ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

speck

S P EH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speck-, *speck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speck(n) แต้ม, See also: จุดเล็กๆ, ชิ้นเล็กๆ, Syn. jot, spot, dot, bit, minim, Ant. lot, hunk, heap
speck(vt) แต้มจุด, See also: ทำเครื่องหมายจุด
speckle(n) จุดด่าง, Syn. spot, fleck, point
speckle(vt) ทำให้เป็นจุดด่าง, Syn. dot, freckle, spot
speckless(adj) ซึ่งไม่มีจุดด่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
speck(สเพค) n.,vt. (ทำให้เกิด) จุด,รอยด่าง,มลทิน,จุดเล็ก ๆ ,แต้ม,อนุภาคเล็ก ๆ ,สิ่งที่ดูมีขนาดเล็ก,ไขมันปลาวาฬ (หรือแมวน้ำ) ,เนื้ออ้วน, See also: speckedness n., Syn. particle, spot, stain
speckle(สเพค'เคิล) n.,vt. (ทำให้เป็น) จุด,จุดเล็ก ๆ ,แต้ม,รอยเปื้อน,รอยด่าง, See also: speckledness n., Syn. speak

English-Thai: Nontri Dictionary
speck(n) รอยด่าง,จุด,มลทิน,ขี้แมลงวัน,ผงธุลี
speck(vt) แต้ม,มีมลทิน,ทำให้เป็นจุด
speckle(n) รอยด่าง,จุด,รอยแต้ม,รอยเปื้อน
speckle(vt) มีมลทิน,มีจุด,แต้ม,ทำให้ด่างพร้อย
flyspeck(n) ขี้แมลงวัน,ไฝ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
speckled spleenม้ามลาย, ม้ามมีจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าง[dāng] (x) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped  FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ด่างพร้อย[dāngphrøi] (adj) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald
ดวง[dūang] (n) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain  FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
จุด[jut] (n) EN: spot ; dot ; speck ; mark ; stain ; blot  FR: point [m] ; grain [m] ; petite tache [f]
ไข่ขาง[khaikhāng] (n) EN: fly-blow ; fly specks
งูปล้องหวายแดง[ngū plǿng wāi daēng] (n, exp) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake
งูปล้องหวายหัวดำ[ngū plǿng wāi hūa dam] (n, exp) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake
นกหัวขวานจิ๋วท้องลาย[nok hūa khwān jiū thøng lāi] (n, exp) EN: Speckled Piculet  FR: Picumne tacheté [m]
นกพิราบป่าอกลาย[nok phirāp pā ok lāi] (n, exp) EN: Speckled Wood Pigeon  FR: Pigeon de Hodgson [m] ; Pigeon marbré [m]
พร้อย[phrøi] (x) EN: spotted ; speckled ; stained ; freckled

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECK S P EH1 K
SPECKS S P EH1 K S
SPECKER S P EH1 K ER0
SPECKLE S P EH1 K AH0 L
SPECKLED S P EH1 K AH0 L D
SPECKMAN S P EH1 K M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speck (n) spˈɛk (s p e1 k)
specks (n) spˈɛks (s p e1 k s)
specked (j) spˈɛkt (s p e1 k t)
speckle (n) spˈɛkl (s p e1 k l)
speckled (j) spˈɛkld (s p e1 k l d)
speckles (n) spˈɛklz (s p e1 k l z)
speckless (j) spˈɛkləs (s p e1 k l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微粒[wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, ] speck; particle, #26,403 [Add to Longdo]
小斑点[xiǎo bān diǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄢ ㄉㄧㄢˇ, / ] speckle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Speck {m}bacon [Add to Longdo]
Speckle-Interferometrie {f}Speckle interferometry [Add to Longdo]
Specklemesstechnik {f}Speckle measurement [Add to Longdo]
Speckschnitte {f} | Speckschnitten {pl}rasher | rashers [Add to Longdo]
Speckschwarte {f} | Speckschwarten {pl}bacon rind | bacon rinds [Add to Longdo]
Speckseite {f} | Speckseiten {pl}flitch of bacon | flitches of bacon [Add to Longdo]
Speckstein {m}soapstone [Add to Longdo]
Speck auslassento render bacon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエロースペックルドクロミス[iero-supekkurudokuromisu] (n) yellow-speckled chromis (Chromis alpha) [Add to Longdo]
オヨギベニハゼ[oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby [Add to Longdo]
スペックル干渉計[スペックルかんしょうけい, supekkuru kanshoukei] (n) speckle interferometer [Add to Longdo]
モンツキテンジクザメ[montsukitenjikuzame] (n) speckled carpetshark (Hemiscyllium trispeculare, species from northern Australia) [Add to Longdo]
一点[いってん, itten] (n) speck; dot; point; only a little; particle; only one; (P) [Add to Longdo]
胡麻蝶蝶魚;胡麻蝶々魚[ごまちょうちょううお;ゴマチョウチョウウオ, gomachouchouuo ; gomachouchouuo] (n) (uk) speckled butterflyfish (Chaetodon citrinellus, species of the Indo-Pacific); citron butterflyfish [Add to Longdo]
胡麻斑[ごまふ, gomafu] (n) black speckles; small black spots (like sprinkled sesame) [Add to Longdo]
小片[しょうへん, shouhen] (n) crumbling; speck [Add to Longdo]
霜降り(P);霜降[しもふり, shimofuri] (n,vs) (1) speckled with white; salt and pepper (colour, color); (2) (of fabric) created by intertwining white and coloured fibres; (3) (of beef) marbling; (4) (abbr) (of fish, chicken, shellfish, etc.) blanching by exposure to boiling and then icy water; (P) [Add to Longdo]
豆粒[まめつぶ, mametsubu] (n) speck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speck
   n 1: a very small spot; "the plane was just a speck in the sky"
      [syn: {speck}, {pinpoint}]
   2: (nontechnical usage) a tiny piece of anything [syn: {atom},
     {molecule}, {particle}, {corpuscle}, {mote}, {speck}]
   3: a slight but appreciable amount; "this dish could use a touch
     of garlic" [syn: {touch}, {hint}, {tinge}, {mite}, {pinch},
     {jot}, {speck}, {soupcon}]
   v 1: produce specks in or on; "speck the cloth"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top