add to Longdo]
Spinalkanal {m} [anat.]spinal canal [Add to Longdo]
Spinat {m} [bot.] [cook.]spinach [Add to Longdo]
Spind {m}locker [Add to Longdo]
Spindel {f} | Spindeln {pl}spindle | spindles [Add to Longdo]
Spindel {f}newel [Add to Longdo]
Spindel {f}arbor [Add to Longdo]
Spindellager {n} [techn.]spindle bearing [Add to Longdo]
Spindelstock {m} (Drehbank)headstock [Add to Longdo]
Spinett {n} [mus.] | Spinette {pl}spinet | spinets [Add to Longdo]
Spinnaker {m} [naut.]spinnaker [Add to Longdo]
Spinnbobine {f}spinnung bobbin [Add to Longdo]
Spinne {f}; elastisches Befestigungsbandspider [Add to Longdo]
Spinnenbein {n}spider leg [Add to Longdo]
Spinnentier {n}arachnid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
がめつい[gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
ぎいぎい;ぎーぎー[giigii ; gi-gi-] (n) creak; squeak; rasping sound [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
こまを回す;独楽を回す[こまをまわす, komawomawasu] (exp,v5s) to spin a top [Add to Longdo]
ごしごし;ゴシゴシ[goshigoshi ; goshigoshi] (n,vs,adv) (on-mim) scrubbing; rubbing briskly; rasping [Add to Longdo]
ぜいぜい;ぜえぜえ[zeizei ; zeezee] (adv,adv-to,vs) (on-mim) gasping for breath; puffing and panting; wheezing [Add to Longdo]
ひとっ走り;一っ走り[ひとっぱしり, hitoppashiri] (n,vs) spin (as in 'take a car for a spin'); run [Add to Longdo]
ひょろ長い[ひょろながい, hyoronagai] (adj-i) long and narrow; lanky; gangling; spindly [Add to Longdo]
ぴしっ[pishitsu] (adv-to) (on-mim) with a crack; with a snap; slam (a door); stretch (one's spine) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スピンドル[すぴんどる, supindoru] spindle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
糸車[いとぐるま, itoguruma] Spinnrad [Add to Longdo]
紡績工場[ぼうせきこうじょう, bousekikoujou] Spinnerei [Add to Longdo]
紡織[ぼうしょく, boushoku] Spinnen_und_Weben [Add to Longdo]
紡錘[ぼうすい, bousui] Spindel [Add to Longdo]
[つむ, tsumu] Spindel [Add to Longdo]
錘状[すいじょう, suijou] spindelfoermig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spin
   n 1: a swift whirling motion (usually of a missile)
   2: the act of rotating rapidly; "he gave the crank a spin"; "it
     broke off after much twisting" [syn: {spin}, {twirl},
     {twist}, {twisting}, {whirl}]
   3: a short drive in a car; "he took the new car for a spin"
   4: rapid descent of an aircraft in a steep spiral [syn:
     {tailspin}, {spin}]
   5: a distinctive interpretation (especially as used by
     politicians to sway public opinion); "the campaign put a
     favorable spin on the story"
   v 1: revolve quickly and repeatedly around one's own axis; "The
      dervishes whirl around and around without getting dizzy"
      [syn: {spin}, {spin around}, {whirl}, {reel}, {gyrate}]
   2: stream in jets, of liquids; "The creek spun its course
     through the woods"
   3: cause to spin; "spin a coin" [syn: {whirl}, {birl}, {spin},
     {twirl}]
   4: make up a story; "spin a yarn"
   5: form a web by making a thread; "spiders spin a fine web"
   6: work natural fibers into a thread; "spin silk"
   7: twist and turn so as to give an intended interpretation; "The
     President's spokesmen had to spin the story to make it less
     embarrassing"
   8: prolong or extend; "spin out a visit" [syn: {spin}, {spin
     out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top