ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sour

S AW1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sour-, *sour*
English-Thai: Longdo Dictionary
source(n) แหล่งข่าว, สาย เช่น You have a source inside the company.
financial resource(n, phrase) เงินที่ธุรกิจมีสำหรับใช้จ่ายในรูปของเงินสด สภาพคล่องหลักทรัพย์และวงเงินสินเชื่อ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sour(adj) เปรี้ยว, See also: มีรสเปรี้ยว, Syn. acid, Ant. sweet
sour(adj) บูด, See also: เสีย, เหม็นบูด, Syn. rancid
sour(adj) ขุ่นเคือง, See also: บูดบึ้ง, Syn. ill-natured, grouchy
sour(vi) เปรี้ยว
sour(vt) ทำให้เปรี้ยว, Syn. ferment, acidify
sour(n) ความเปรี้ยว
source(n) ต้นกำเนิด, See also: ที่มา, แหล่งกำเนิด, Syn. beginning, root
source(n) แหล่งข้อมูล, See also: ผู้ให้ข้อมูล, Syn. expert, specialist
sourish(adj) เปรี้ยว, See also: มีรสเปรี้ยว, Syn. sour
sourball(n) ขนมรสเปรี้ยวชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sour(เซา'เออะ) adj. เปรี้ยว,บูดบึ้ง,บูด,ฟูขึ้น,ไม่สมใจ,ไม่มีรสชาด,เลว,มีอารมณ์บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง n. สิ่งที่เปรี้ยว vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเปรี้ยว,หมัก,หมักฟู,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน, (ดิน) เป็นกรดมากเกินไป,ทำให้เน่า,ทำให้ขมขื่น,ทำให้ขุ่นเคือง.
sour grapesn. รังเกียจสิ่งที่ตัวเองไม่มีหรือไม่สามารถมีได้,องุ่นเปรี้ยว
source(ซอร์ส) n. แหล่ง,แหล่งที่มา, Syn. fountain, origin
source codeรหัสต้นฉบับรหัสต้นทางหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เป็นตัวต้นฉบับของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง พูดง่าย ๆ ก็คือเป็นโปรแกรมที่เครื่องแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เรียบร้อยแล้ว
source disketteจานบันทึกต้นแบบหมายถึง จานบันทึกแผ่นที่เป็นแบบที่จะใช้คัดลอก ถ้าเป็นจานบันทึกแผ่นที่จะคัดลอกลง เรียกว่า target disketteดู target diskette เปรียบเทียบ
resource(รีซอร์ส') n. แหล่งที่มา,หนทาง,วิธีการ,ทรัพย์สมบัติ,ทรัพยากร, See also: resources n. ทรัพยากรของประเทศ, กำลังเงิน, กำลังวัตถุ, ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ resourceless adj., Syn. resort, means
resourecful(รีซอร์ส'ฟูล) adj. สามารถรับมือสถานการณ์ได้ดี,มีความชำนาญดี,มีสติปัญญาดี,เจ้าความคิด,หัวดี,อุดมสมบูรณ์, See also: resourecfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sour(adj) ไม่มีรสชาติ,เปรี้ยว,ไม่พอใจ,บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง
sour(vi) บูด,เปรี้ยว,หมัก,เป็นกรดมาก
source(n) แหล่งกำเนิด,ต้นเค้า,ที่มา,ราก,ต้นแม่น้ำ,แหล่ง
resource(n) ทรัพยากร,วิธการ,แหล่งที่มา,หนทาง
resourceful(adj) เจ้าความคิด,เจ้าปัญญา,อุดมสมบูรณ์,มั่งคั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sourceต้นฉบับ, ต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sourceแหล่งต้นทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
source addressเลขที่อยู่ต้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
source codeรหัสต้นฉบับ, รหัสต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source codeรหัสต้นฉบับ, รหัสต้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
source computerคอมพิวเตอร์ต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source documentเอกสารต้นฉบับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source languageภาษาต้นฉบับ, ภาษาต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source machineเครื่องต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source programโปรแกรมต้นฉบับ, โปรแกรมต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sour Gasก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์, Example: ก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ปนอยู่ในปริมาณมากเกินเกณฑ์มาตรฐานการซื้อขาย ซึ่งจะให้มีได้ประมาณ 0.25 กรัม/100 ลูกบาศก์ฟุต หรือ 4 ppm sour gas จะมีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่าและมีสภาพเป็นกรด ซึ่งเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์การเจาะและการผลิต โดยทั่วไปจะใช้สาร alkanolamine เพื่อกำจัดธาตุกำมะถันก่อนที่จะนำก๊าซมาใช้หรือก่อนการขนส่ง [ปิโตรเลี่ยม]
Sour Oilน้ำมันดิบที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์, Example: น้ำมันดิบที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ปนอยู่ ซึ่งปริมาณขั้นต่ำของกำมะถันที่อนุญาตให้มีได้ในน้ำมัน จะแตกต่างกันไปแล้วแต่โรงกลั่นและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไปมากกว่า 1% โดยน้ำหนัก [ปิโตรเลี่ยม]
Sourceต้นกำเนิดรังสี, แหล่งกำเนิดรังสี, วัสดุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถแผ่รังสีชนิดก่อไอออนออกมา ไม่ว่าจะเป็นการแผ่รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วยวิธีอื่นๆ เช่น สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ [นิวเคลียร์]
sourceต้นกำเนิดรังสี (แหล่งกำเนิดรังสี), หมายถึง วัสดุหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สามารถก่อให้เกิดการแผ่รังสีชนิดที่ก่อไอออนออกมา ไม่ว่าจะเป็นการแผ่รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วยวิธีอื่นๆ ตัวอย่างเช่น สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ [พลังงาน]
Source (region) of thunderstorm activityแหล่งกำเนิดของพายุ ฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
source codeรหัสต้นฉบับ, Example: คำสั่งและโปรแกรมที่เขียนขึ้นเป็นภาษาระดับสูงเพื่อแปลเป็นภาษาเครื่องสำหรับใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Source materialวัสดุต้นกำลัง, วัสดุใด ๆ ที่มียูเรเนียม ทอเรียม หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เป็นองค์ประกอบ ร้อยละ 0.05 ขึ้นไป ยกเว้นวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ, Example: [นิวเคลียร์]
Source monitoringการเฝ้าสังเกตต้นกำเนิดรังสี, การตรวจติดตามกัมมันตภาพที่ปลดปล่อยจากวัสดุกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม หรืออัตราปริมาณรังสีจากต้นกำเนิดรังสีในสถานปฏิบัติการ, Example: [นิวเคลียร์]
source noteหมายเหตุแหล่งที่มา, ดู  statistical table [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Source of informationแหล่งข่าว หรือแหล่งสารสนเทศ [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sourAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
sourAcid fruits like pineapples and lemons are sour.
sourA good newspaper reporter takes advantage of what he learns from any source, even the "little bird told him so" type of source.
sourAmong these there may be new sources of food fish and new species of other creatures.
sourAnother interesting source of energy is the heat that can be recovered from radioactive waste material.
sourA polite way to reveal knowledge of a fact without telling the source of the information is to say, "a little bird told me".
sourAs to the source of this statement, I know nothing.
sourAyano tutted, making a sour face.
sourBad milk tastes sour.
sourCriticisms that Japan's market is closed are just sour grapes.
sourDon't make such a sour face.
sourFor this reason the credibility of the book's authors, rests on the credibility of their sources.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหล่ง(n) source, Syn. ถิ่น, ที่อยู่, ที่
แหล่งกำเนิด(n) source, Syn. บ่อเกิด, แหล่งเกิด, ที่เกิด, ต้นตอ
เปรี้ยว(adj) sour, See also: acid, Example: อาหารรสเปรี้ยวช่วยขับเสมหะและกระตุ้นระบบขับถ่ายของร่างกายให้ทำงานได้ดี, Thai Definition: รสอย่างหนึ่งอย่างรสมะนาว
มูลฐาน(n) origin, See also: source, original cause, basic cause, Syn. บ่อเกิด, Example: การให้กรรมสิทธิ์ที่ดินแก่คนทั่วไป ถือได้ว่าเป็นมูลฐานสำคัญที่ทำให้เกิดพวกนายทุนและพ่อค้าคนกลางขึ้น
ส้ม(adj) sour, See also: acidic, tart, Syn. เปรี้ยว, Example: กับข้าวมื้อนี้มีแกงปลาดุกใส่หน่อไม้ซึ่งจะออกรสส้มเพราะเป็นหน่อไม้ดอง
หน้าบูดบึ้ง(adj) sour, See also: sulky, sullen, Syn. บูดบึ้ง, หน้ามุ่ย, หน้าบูดหน้าบึ้ง, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง, หน้าหงิก, Ant. หน้ายิ้ม, หน้ายิ้มแย้มแจ่มใส, หน้าชื่น, หน้าบาน, Example: โดยปกติหล่อนมักทำหน้ายิ้มอยู่เสมอ ไม่ค่อยเห็นว่าทำหน้าบูดบึ้งสักเท่าไหร่, Thai Definition: ทำหน้าบึ้ง แสดงอาการไม่พอใจ
เหตุ(n) cause, See also: source, origin, root, ground, foundation, Syn. เค้ามูล, เรื่องราว, สาเหตุ, มูลเหตุ, Example: ความโลภเป็นเหตุแห่งความหายนะของเขา, Thai Definition: สิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดผล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แหล่งที่มา(n) source, See also: origin, root, derivation, base, Syn. ที่มา, มูลเหตุ, Example: ตำรวจกำลังสาวถึงแหล่งที่มาของสินบน 5 ล้านบาท
เค้ามูล(n) source, See also: origin, cause, root, Syn. เหตุเดิม, ที่มา, สาเหตุ, Example: เค้ามูลของเรื่องนี้เกิดจากความแค้นที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
ภาษาต้นฉบับ(n) source language, Example: นักแปลที่ดีจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะแปล และมีความรู้ทั้งภาษาต้นฉบับ และภาษาเป้าหมายเป็นอย่างดี, Thai Definition: ภาษาที่ใช้ในฉบับจริงหรือฉบับต้นเรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
องุ่นเปรี้ยว[a-ngun prīo] (n, exp) EN: sour grapes
อัตคัด[attakhat] (v) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack  FR: être sans ressource
บ่อเกิด[bøkoēt] (n) EN: source ; origin ; fountain ; fountainhead  FR: source [f] ; origine [f]
บ่อน้ำแร่[bø nāmraē] (n, exp) EN: mineral spring ; spa   FR: source minérale [f]
บ่อน้ำร้อน[bø nām røn] (n, exp) EN: hot spring  FR: source d'eau chaude [f]
บูด[būt] (v) EN: go bad ; become putrid ; go sour  FR: putréfier ; rancir
บูด[būt] (adj) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented  FR: rance ; putride ; putréfié
ช่างคิด[chang khit] (adj) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever  FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
ดินเปรี้ยว[din prīo] (n, exp) EN: acid soil ; sour soil  FR: sol acide [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUR S AW1 ER0
SOUR S AW1 R
SOURS S AW1 R Z
SOURS S AW1 ER0 Z
SOURED S AW1 ER0 D
SOURIS S UW1 R IH0 S
SOURCE S AO1 R S
SOURBY S AW1 R B IY0
SOURCES S AO1 R S AH0 Z
SOURING S AW1 ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sour (v) sˈauər (s au1 @ r)
sours (v) sˈauəz (s au1 @ z)
source (n) sˈɔːs (s oo1 s)
soured (v) sˈauəd (s au1 @ d)
sourly (a) sˈauəliː (s au1 @ l ii)
sources (n) sˈɔːsɪz (s oo1 s i z)
souring (v) sˈauərɪŋ (s au1 @ r i ng)
sourness (n) sˈauənəs (s au1 @ n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来源[lái yuán, ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ, / ] source (of information etc); origin, #1,255 [Add to Longdo]
[suān, ㄙㄨㄢ, ] sour; sore; ache; acid, #2,935 [Add to Longdo]
源头[yuán tóu, ㄩㄢˊ ㄊㄡˊ, / ] source, #8,263 [Add to Longdo]
素材[sù cái, ㄙㄨˋ ㄘㄞˊ, ] source material (in literature and art), #12,341 [Add to Longdo]
出处[chū chù, ㄔㄨ ㄔㄨˋ, / ] source (esp. of quotation or literary allusion); origin; where sth comes from, #18,729 [Add to Longdo]
酸甜苦辣[suān tián kǔ là, ㄙㄨㄢ ㄊㄧㄢˊ ㄎㄨˇ ㄌㄚˋ, ] sour, sweet, bitter and spicy hot; fig. the joys and sorrows of life, #26,090 [Add to Longdo]
酸枣[suān zǎo, ㄙㄨㄢ ㄗㄠˇ, / ] sour date (Ziziphus jujuba var. spinosa), #46,270 [Add to Longdo]
源点[yuán diǎn, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] source, #71,813 [Add to Longdo]
传染源[chuán rǎn yuán, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] source of an infection [Add to Longdo]
内源[nèi yuán, ㄋㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] source [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
総理大臣[そうりだいじん, souridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 首相
送料[そうりょう, souryou] (n) ค่าขนส่ง
総領事館[そうりょうじかん, souryoujikan] (n) สถานกงสุล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sauerkirsche {f} | Sauerkirschen {pl}sour cherry | sour cherries [Add to Longdo]
Schmand {n}; saure Sahne {f} [cook.]sour cream; soured cream [Add to Longdo]
sauer {adj} | saurer | am sauerstensour | more sour | most sour [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
アウトソーシング[autoso-shingu] (n,vs) out-sourcing; outsourcing [Add to Longdo]
アウトソース[autoso-su] (n,vs) outsourcing [Add to Longdo]
ウイスキーサウー;ウィスキーサウー[uisuki-sau-; uisuki-sau-] (n) whisky sour; whiskey sour [Add to Longdo]
エネルギー源[エネルギーげん, enerugi-gen] (n) energy source [Add to Longdo]
エネルギー資源[エネルギーしげん, enerugi-shigen] (n) energy resources [Add to Longdo]
オープンソース[o-punso-su] (n) {comp} open source (software, etc.) [Add to Longdo]
オープンソースの会社[オープンソースのかいしゃ, o-punso-su nokaisha] (n) {comp} open source vendor; open source company [Add to Longdo]
オープンソースコード[o-punso-suko-do] (n) {comp} open source code [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
ウトソーシング[うとそーしんぐ, utoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
クロック供給源[クロックきょうきゅうげん, kurokku kyoukyuugen] clock source [Add to Longdo]
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] source module, compilation unit [Add to Longdo]
コンピュータ資源[コンピュータしげん, konpyu-ta shigen] computer resource [Add to Longdo]
サウンドソース[さうんどそーす, saundoso-su] sound source [Add to Longdo]
システムリソース[しすてむりそーす, shisutemuriso-su] system resource [Add to Longdo]
システム資源[システムしげん, shisutemu shigen] system resource [Add to Longdo]
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier [Add to Longdo]
スポット光源[すぽっとこうげん, supottokougen] spot light source [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そうろう, sourou] JAHRESZEIT, WETTER [Add to Longdo]
[そうろう, sourou] (klassisches_Verb-Suffix) [Add to Longdo]
創立[そうりつ, souritsu] Gruendung, Stiftung [Add to Longdo]
壮烈[そうれつ, souretsu] heroisch, heldenhaft [Add to Longdo]
総理[そうり, souri] Praesident, Ministerpraesident [Add to Longdo]
総理大臣[そうりだいじん, souridaijin] Ministerpraesident [Add to Longdo]
葬列[そうれつ, souretsu] Leichenzug, Trauerzug [Add to Longdo]
藻類[そうるい, sourui] -Algen [Add to Longdo]
走路[そうろ, souro] Laufbahn, Rennbahn, Bahn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sour
   adj 1: smelling of fermentation or staleness [syn: {sour},
       {rancid}]
   2: having a sharp biting taste [ant: {sweet}]
   3: one of the four basic taste sensations; like the taste of
     vinegar or lemons
   4: in an unpalatable state; "sour milk" [syn: {off}, {sour},
     {turned}]
   5: inaccurate in pitch; "a false (or sour) note"; "her singing
     was off key" [syn: {false}, {off-key}, {sour}]
   6: showing a brooding ill humor; "a dark scowl"; "the
     proverbially dour New England Puritan"; "a glum, hopeless
     shrug"; "he sat in moody silence"; "a morose and unsociable
     manner"; "a saturnine, almost misanthropic young genius"-
     Bruce Bliven; "a sour temper"; "a sullen crowd" [syn: {dark},
     {dour}, {glowering}, {glum}, {moody}, {morose}, {saturnine},
     {sour}, {sullen}]
   n 1: a cocktail made of a liquor (especially whiskey or gin)
      mixed with lemon or lime juice and sugar
   2: the taste experience when vinegar or lemon juice is taken
     into the mouth [syn: {sour}, {sourness}, {tartness}]
   3: the property of being acidic [syn: {sourness}, {sour},
     {acidity}]
   v 1: go sour or spoil; "The milk has soured"; "The wine worked";
      "The cream has turned--we have to throw it out" [syn:
      {sour}, {turn}, {ferment}, {work}]
   2: make sour or more sour [syn: {sour}, {acidify}, {acidulate},
     {acetify}] [ant: {dulcify}, {dulcorate}, {edulcorate},
     {sweeten}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top