ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spill

S P IH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spill-, *spill*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spill(vi) หก, See also: ล้น, Syn. overflow, pour
spill(vt) ทำให้หก, See also: ทำหก, ทำล้น, Syn. overflow, pour
spill(vi) ทะลัก, See also: ล้นออกมา, ล้น
spill(n) การหกคะเมน, Syn. fall, tumble
spill(n) สิ่งที่หกล้น, Syn. overflow
spill(n) เศษไม้หรือกระดาษสำหรับจุดไฟ, Syn. lighter
spillage(n) การทำหก, See also: การล้นทะลัก, Syn. spilth, spillover
spillage(n) ปริมาณที่หก, See also: ปริมาณที่ล้นออกมา
spillway(n) ทางน้ำล้น, Syn. watercourse
spill out(phrv) ทำให้ล้นออก, See also: ทำให้หกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spill(สพิล) {spilt/spilled,spilling,spills} vi.,vt. (ทำให้) หก,ล้น,ทะลัก,หกคะเมน,กระเด็น,กระจาย n. สิ่งที่หก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย) . -Phr. (spill the beans เปิดเผยความลับ), See also: spiller n.
spillage(สพิล'ลิจฺ) n. การทำหก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย) ,จำนวนหรือปริมาณที่หก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย)
spillover(สพิล'โอเวอะ) n. การหก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย) ,สิ่งที่หก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย)

English-Thai: Nontri Dictionary
spill(vi) ล้น,หก,ทะลัก,กระเด็น
spill(vt) ทำตก,ทำหก,สาด,ทำหล่น,ทำให้กระเด็น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
spillwayspillway, อาคารทางระบายน้ำล้น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
spillway design floodspillway design flood, ปริมาณน้ำหลากออกแบบอาคารทางระบายน้ำล้น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spill400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
spillAll of the milk was spilled.
spillBen acted out the scene of the waitress spilling soup in his lap.
spillDon't cry over spilled milk. [Proverb]
spillDon't spill the beans.
spillI am afraid he is going to spill the beans.
spillIf the tip was a dime in one glass, the waitress, in her haste to get the table ready for the next customer, would pick up the glass, the water would spill out, and that would be the end of it.
spillI'm afraid I spilled coffee on the tablecloth.
spillI spilled coffee on your tablecloth.
spillI spilled egg on the floor.
spillI spilled my coffee on the carpet.
spillI spilled some fruit juice on my new shirt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระโตกกระตาก(v) spill the beans, See also: turn a hair, act rashly, breathe a word, let out a secret, Syn. แพร่งพราย, แพร่ข่าว, กระจายข่าว, Ant. ปิดปากเงียบ, Example: ถ้าขืนเอ็งกระโตกกระตากไปเดี๋ยวคนอื่นก็รู้ทั่วนะซี
กระฉอก(v) spill, See also: splash out, spatter, sprinkle, Syn. กระฉอกกระแฉก, หก, Example: น้ำกระฉอกเข้าไปในเรือ
หก(v) spill, See also: fall, splatter, Syn. ตก, กระฉอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[chaijāi ngoen fumfeūay] (v, exp) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away  FR: gaspiller l'argent
หก[hok] (v) EN: spill ; fall ; splatter  FR: se renverser ; se répandre
ขนาบ[khanāp] (v) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke  FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
กระฉอก[krachøk] (v) EN: spill ; splash ; spatter  FR: renverser
ล้น[lon] (v) EN: overflow ; overwhelm ; flow over the edge ; spill  FR: déborder
ผลาญทรัพย์[phlān sap] (v, exp) FR: gaspiller
เผย[phoēi] (v) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans  FR: dévoiler ; révéler ; divulguer
ผู้ผลาญทรัพย์[phū phlān sap] (n, exp) FR: gaspilleur [m] ; gaspilleuse [f]
เปลือง[pleūang] (v) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with  FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
เปลืองเงิน[pleūang ngoen] (v, exp) EN: waste money ; squander money ; dissipate money  FR: dilapider l'argent ; dilapider les finances ; gaspiller l'argent

CMU English Pronouncing Dictionary
SPILL S P IH1 L
SPILLS S P IH1 L Z
SPILLED S P IH1 L D
SPILL'S S P IH1 L Z
SPILLER S P IH1 L ER0
SPILLAGE S P IH1 L IH0 JH
SPILLANE S P IH1 L AH0 N
SPILLERS S P IH1 L ER0 Z
SPILLING S P IH1 L IH0 NG
SPILLMAN S P IH1 L M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spill (v) spˈɪl (s p i1 l)
spills (v) spˈɪlz (s p i1 l z)
spilled (v) spˈɪld (s p i1 l d)
spillage (n) spˈɪlɪʤ (s p i1 l i jh)
spilling (v) spˈɪlɪŋ (s p i1 l i ng)
spillway (n) spˈɪlwɛɪ (s p i1 l w ei)
spillages (n) spˈɪlɪʤɪz (s p i1 l i jh i z)
spillover (n) spˈɪlouvər (s p i1 l ou v @ r)
spillways (n) spˈɪlwɛɪz (s p i1 l w ei z)
spillovers (n) spˈɪlouvəz (s p i1 l ou v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泼掉[pō diào, ㄆㄛ ㄉㄧㄠˋ, / ] spill [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reservedatenträger {m} [comp.]spill volume [Add to Longdo]
Spillage {f}; verschüttete Mengespillage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
じゃあじゃあ[jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.) [Add to Longdo]
スピルオーバー[supiruo-ba-] (n) spillover [Add to Longdo]
溢流[いつりゅう, itsuryuu] (n,vs) overflow; spill [Add to Longdo]
原油流出[げんゆりゅうしゅつ, genyuryuushutsu] (n) (crude) oil spill [Add to Longdo]
垂らす[たらす, tarasu] (v5s,vt) (1) to dribble; to spill; (2) to suspend; to hang down; to slouch; to dangle; (P) [Add to Longdo]
転落(P);顛落[てんらく, tenraku] (n,vs) fall; degradation; slump; spill; (P) [Add to Longdo]
波及効果[はきゅうこうか, hakyuukouka] (n) ripple effect; spillover effect; propagation effect [Add to Longdo]
付け木[つけぎ, tsukegi] (n) spill (piece of wood for lighting) [Add to Longdo]
余水吐[よすいはき, yosuihaki] (n) spillway [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spill
   n 1: liquid that is spilled; "clean up the spills"
   2: a channel that carries excess water over or around a dam or
     other obstruction [syn: {spillway}, {spill}, {wasteweir}]
   3: the act of allowing a fluid to escape [syn: {spill},
     {spillage}, {release}]
   4: a sudden drop from an upright position; "he had a nasty spill
     on the ice" [syn: {spill}, {tumble}, {fall}]
   v 1: cause or allow (a liquid substance) to run or flow from a
      container; "spill the milk"; "splatter water" [syn:
      {spill}, {slop}, {splatter}]
   2: flow, run or fall out and become lost; "The milk spilled
     across the floor"; "The wine spilled onto the table" [syn:
     {spill}, {run out}]
   3: cause or allow (a solid substance) to flow or run out or
     over; "spill the beans all over the table" [syn: {spill},
     {shed}, {disgorge}]
   4: pour out in drops or small quantities or as if in drops or
     small quantities; "shed tears"; "spill blood"; "God shed His
     grace on Thee" [syn: {spill}, {shed}, {pour forth}]
   5: reveal information; "If you don't oblige me, I'll talk!";
     "The former employee spilled all the details" [syn: {spill},
     {talk}]
   6: reduce the pressure of wind on (a sail)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top