ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spank

S P AE1 NG K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spank-, *spank*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spank(vt) ตีก้นลงโทษ, Syn. paddle, beat, scourge
spank(n) การตีก้นเพื่อลงโทษ
spanker(n) คนหรือสัตว์ที่วิ่งเร็ว
spanking(n) การตีก้นเพื่อลงโทษ
spank along(phrv) แล่นเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spank(สแพงคฺ) vt. ตีก้น,ไปอย่างรวดเร็ว, (ม้า) วิ่งเร็ว n. การตีก้น

English-Thai: Nontri Dictionary
spank(n) การตีก้น,การตบ
spank(vt) ตีก้น,ตบ

CMU English Pronouncing Dictionary
SPANK S P AE1 NG K
SPANKY S P AE1 N K IY2
SPANKED S P AE1 NG K T
SPANKING S P AE1 NG K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spank (v) spˈæŋk (s p a1 ng k)
spanks (v) spˈæŋks (s p a1 ng k s)
spanked (v) spˈæŋkt (s p a1 ng k t)
spanking (v) spˈæŋkɪŋ (s p a1 ng k i ng)
spankings (n) spˈæŋkɪŋz (s p a1 ng k i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一巴掌[yī bā zhǎng, ㄧ ㄅㄚ ㄓㄤˇ, ] spank [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spankorb {m}chip basket [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding [Add to Longdo]
お尻ぺんぺん[おしりぺんぺん, oshiripenpen] (n,vs) spanking (a child) [Add to Longdo]
ぺんぺん[penpen] (n,vs) smack; spanking [Add to Longdo]
引っ叩く;引っぱたく;引っ張たく(iK)[ひっぱたく, hippataku] (v5k) to slap; to strike; to spank [Add to Longdo]
仕置;仕置き[しおき, shioki] (n,vs) (1) execution; (2) punishment; (3) spanking [Add to Longdo]
尻ぺんぺん[しりぺんぺん, shiripenpen] (n,vs) (col) spanking the bottom; spanking [Add to Longdo]
尻叩き;尻たたき[しりたたき, shiritataki] (n,vs) (1) spanking; (n) (2) (arch) ritual spanking of a new bride to encourage fertility [Add to Longdo]
折檻[せっかん, sekkan] (n,vs) scolding severely; chastisement; correcting; spanking (a naughty boy) [Add to Longdo]
平手打ち[ひらてうち, hirateuchi] (n) slap; spanking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spank
   n 1: a slap with the flat of the hand
   v 1: give a spanking to; subject to a spanking [syn: {spank},
      {paddle}, {larrup}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top