ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sous

S UW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sous-, *sous*, sou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
souse(vt) ดอง, Syn. pickle, marinate
souse in(phrv) แช่ใน, See also: ชุ่มด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
souse(เซาซฺ) vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,แช่,กดน้ำ,สาดน้ำ,จิ้ม,ลวก,ชง,โกรก,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,น้ำจิ้ม,ขี้เมา., Syn. ret, steep, drench

English-Thai: Nontri Dictionary
souse(n) ผักดอง,น้ำสำหรับดอง,อาหารแช่เกลือ,น้ำจิ้ม
souse(vt) จุ่ม,แช่น้ำ,ดอง,จิ้ม,ลวก,ทำให้เปียกชุ่ม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sousOne day Souseki Natsume was lost in London.
sousThat couple gets soused nearly every night.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอ[amphoē] (n) EN: district  FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อนุ-[anu-] (pref) EN: sub- , minor-, micro-, junior- (pref.)   FR: sous- , micro- , hypo-
เบื้องล่าง[beūanglāng] (adv) EN: below ; under  FR: dessous ; sous
เช่าช่วง[chaochūang] (v) EN: sublease ; sublet  FR: sous-louer
ชุดชั้นใน[chut channai] (n, exp) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere  FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
ด้านล่าง[dān lāng] (adv) EN: below ; beneath ; under ; at the back ; in the back  FR: derrière ; dessous
ดินชั้นล่าง[din chan lāng] (n) EN: subsoil  FR: sous-sol [m]
ด้อย[dǿi = døi] (adj) EN: inferior ; poorer ; lower ; low-grade  FR: inférieur ; sous-développé
โดยเร็ว[dōi reo] (adv) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily  FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
ฝากตัว[fāktūa] (v) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody  FR: placer sous la protection de

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUS S UW1 Z
SOUSA S UW1 Z AH0
SOUSA'S S UW1 Z AH0 Z
SOUSLEY S AW1 S L IY0
SOUSAPHONE S UW1 Z AH0 F OW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sous (n) sˈuːz (s uu1 z)
souse (v) sˈaus (s au1 s)
soused (v) sˈaust (s au1 s t)
souses (v) sˈausɪz (s au1 s i z)
sousing (v) sˈausɪŋ (s au1 s i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
総裁[そうさい, sousai] (n) ประธาน,ผู้ว่าการ
創世記[そうせいき, souseiki] (n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
送信[そうしん, soushin] TH: การส่งข้อมูลข่าวสารไปให้ผู้รับ  EN: transmission (vs)

French-Thai: Longdo Dictionary
sous(prep) ข้างบน หรือ สัมผัสกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああそうそう[aasousou] (int) (1) (col) (See 然う然う) oh yes!; (2) I remember; Oh, now I remember [Add to Longdo]
おとり捜査;囮捜査[おとりそうさ, otorisousa] (n) sting operation; undercover investigation [Add to Longdo]
お草々;お草草;御草々;御草草[おそうそう, osousou] (adj-na) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
お草々様;お草草様;御草々様;御草草様[おそうそうさま, osousousama] (adj-na) (pol) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P) [Add to Longdo]
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal [Add to Longdo]
そうさ[sousa] (int) yes, that's right; yep; sure thing [Add to Longdo]
そうした中で[そうしたなかで, soushitanakade] (exp) meanwhile [Add to Longdo]
そうして見ると[そうしてみると, soushitemiruto] (exp) when looked at in that way [Add to Longdo]
そうする[sousuru] (exp,vs-i) to do so; to do thus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム管理操作[システムかんりそうさ, shisutemu kanrisousa] (systems management) operation [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language [Add to Longdo]
データ送信装置[データそうしんそうち, de-ta soushinsouchi] data source [Add to Longdo]
データ転送速度[データてんそうそくど, de-ta tensousokudo] data transfer rate [Add to Longdo]
ファイル送信[ファイルそうしん, fairu soushin] file transfer, transmission [Add to Longdo]
ファクス送信[ファクスそうしん, fakusu soushin] fax transmission [Add to Longdo]
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
リモート操作[リモートそうさ, rimo-to sousa] remote operation [Add to Longdo]
レートベース輻輳制御[レートベースふくそうせいぎょ, re-tobe-su fukusouseigyo] rate based congestion control [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
創作[そうさく, sousaku] Schoepfung, literarisch [Add to Longdo]
双生児[そうせいじ, souseiji] Zwillinge [Add to Longdo]
喪失[そうしつ, soushitsu] -Verlust [Add to Longdo]
宗匠[そうしょう, soushou] Meister, Lehrer [Add to Longdo]
捜査[そうさ, sousa] Untersuchung [Add to Longdo]
捜査本部[そうさほんぶ, sousahonbu] zustaendige_Kriminalabteilung [Add to Longdo]
捜索[そうさく, sousaku] Suche, Durchsuchung [Add to Longdo]
操作[そうさ, sousa] Verfahren, Handhabung, Behandlung, Bedienung, Operation [Add to Longdo]
早々[そうそう, sousou] frueh, sofort [Add to Longdo]
相称[そうしょう, soushou] Symmetrie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top