ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sovereign

S AA1 V R AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sovereign-, *sovereign*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sovereign(n) ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ, See also: กษัตริย์, Syn. autocrat, monarch, supreme ruler
sovereign(adj) เกี่ยวกับอำนาจสูงสุด, Syn. imperial, monarchical, royal, kingly
sovereignty(n) อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ, See also: อำนาจอธิปไตย, Syn. supremacy, independence
sovereignty(n) อำนาจของกษัตริย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sovereign(ซอฟ'เวอเรน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) กษัตริย์,รัฎฐาธิปัตย์,ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ,ผู้ปกครองประเทศ,ซึ่งมีอำนาจสูงสุด,สูงสุด,ใหญ่ยิ่งที่สุด,เหนือกว่าสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด,ม'อำนาจการปกครองตัวเองที่อิสระ,โดยสิ้นเชิง,โดยครบถ้วน,ม'ประสิทธิภาพ.
sovereignty(ซอฟ'เวอเรนที) n. อำนาจกษัตริย์,อำนาจรัฎฐาธิปัตย์,อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ,อำนาจอธิปไตย,รัฐหรือประเทศที่มีอำนาจอธิปไตย,รัฐหรือประเทศที่มีอำนาจในการปกครองตัวเองโดยอิสระ

English-Thai: Nontri Dictionary
sovereign(adj) สูงสุด,สำคัญยิ่ง,โดยสิ้นเชิง,โดยครบถ้วน
sovereign(n) พระมหากษัตริย์,พระเจ้าแผ่นดิน,เหรียญปอนด์
sovereignty(n) ความเป็นเอกราช,อำนาจอธิปไตย,อำนาจกษัตริย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sovereignองค์อธิปัตย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sovereignองค์อธิปัตย์, พระมหากษัตริย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sovereign immunityความคุ้มกันที่ให้แก่พระมหากษัตริย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sovereign powerอำนาจอธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sovereign stateรัฐเอกราช [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sovereign state; state, sovereignรัฐเอกราช [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sovereignty๑. รัฏฐาธิปัตย์๒. อำนาจอธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sovereignty๑. อำนาจอธิปไตย๒. รัฏฐาธิปัตย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sovereignty, popularอำนาจอธิปไตยของปวงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sovereigntyอำนาจอธิปไตย [TU Subject Heading]
sovereigntyอธิปไตย อำนาจอธิปไตย [การทูต]
Sovereigntyอธิปไตย ประเทศที่มีอธิปไตยนั้นมีอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมจากภายนอกประเทศ ในการดำเนินกิจการของประเทศตนทั้งภายในและภายนอกประเทศ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sovereign Prince(n) องค์อธิปัตย์ เป็นเจ้าชายซึ่งมีอำนาจปกครองราชรัฐในขอบขัณฑสีมาของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sovereignAs long as there are sovereign nations possessing great power, war is inevitable.
sovereignCitizens are the ultimate sovereigns.
sovereignQueen Victoria was the sovereign of Great Britain.
sovereignSovereignty resides in the people.
sovereignThe English sovereign is generally said to reign but not rule.
sovereignThe sovereign completely recovered from his illness.
sovereignWe must pay attention to the fact that no nation claimed sovereignty over this region.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อธิปไตย(n) sovereignty, Syn. อำนาจอธิปไตย, Example: ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศ, Thai Definition: อำนาจสูงสุดของรัฐเอกราชที่ใช้ในการปกครองประเทศ
รัฏฐาธิปไตย(n) sovereignty, Syn. รัฏฐาธิปัตย์, Example: รัฏฐาธิปไตยของราชอาณาจักรไทยได้สะดุดหยุดลงเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเมื่อปีพ.ศ. 2112, Thai Definition: กระบวนการที่รวมหน้าที่ทางการปกครองและทางเศรษฐกิจของประเทศเข้าไว้ภายใต้การอำนวยการที่รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปในแนวทางอัตตาธิปไตย
มหิบดี(n) king, See also: sovereign, Syn. มหิบาล, พระเจ้าแผ่นดิน, กษัตริย์, พระราชา, Notes: (บาลี)
เจ้าหัว(n) king, See also: sovereign, overload, Syn. เจ้าเหนือหัว, Count Unit: พระองค์,องค์, Thai Definition: ผู้เป็นเจ้าเหนือหัว (ใช้เรียกเจ้านายและพระ)
ราชัน(n) king, See also: sovereign, monarch, Syn. กษัตริย์, พระราชา, Notes: (สันสกฤต)
เอกราช(n) sovereignty, See also: independence, Example: เมืองขึ้นของอังกฤษกำลังได้รับเอกราช, Thai Definition: เป็นอิสระแก่ตน, ไม่ขึ้นแก่ใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจอธิปไตย[amnāt athippatai] (n, exp) EN: sovereign power
อธิป[athip] (n) EN: king; monarch; sovereign  FR: souverain [m] ; roi [m]
อธิปไตย[athippatai = athipatai] (n) EN: sovereignty  FR: souveraineté [f]
เอกราช = เอกราชย์[ēkkarāt] (n) EN: independence ; sovereignty  FR: indépendance [f]
เครื่องต้น[khreūang ton] (x) EN: dresses and articles used by the sovereign or a prince  FR: objets et habits royaux
ขุน[khun] (n) EN: prince ; king ; sovereign ; ruler ; nobleman ; titled official  FR: prince [m] ; roi [m] ; souverain [m] ; magnat [m]
พ่อขุน[phøkhun] (n) EN: sovereign ; king
พ่อเมือง[phømeūang] (n) EN: governor ; sovereign of an ancient city state  FR: gouverneur [m]
พระเจ้าแผ่นดิน[phrajāophaendin] (n) EN: king ; monarch ; sovereign ; His Majesty  FR: roi [m]
พระเจ้าอยู่หัว[phrajāoyūhūa] (n) EN: king ; sovereign ; His Majesty  FR: roi [m] ; souverain [m] ; Sa Majesté

CMU English Pronouncing Dictionary
SOVEREIGN S AA1 V R AH0 N
SOVEREIGNS S AA1 V R AH0 N Z
SOVEREIGNTY S AA1 V R AH0 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sovereign (n) sˈɒvrɪn (s o1 v r i n)
sovereigns (n) sˈɒvrɪnz (s o1 v r i n z)
sovereignty (n) sˈɒvrəntiː (s o1 v r @ n t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主权[zhǔ quán, ㄓㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] sovereignty, #7,246 [Add to Longdo]
君王[jūn wáng, ㄐㄩㄣ ㄨㄤˊ, ] sovereign king, #25,713 [Add to Longdo]
主权国家[zhǔ quán guó jiā, ㄓㄨˇ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] sovereign country [Add to Longdo]
具有主权[jù yǒu zhǔ quán, ㄐㄩˋ ㄧㄡˇ ㄓㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] sovereign [Add to Longdo]
统治权[tǒng zhì quán, ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] sovereignty; dominion; dominance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソブリンローン[soburinro-n] (n) sovereign loan [Add to Longdo]
[おう, ou] (n,n-suf) (1) king; ruler; sovereign; monarch; (2) king (for senior player) (shogi); (P) [Add to Longdo]
玉璽[ぎょくじ, gyokuji] (n) sovereign's seal [Add to Longdo]
君(P);公[きみ, kimi] (pn,adj-no) (1) (male) (fam) (used colloquially by young females) you; buddy; pal; (2) (arch) monarch; ruler; sovereign; (one's) master; (P) [Add to Longdo]
君主[くんしゅ, kunshu] (n,adj-no) ruler; monarch; sovereign; (P) [Add to Longdo]
元首[げんしゅ, genshu] (n) ruler; sovereign; (P) [Add to Longdo]
五胡十六国[ごこじゅうろっこく, gokojuurokkoku] (n) Sixteen Kingdoms (collection of sovereign states in and around China from 304 to 439 CE); Sixteen Kingdoms period [Add to Longdo]
公的債務[こうてきさいむ, koutekisaimu] (n) sovereign debt [Add to Longdo]
国家主権[こっかしゅけん, kokkashuken] (n) state sovereignty; national sovereignty [Add to Longdo]
国権[こっけん, kokken] (n) power of the state; national sovereignty; sovereign rights; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sovereign
   adj 1: (of political bodies) not controlled by outside forces;
       "an autonomous judiciary"; "a sovereign state" [syn:
       {autonomous}, {independent}, {self-governing},
       {sovereign}]
   2: greatest in status or authority or power; "a supreme
     tribunal" [syn: {sovereign}, {supreme}]
   n 1: a nation's ruler or head of state usually by hereditary
      right [syn: {sovereign}, {crowned head}, {monarch}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top