ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spearhead

S P IH1 R HH EH2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spearhead-, *spearhead*, spearhea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spearhead(n) ผู้นำหน้า, See also: กองหน้า, แนวหน้า, ผู้นำการโจมตี, Syn. front line, front rank, forward troops
spearhead(n) หัวหอก, See also: ปลายหอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spearhead(สเพียร์'เฮด) n. หัวหอก,ผู้เป็นกองหน้า,ผู้นำหน้า. vt. เป็นกองหน้า,นำหน้า,โจมตี, Syn. lead, attack

English-Thai: Nontri Dictionary
spearhead(n) กองหน้า,ปลายหอก,หัวหอก,ผู้นำหน้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Possibly because those 7 billion people aren't seeking millions of dollars to spearhead an investigation based on their somewhat murky flash-forwards.เป็นไปได้ว่าคน ทั้ง 7 พันล้านคน ไม่ได้มองหางบประมาณ นับล้านๆดอลล่าห์ เพื่อเป็นทัพหน้า ในการสืบสวน Gimme Some Truth (2009)
And I'm going to need someone to spearhead the council.และฉันกำลังต้องการคนที่จะเป็นผู้นำในสภา Brave New World (2010)
And I volunteer myself to spearhead the charge.และฉันอาสาเป็นกองหน้าในการดูแลเอง Pot O' Gold (2011)
There isn't anyone I trust more to spearhead this than you and Jones.ไม่มีใครที่ฉันเชื่อใจ ให้ทำงานนี้มากกว่าเธอและโจนส์ Checkmate (2012)
They claim to spearhead our defense against a supernatural presence, then cover up the violent attacks committed by their own children.พวกเขาอ้างตัวเพื่อมาเป็น แนวหน้าในการคุ้มครองเรา จากพวกเหนือธรรมชาติ แต่กลับประพฤติตัว ปกปิดความผิดและการกระทำที่รุนแรง Before Sunset (2012)
Usually, Charlie spearheads this kind of thing... yeah, this year, chasing Odin seemed more pressing.ปกติ ชาร์ลีจะเป็นหัวหอกกับเรื่องพวกนี้... ใช่ แต่ปีนี้ ขอตามล่าโอดินดีกว่า King's Castle (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวหอก(n) spearhead, Example: กองทัพให้รัฐบาลเป็นหัวหอกในการจัดที่ดินทำกินของประชาชน, Thai Definition: ผู้นำกลุ่มชน, ผู้นำทางความคิด

CMU English Pronouncing Dictionary
SPEARHEAD S P IH1 R HH EH2 D
SPEARHEADED S P IH1 R HH EH2 D IH0 D
SPEARHEADING S P IH1 R HH EH2 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spearhead (n) spˈɪəʳhɛd (s p i@1 h e d)
spearheads (n) spˈɪəʳhɛdz (s p i@1 h e d z)
spearheaded (n) spˈɪəʳhɛdəd (s p i@1 h e d @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矛头[máo tóu, ㄇㄠˊ ㄊㄡˊ, / ] spearhead; barb; an attack or criticism, #17,798 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
最前戦[さいぜんせん, saizensen] (n) front; first line; spearhead [Add to Longdo]
先端(P);尖端[せんたん, sentan] (n,adj-no) pointed end; tip; fine point; spearhead; cusp; vanguard; advanced; leading edge; apex (of a curve); (P) [Add to Longdo]
槍の穂先[やりのほさき, yarinohosaki] (n) spearhead [Add to Longdo]
槍先[やりさき, yarisaki] (n) spearhead [Add to Longdo]
銅矛;銅鉾[どうほこ;どうぼこ, douhoko ; douboko] (n) (See 矛) bronze hoko; bronze halberd; bronze spearhead [Add to Longdo]
率いる[ひきいる, hikiiru] (v1,vt) to lead; to spearhead (a group); to command (troops); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spearhead
   n 1: someone who leads or initiates an activity (attack or
      campaign etc.)
   2: the leading military unit in an attack
   3: the head and sharpened point of a spear [syn: {spearhead},
     {spearpoint}, {spear-point}]
   v 1: be the leader of; "She spearheaded the effort to find a
      cure for the disease"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top