ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spade

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spade-, *spade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spade(n) พลั่ว, Syn. trowel, digging tool, shovel
spade(vi) ขุดดินด้วยพลั่ว, Syn. burrow, dig, scoop, shovel
spade(vt) ขุดดินด้วยพลั่ว, Syn. toad
spade(n) ไพ่โพดำ
spader(n) คนที่ขุดดินด้วยพลั่วหรือเสียม
spade up(phrv) แซะด้วยพลั่วหรือเสียม, See also: ขุดด้วยพลั่วหรือเสียม
spadework(n) งานจัดเตรียมขั้นต้น
spade foot(n) เฟอร์นิเจอร์ที่มีขาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเรียวขึ้น
spadefoot toad(n) คางคกตระกูล Pilobatidae

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spade(สเพด) n. เสียม,พลั่ว,จอบ,เครื่องขูด,เครื่องแซะ,รูปโพดำ,ไพ่โพดำ vt. ขุดหรือแซะด้วยเสียม (พลั่ว,จอบ...) . -Phr. (call a spade a spade เรียกทื่อ ๆ ,พูดตรงไปตรงมา,พูดอย่างโผงผาง), See also: spades n., pl. ชุดไพ่โพดำ, นิโกร spader n.

English-Thai: Nontri Dictionary
spade(n) เสียม,จอบ,พลั่ว,ไพ่โพดำ
spade(vt) ขุดด้วยจอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spade guideแผ่นนำหัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spadeCall a spade a spade. [Proverb]
spadeHe is a type of a person who calls a spade a spade.
spadeJane calls a spade a spade.
spadeWhy don't you just call a spade a spade and admit that she dumped you for that American guy she met at the English school?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพดำ(n) spade, Example: เขากำลังรอเจ็ดโพดำอยู่ ถ้าใครทิ้งมาเขาก็กินได้เลย, Thai Definition: ไพ่ป๊อกที่บนหน้าไพ่มีรูปคล้ายใบโพสีดำ
ตะหลิว(n) spade of frying pan, See also: flipper used in frying, Example: เมื่อวานนี้แม่ซื้อตะหลิวอันใหม่ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าอันเก่าที่หักไป, Count Unit: ด้าม, อัน, Thai Definition: เครื่องมือทำด้วยเหล็ก ใช้แซะหรือตักของที่ทอดหรือผัดในกระทะ, Notes: (จีน)
เสียม(n) spade, See also: shovel, Example: ช่างเหล็กส่วนใหญ่มักทำเครื่องใช้ง่ายๆ ไว้ขาย โดยเสียมกับจอบเป็นของที่ขายได้ตลอดปี, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: ชื่อเครื่องมือสำหรับขุด แซะ และพรวนดินชนิดหนึ่ง
เสียม(n) spade, See also: shovel, Example: ช่างเหล็กส่วนใหญ่มักทำเครื่องใช้ง่ายๆ ไว้ขาย โดยเสียมกับจอบเป็นของที่ขายได้ตลอดปี, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: ชื่อเครื่องมือสำหรับขุด แซะ และพรวนดินชนิดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึ่งอ่าง[eung-āng] (n) EN: spade toad ; bullfrog
จอบ[jøp] (n) EN: hoe ; pickax ; weeding tool ; digging tool ; hoe spade  FR: houe [f] ; binette [f] ; pioche [f]
พลั่ว[phlūa] (n) EN: spade ; shovel ; mattock ; scoop : trowel  FR: pelle [f] ; bêche [f] ; pioche [f] ; écope [f] ; truelle [f]
เสียม[sīem] (n) EN: spade ; shovel  FR: louchet [m] ; bêche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPADE S P EY1 D
SPADER S P EY1 D ER0
SPADES S P EY1 D Z
SPADEWORK S P EY1 D W ER2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spade (v) spˈɛɪd (s p ei1 d)
spaded (v) spˈɛɪdɪd (s p ei1 d i d)
spades (v) spˈɛɪdz (s p ei1 d z)
spadeful (n) spˈɛɪdful (s p ei1 d f u l)
spadefuls (n) spˈɛɪdfulz (s p ei1 d f u l z)
spadework (n) spˈɛɪdwɜːʳk (s p ei1 d w @@ k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǎn, ㄔㄢˇ, / ] spade; shovel, #9,854 [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, ] spade, #128,875 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] spade; hoe, #522,186 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spaten {m} | Spaten {pl}spade | spades [Add to Longdo]
Spatenbeschlag {m}; Spatenschuh {m}spade iron [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカククリ[akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
アフリカンスペードフィッシュ[afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish) [Add to Longdo]
イーストアトランティックアフリカンスペードフィッシュ[i-sutoatoranteikkuafurikansupe-dofisshu] (n) East Atlantic African spadefish (Ephippus goreensis, species of Eastern Atlantic spadefish) [Add to Longdo]
ウエストアフリカンスペードフィッシュ[uesutoafurikansupe-dofisshu] (n) West African spadefish (Chaetodipterus lippei, species of Eastern Atlantic spadefish found from Senegal to Angola) [Add to Longdo]
シロガネツバメウオ[shiroganetsubameuo] (n) Atlantic spadefish (Chaetodipterus faber, species of Western Atlantic spadefish) [Add to Longdo]
シロガネツバメウオ属[シロガネツバメウオぞく, shiroganetsubameuo zoku] (n) Chaetodipterus (genus of 3 species of spadefishes in the family Ephippidae) [Add to Longdo]
スペード[supe-do] (n) spade [Add to Longdo]
スレッドフィンスキャット[sureddofinsukyatto] (n) threadfin scat (Rhinoprenes pentanemus, species of Western Pacific spadefish found from Papua New Guinea to northern Australia) [Add to Longdo]
ツバメウオ属[ツバメウオぞく, tsubameuo zoku] (n) Platax (genus of 5 extant species of Indo-Pacific batfish in the spadefish family Ephippidae) [Add to Longdo]
トガリアンコウザメ[togariankouzame] (n) spadenose shark (Scoliodon laticaudus, species of requiem shark found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spade
   n 1: a playing card in the major suit that has one or more black
      figures on it; "she led a low spade"; "spades were trumps"
   2: a sturdy hand shovel that can be pushed into the earth with
     the foot
   3: (ethnic slur) extremely offensive name for a Black person;
     "only a Black can call another Black a nigga" [syn: {nigger},
     {nigga}, {spade}, {coon}, {jigaboo}, {nigra}]
   v 1: dig (up) with a spade; "I spade compost into the flower
      beds"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top