ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

speak out

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speak out-, *speak out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speak out[PHRV] พุดเสียงดัง, Syn. answer up, speak up, talk up

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I don't speak out my feelings now, I think I'll suffocate.ถ้าฉันไม่พูดความรู้สึกฉันตอนนี้ออกไปนะ มันอึดอัดจริง ๆ My Girl and I (2005)
And i did not speak out because i had no fountain.- แล้วฉันไม่ได้ออกเสียงเพราะฉันไม่มีน้ำตก Art Isn't Easy (2007)
And i did not speak out because i had no gnome.และฉันไม่ได้ออกเสียงเพราะฉันไม่มีรูปปั้นคนแคระ Art Isn't Easy (2007)
And there was no one left to speak out for me.ตอนนั้นไม่มีใครเหลือออกเสียงให้ฉันแล้ว Art Isn't Easy (2007)
Did I speak out of turn?ครับ ใช่ Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
Don't speak out of turn.ลูก้า Gomorrah (2008)
Don't speak out the name of my people, who you supress.อย่ามาอ้างชื่อของพวกฉันนะ! พวกแกมันชอบกดขี่ข่มเหง! The Breath (2009)
I need someone who isn't afraid to speak out,ฉันต้องการใครสักคนที่ไม่กลัวที่จะพูด Connect! Connect! (2009)
They risked their... if not their lives, their livelihood to speak out.พวกเขากำลังจับปลาจาก แหล่งที่กำลังจะหมดไป และผมคิดว่าพวกเขากลัวจริงๆ ที่จะไม่มีอาหารเหลือแล้ว The Cove (2009)
Could we speak outside?เราไปคุยกันข้างนอกได้ไหม? Episode #1.3 (2009)
Detective Caine,did I speak out of turn back there?นักสืบเคน ถ้าฉันบอกคุณ ก็ต้องกลับไปเริ่มใหม่? Out of Time (2009)
It must have taken a lot of courage to speak out against Japanese atrocities in Nanjing.มันต้องใช้ความกล้าหาญอย่างสูง ที่จะพูดโจมตีญี่ปุ่นกลางใจเมืองนานกิง Shanghai (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
speak outDon't hesitate. Speak out.
speak outDon't speak out of line.
speak outIf you think this is wrong, you must speak out.
speak outNow is the time I got to speak out.
speak outSpeak out.
speak outThe students are afraid to speak out.
speak outThis movement is like a forum or platform from which feminists (supporters of women's rights) speak out on women's issues.
speak outThose who lived in the country could not speak out against their leaders.
speak outWill he have the backbone to speak out against the bill?
speak outYou can speak out freely here.
speak outYou must speak out against injustice.
speak outYou ought to have the courage to speak out what you believe to be right.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพล่ง[V] speak out, See also: say something unthinkingly, blurt out, Syn. พูดโพล่ง, Example: เขาทนฟังคำวิจารณต่อไปอีกไม่ไหว จนต้องโพล่งออกมาอย่างเหลืออด, Thai definition: พูดอย่างไม่ยับยั้ง
เปิดปาก[V] speak out, See also: reveal secret, open one's mouth, start to talk, utter, say, Syn. พูด, เผย, Example: เสี่ยเจ้าของร้านเพชรย่านสะพานเหล็กจะเปิดปากแฉความจริงเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมนี้
เปิดปาก[V] speak out, See also: reveal secret, open one's mouth, start to talk, Syn. พูด, เผย, กล่าว, Ant. ปกปิด, Example: เสี่ยเจ้าของร้านเพชรย่านสะพานเหล็กจะเปิดปากแฉความจริงเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมนี้, Thai definition: เผยความ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, ] speak out boldly, #53,204 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
言わす[いわす, iwasu] (v5s,vt) to be able to say; to get someone to say; to induce someone to say; to let someone speak out [Add to Longdo]
口を割る[くちをわる, kuchiwowaru] (exp,v5r) to confess; to speak out; to disclose; to tell [Add to Longdo]
吐露[とろ, toro] (n,vs) express one's mind; speak out; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speak out
   v 1: express one's opinion openly and without fear or
      hesitation; "John spoke up at the meeting" [syn: {opine},
      {speak up}, {speak out}, {animadvert}, {sound off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top