ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spectator

S P EH1 K T EY0 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spectator-, *spectator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spectator(n) ผู้เข้าชม, See also: ผู้ชม, ผู้ดู, Syn. beholder, onlooker, viewer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spectator(สเพคเท'เทอะ) n. ผู้ชม,ผู้ดู,ผู้สังเกต,ผู้ดูเหตุการณ์., See also: spectatorial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
spectator(n) ผู้ชม,ผู้ดู,ผู้สังเกตการณ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spectatorsผู้รับสารจากประสบการณ์ตรง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spectatorAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
spectatorA mere 529 spectators watched the game.
spectatorIn a football game the spectators are usually ardent rooters for one of the two teams, but there also is a small group who will climb on the bandwagon of the winning team.
spectatorIt would demoralize the opposing team to give it the razz from the spectators' side.
spectatorSpectators gathered as he climbed into the plane.
spectatorThe band entertained the spectators at the parade.
spectatorThe eager spectators crowded into the stadium.
spectatorThe judge bound the spectators to keep quiet.
spectatorThere were more spectators than I had expected.
spectatorThe spectators at the baseball match cheered their team on.
spectatorThe spectators were excited by his home run.
spectatorThe spectators were moved by her graceful performance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้พบเห็น(n) watcher, See also: spectator, witness, Syn. ผู้พบเจอ, คนเห็น, Example: การฟาดฟันกันครั้งนี้สร้างความโกลาหลให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก, Count Unit: คน
ผู้เข้าชมการแสดง(n) audience, See also: spectators, onlookers, Syn. ผู้ชม, ผู้ดู, Example: หน้างานมีการขายของที่ระลึกให้ผู้เข้าชมการแสดงได้ซื้อหาเก็บไว้, Count Unit: คน, กลุ่ม, Thai Definition: บุคคลที่มาดูหรือมาฟังการแสดงนั้นๆ โดยซื้อตั๋ว ที่นั่งตามราคาที่กำหนดไว้ เป็นต้น
ผู้มอง(n) on-looker, See also: spectator, observer, Syn. ผู้ดู, Example: ความสวยงามของสิ่งต่างๆ ขึ้นอยู่กับนัยน์ตาของผู้มองเป็นสำคัญ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ใช้สายตาเพื่อให้เห็น
ผู้สังเกตการณ์(n) observer, See also: spectator, Syn. ผู้ดู, ผู้เฝ้าดู, Example: สุเทพได้รับคำสั่งให้เป็นผู้สังเกตการณ์บริเวณลานจอดรถ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์หรือเรื่องราวพอรู้เรื่อง
คนดู(n) audience, See also: spectator, onlooker, Syn. ผู้ชม, คนชม, Ant. ผู้แสดง, Example: มีคนดูเพียง 10 คนเท่านั้นที่บอกว่าดูละครเรื่องนี้รู้เรื่อง, Count Unit: คน, Thai Definition: กลุ่มคนที่ร่วมเข้าชมการแสดงหรือกีฬาเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ดู[phūdū] (n) EN: spectator ; viewer  FR: spectateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECTATOR S P EH1 K T EY0 T ER0
SPECTATORS S P EH1 K T EY0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spectator (n) spˈɛktˈɛɪtər (s p e1 k t ei1 t @ r)
spectators (n) spˈɛktˈɛɪtəz (s p e1 k t ei1 t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
观众[guān zhòng, ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥˋ, / ] spectator; audience, #1,354 [Add to Longdo]
旁观[páng guān, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ, / ] spectator; non-participant, #29,579 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuschauer {m}; Zuschauerin {f}; Betrachter {m}; Betrachterin {f} | Zuschauer {pl}; Betrachter {pl}spectator | spectators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャラリー[gyarari-] (n) (1) (See 廊下,回廊) gallery; corridor; (2) (See 画廊) art gallery; (3) (See 天井桟敷) upper gallery (in a theatre); (4) spectators (esp. at a golf tournament); (P) [Add to Longdo]
看客[かんかく;かんきゃく, kankaku ; kankyaku] (n) spectators; visitors; audience [Add to Longdo]
観客[かんきゃく, kankyaku] (n) audience; spectator; spectators; (P) [Add to Longdo]
観衆[かんしゅう, kanshuu] (n) spectators; onlookers; members of the audience; (P) [Add to Longdo]
観覧者[かんらんしゃ, kanransha] (n) spectator; visitor [Add to Longdo]
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P) [Add to Longdo]
見物人[けんぶつにん, kenbutsunin] (n) spectator; sightseer; onlookers; (P) [Add to Longdo]
座視;坐視[ざし, zashi] (n,vs) remaining an idle spectator; looking on unconcernedly (doing nothing) [Add to Longdo]
大観衆[だいかんしゅう, daikanshuu] (n) crowd (e.g. of spectators); huge audience [Add to Longdo]
跳ね太鼓[はねだいこ, hanedaiko] (n) drumming at the end of the day of sumo wrestling inviting spectators to return tomorrow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spectator
   n 1: a close observer; someone who looks at something (such as
      an exhibition of some kind); "the spectators applauded the
      performance"; "television viewers"; "sky watchers
      discovered a new star" [syn: {spectator}, {witness},
      {viewer}, {watcher}, {looker}]
   2: a woman's pump with medium heel; usually in contrasting
     colors for toe and heel [syn: {spectator pump}, {spectator}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top