ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sparse

S P AA1 R S   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sparse-, *sparse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sparse[ADJ] หร็อมแหร็ม, See also: บางตา, มีน้อย, ไม่มาก, Syn. meager, few, scant, Ant. many, numerous, infinite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sparse(สพาร์ส) adj. บางตา,เบาบาง,หร็อมแหร็ม,ขาดแคลน,มีน้อย., See also: sparseness n. sparsity n., Syn. scant

English-Thai: Nontri Dictionary
sparse(adj) กระจัดกระจาย,เบาบาง,ห่างๆ,หร็อมแหร็ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sparse biomicriteหินไบโอมิไครต์ตะกอนห่าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sparse matrixเมทริกซ์มากเลขศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A little while after we passed Oomiya station, in the blink of an eye, the buildings in the scenery became sparse.หลังจากเราผ่านสถานีโอมิยะไม่นาน แค่ชั่วกระพริบตา อาคารบ้านเรือนสองข้างทางเริ่มบางตาลง 5 Centimeters Per Second (2007)
- Glassware looking a little sparse.- ขวดแก้วดูเหมือนจะหายไปบางส่วน Crazy Handful of Nothin' (2008)
It's gonna be pretty much sparse. Very Asian-y, modern stuff.จอมันค่อนข้่างบางมาก เทคโนลียี่ที่คนเอเชียผลิตมันทันสมัยมาก Breakage (2009)
Which ones are the most sparsely traveled?แล้วสายไหนที่คนไม่เยอะ ? Delicate Things (2010)
Yes, some are sparsely traveled.ใช่ มันมีทางที่มีผู้คนไม่ค่อยใช้กัน Delicate Things (2010)
Why aren't they taking pictures? My image presence seems sparse these days.ทำไมพวกเค้าไม่ถ่ายรูปผมนะ ระยะหลังเนี่ยรูปผมบนอินเตอร์เนทไม่ค่อยเยอะเลย Episode #1.3 (2010)
And Roman numbers sparse.และตัวเลขโรมันเบาบาง Fugitivus (2012)
In Africa, the lush green forest canopy gave way to a sparser landscape.ในแอฟริกาป่าเขียวชอุ่ม วิธีที่จะทำให้ภูมิทัศน์ที่เบาบาง บางชนิด The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sparseWhat's New Zealand like? Is it as sparsely populated as Australia?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหรงเหรง[ADV] sparsely, Syn. เบาบาง, Ant. แน่น, แน่นขนัด, หนาแน่น, Example: มนุษย์ไม่ว่าจะอยู่กันอย่างหนาแน่นหรืออยู่อย่างโหรงเหรงเพียงใด ก็ย่อมต้องมีโอกาสพบปะติดต่อ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
หย็อมแหย็ม[ADV] patch, See also: sparse, cluster, Syn. หย่อมๆ, Example: หญ้าในสนามขึ้นหย็อมแหย็มไม่น่าดูเลย, Thai definition: มีเล็กน้อย, มีห่างๆ ไม่เป็นพวกไม่เป็นหมู่
หร็อมแหร็ม[ADV] sparsely, See also: scantly, sparely, Syn. หย็อมแหย็ม, ประปราย, หย่อมๆ, Example: บริเวณสนามหลังบ้านมีหญ้าขึ้นหร็อมแหร็ม, Thai definition: มีเล็กน้อย, มีห่างๆ ไม่เป็นพวกเป็นหมู่
ป่าโปร่ง[N] sparse forest, See also: forest of tall trees, sparse wood, Example: ทางขึ้นเขาเป็นถนนซีเมนต์ราบเรียบ สองข้างทางมีต้นไม้แบบเป็นป่าโปร่ง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นไม่หนาแน่นนัก
โปร่ง[ADJ] sparse, Syn. บาง, โปร่งบาง, เบาบาง, Ant. ทึบ, หนาแน่น, Example: เสื้อที่เธอออกแบบนั้นเป็นชุดราตรีสมัยใหม่ใช้ผ้าลูกไม้สีดำโปร่งตั้งแต่ช่วงตัวเสื้อที่เปลือยไหล่มีเพียงเส้นสายเดี่ยวคล้องไหล่ทั้งสอง
โปร่ง[ADJ] sparse, Syn. บาง, โปร่งบาง, เบาบาง, Ant. ม่อต้อ, Example: สังคมไทยนิยมผู้หญิงที่มีร่างโปร่งว่าเป็นคนสวย, Thai definition: ที่สูงแบบบาง
หร็อมแหร็ม[ADV] sparsely, Syn. หย็อมแหย็ม, Ant. คับคั่ง, Example: หมู่บ้านนี้มีต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่หร็อมแหร็ม
ประปราย[ADV] sparsely, See also: thinly, slightly, lightly, Syn. ห่างๆ, เรี่ยราย, เล็กน้อย, กระจาย, นิดหน่อย, Example: ขอบสระมีต้นไม้เล็กและต้นหญ้าขึ้นอยู่ประปราย, Thai definition: มีกระจายอยู่ห่างๆ
หยอมแหยม[ADV] be thinly scattered, See also: sparse, few and far between, Syn. หรอมแหรม, Example: ในการสัมมนาครั้งนี้ มีรัฐมนตรีไปกันหยอมแหยม, Thai definition: มีเล็กน้อย, มีห่างๆ, ไม่เป็นพวกเป็นหมู่
กะหร็อมกะแหร็ม[ADV] scatteringly, See also: sparsely, Syn. หร็อมแหร็ม, Ant. เต็ม, Example: ป่าที่เหลืออยู่กะหร็อมกะแหร็ม ใช้การอะไรไม่ได้, Thai definition: ไม่มาก, มีเล็กๆ น้อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง [adj.] (bāng) EN: rare ; sparse ; few   FR: rare
น้อย[adj.] (nøi) EN: little ; small ; slight ; tiny; sparse ; scant ; scanty   FR: petit ; faible ; bas
ป่าโปร่ง[n. exp.] (pā prōng) EN: sparse woods   FR: forêt claisemée [f]
เปาะแปะ[interj.] (pǿpae) EN: sparsely drip   FR: ploc
ประปราย[adj.] (praprāi) EN: sparsely ; thinly ; slightly ; lightly ; scant ; not much ; occasional   
โปร่ง[adj.] (prōng) EN: sparse ; few and far between ; thinly scattered   FR: clairsemé
หยอมแหยม[adj.] (yømyaēm) EN: thinly scattered ; sparse ; few and far between   FR: clairsemé ; épars ; disséminé

CMU English Pronouncing Dictionary
SPARSE    S P AA1 R S
SPARSELY    S P AA1 R S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sparse    (j) spˈaːs (s p aa1 s)
sparser    (j) spˈaːsər (s p aa1 s @ r)
sparsely    (a) spˈaːsliː (s p aa1 s l ii)
sparsest    (j) spˈaːsɪst (s p aa1 s i s t)
sparseness    (n) spˈaːsnəs (s p aa1 s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
稀疏[xī shū, ㄒㄧ ㄕㄨ, ] sparse; infrequent; thinly spread, #26,017 [Add to Longdo]
稀稀拉拉[xī xī lā lā, ㄒㄧ ㄒㄧ ㄌㄚ ㄌㄚ, ] sparse and fragmentary, #57,428 [Add to Longdo]
寥落[liáo luò, ㄌㄧㄠˊ ㄌㄨㄛˋ, ] sparse; few and far between, #78,877 [Add to Longdo]
疏淡[shū dàn, ㄕㄨ ㄉㄢˋ, ] sparse; thin; distant, #91,982 [Add to Longdo]
疏落[shū luò, ㄕㄨ ㄌㄨㄛˋ, ] sparse; scattered, #108,044 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょぼちょぼ[, chobochobo] (adj-na,adv,n) (on-mim) sparsely; drop-by-drop [Add to Longdo]
ちらりほらり[, chirarihorari] (adv,adv-to) (See ちらほら) here and there; now and then; twos and threes; sparsely [Add to Longdo]
シリウスベニハゼ[, shiriusubenihaze] (n) Trimma halonevum (species of goby found in Papua New Guinea); sparsely-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
希薄(P);稀薄[きはく, kihaku] (adj-na,n) (1) thin (e.g. air); diluted; sparse; lean; weak; rarified; rarefied; (2) lacking (e.g. empathy); deficient; insufficient (e.g. zeal); (P) [Add to Longdo]
食の細い[しょくのほそい, shokunohosoi] (adj-i) (See 食が細い) sparsely eating; having a small appetite [Add to Longdo]
浅茅[あさじ;あさぢ, asaji ; asadi] (n) (often used in literature as an example of a bleak landscape) (See 茅・ちがや) sparsely growing cogon grass; short cogon grass [Add to Longdo]
浅茅生[あさじう, asajiu] (n) (obsc) broad field of sparsely growing cogon grass [Add to Longdo]
[そ, so] (n,adj-na) (1) sparse; (2) not close (of a relationship) [Add to Longdo]
疎ら[まばら, mabara] (adj-na,n) sparse; thin; scattered; straggling; sporadic; (P) [Add to Longdo]
疎結合ニューラルネットワーク[そけつごうニューラルネットワーク, soketsugou nyu-rarunettowa-ku] (n) sparsely connected neural network [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sparse
      adj 1: not dense; "a thin beard"; "trees were sparse" [syn:
             {sparse}, {thin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top