ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sound

S AW1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sound-, *sound*, soun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sound(n) เสียง, Syn. noise, resonance, tone
sound(n) ระยะที่ได้ยินได้
sound(vi) ดูเหมือนว่า, Syn. appear, appear to be, seem
sound(vi) ้เกิดเสียง, Syn. echo, resound
sound(vt) ทำให้เกิดเสียง, Syn. echo, resound
sound(adj) ที่ไม่เสียหาย, See also: ซึ่งไม่บุบสลาย, ซึ่งอยู่ในสภาพดี, Syn. unimpaired, flawless
sound(adj) แข็งแรง, Syn. well, healthy
sound(vi) วัดความลึกด้วยคลื่นเสียง, Syn. fathom, gauge, mark
sound(vt) วัดความลึกด้วยคลื่นเสียง, Syn. fathom, gauge, mark
sounder(n) สิ่งที่ทำให้เกิดเสียง, See also: ผู้ทำให้เกิดเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sound(เซาน์ดฺ) n. เสียง vi.,vt. ทำให้เกิดเสียง,ปล่อยเสียง,ได้ยิน,ประกาศ,ปรากฎ,ประกาศ,ออกเสียง,ใช้เครื่องตรวจฟังเสียง,adj. แข็งแรง,มีสุขภาพดี,สมบูรณ์,ไม่มีโรค,มีฐานะการเงินดี,มีความสามารถ,ไม่มีข้อบกพร่อง,ชอบด้วยกฎหมาย,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่ถูกรบกวน,ถ้วนทั่ว,ตลอด vt.
sound cardแผ่นวงจรเสียงหมายถึง แผ่นวงจรที่สามารถเพิ่มเข้าไปในฮาร์ดแวร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถมีเสียงได้
sounding balloonn. ลูกบอลลูนตรวจสอบอากาศที่สูง
sounding leadn. ตะกั่วหรือเครื่องถ่วงอื่น ๆ ที่ติดกับสายเชือกหรือลวดเพื่อหยั่งความลึก
sounding linen. สายเชือกหรือลวดที่ผูกตะกั่วหรือเครื่องถ่วงตอนปลายเพื่อหยั่งความลึก
soundless(เซานดฺ'ลิส) adj. ไม่มีเสียง,ปลอดเสียง,เงียบ,สงบ,ลึกมาก,สุดที่จะหยั่งถึง,ล้ำลึก., See also: soundlessness n., Syn. silent
soundproofadj. เสียงไม่สามารถผ่านได้,กันเสียง.vt. ทำให้กันเสียง,ไม่ให้เสียงผ่าน, See also: soundproofing n.
high-soundingadj. โอ้อวด,ฟังดูใหญ่โต
re-sound(รีเซาดฺ') vt.,vt. ทำให้เกิดเสียงอีก
resound(รีเซาดฺ') vi. ดังก้อง,สะท้อนกลับ,ทำให้เสียงก้อง,ทำให้กังวาน,มีชื่อเสียง vt. ทำให้ดังก้อง,ร้องเสียงดัง,ประกาศด้วยเสียงอันดัง, Syn. reverberate

English-Thai: Nontri Dictionary
sound(adj) ถูกต้อง,แข็งแรง,หลับสนิท,สมบูรณ์
sound(n) เสียง,อ่าว
sound(vi) เปล่งเสียง,มีเสียง,สอบถาม,ประกาศ
sound(vt) ออกเสียง,เป่าแตร,หยั่งดู,ตรวจสอบ,วัด
sounder(n) เครื่องวัดความลึกของน้ำ,ผู้ส่งเสียง
soundless(adj) ลึกจนหยั่งไม่ได้,เงียบ,สงบ,ไม่มีเสียง
soundly(adv) อย่างละเอียดลออ,อย่างถูกต้อง,อย่างถาวร,อย่างมั่นคง
soundness(n) ความถูกต้อง,ความมีอนามัยดี,ความสมบูรณ์,ความมั่นคง
resound(vi) สะท้อนกลับ,ส่งเสียงก้อง,ดังกังวาน
unsound(adj) ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,ไว้ใจไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sound๑. เสียง๒. เครื่องแยงตรวจ๓. หยั่ง๔. แข็งแรง (ร่างกาย), ปรกติ (จิตใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sound and disposing mind and memoryสติสัมปชัญญะดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sound attenuator; attenuatorกล่องลดเสียง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sound cardแผ่นวงจรเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sound cardแผ่นวงจรเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sound insulationฉนวนกันเสียง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sound judicial discretionดุลยพินิจวินิจฉัยของศาลที่ถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sound playerโปรแกรมเล่นเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sound playerโปรแกรมเล่นเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sound qualityสัทสมบัติ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soundเสียง (ฟิสิกส์) [TU Subject Heading]
soundเสียง, พลังงานรูปหนึ่ง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความดันที่แผ่กระจายออกไปในตัวกลางทำให้ประสาทหูรู้สึกได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sound archiveจดหมายเหตุเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Sound Exposure Levelระดับเสียงที่สัมผัส, Example: ตัวเลขจำนวนหนึ่งที่แสดงระดับพลังงานเสียงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์หนึ่งๆ ซึ่งถูกย่อให้อยู่ในช่วง 1 วินาที [สิ่งแวดล้อม]
sound intensity levelระดับความเข้มเสียง, ค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบระหว่างความเข้มเสียง ที่ได้ยินกับความเข้มเสียงต่ำสุดที่มนุษย์จะได้ยิน มีหน่วยเป็นเดซิเบล ระดับความเข้มเสียงต่ำสุดที่มนุษย์ได้ยินมีค่า 0 เดซิเบล และระดับความเข้มเสียงสูงสุดที่มนุษย์ทนฟังได้มีค่า 120 เดซิเบล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sound motion picturesภาพยนตร์เสียง [TU Subject Heading]
Sound Pressure Levelระดับความดันเสียง, Example: ระดับความดันเสียงแสดงในหน่วยเดซิเบล โดยมีค่าเป็น 20 x log(p/p ref), เมื่อ p = ค่าความดันเสียงเฉลี่ยกำลังสอง และ pref = 2 x 10-5 N/m2 pref ขึ้นกับค่าความดันของขีดกำจัดการได้ยินเสียง [สิ่งแวดล้อม]
Sound recording industryอุตสาหกรรมการบันทึกเสียง [TU Subject Heading]
Sound recording librariesห้องสมุดวัสดุบันทึกเสียง [TU Subject Heading]
Sound recording libraryห้องสมุดเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sound(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) เสียง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soundA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
soundActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
soundAfter making sure she was sound asleep, he crept out of the room and set off.
soundA good appetite, sound sleep, and regular motions are the three signs of good health.
soundA hunting dog is alert to every sound and movement in the field.
soundAll that time the things granddad had said, like the sound of flies flying round a melon, buzzed in my head.
soundAll this may sound strange, but it is true.
soundAlthough the man's ideas are sound, because he can't express them well, he doesn't have a ghost of a chance of getting them accepted.
soundAlthough the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.
soundA "modifier" has, just as it sounds, the role of embellishing sentences.
soundA musician can appreciate small differences in sounds.
soundA person who makes an easy matter sound difficult does not seem to be so smart.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก๊ก(adv) sound of door clicking, Example: ใครทำอะไรอยู่ในครัวเสียงดังแก๊ก, Thai Definition: เสียงดังเช่นนั้น
ครืดคราด(adj) sound of dragging heavy things, Example: เสียงครืดคราดจากรถคันเก่าของพ่อทำให้หล่อนนอนไม่หลับ, Thai Definition: เสียงดังเช่นนั้น
เสียงในฟิล์ม(n) soundtrack, See also: sound track, Example: เจ้าของนำกลับมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยใช้เสียงในฟิล์มเหมือนเดิม, Thai Definition: เสียงพูดและเสียงต่างๆ ที่บันทึกลงในการถ่ายทำภาพยนตร์
รับ(v) rhyme, See also: sound like, harmonize, Syn. คล้อง, Example: คำในกลอนที่เขาแต่งรับสัมผัสกันดีเหลือเกิน, Thai Definition: คล้องจองกัน
หยั่ง(v) sound, See also: measure, Syn. วัด, Example: เครื่องกำลังหยั่งความลึกของท้องทะเลโดยแสดงผลเป็นตัวเลขขึ้นบนจอ, Thai Definition: วัดดูเพื่อให้รู้ตื้นลึก
แปลกหู(v) sound strange, See also: be unheard of, Syn. ผิดหู, Ant. คุ้นหู, Example: ฉันรู้สึกว่า เสียงของน้ำแปลกหูไปมาก ไม่รู้ว่ามีเรื่องไม่สบายใจอะไรอยู่, Thai Definition: ไม่เหมือนกับที่เคยได้ยินมาก่อน
สวบ(adv) sound of treading on soft ground or dry leaves, Example: เท้าเปล่าสองคู่ย่ำลงบนใบไม้ดังสวบ, Thai Definition: เสียงคนหรือสัตว์ย่ำไปบนใบไม้หรือสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงเช่นนั้น
เฮ้อ(int) sound of a deep sigh expressing boredom or dissatisfaction, Example: เฮ้อ คราวนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันล่ะ, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือไม่ถูกใจเป็นต้น
แนบเนียน(adv) soundly, See also: properly, realistically, cleanly, neatly, tactfully, harmoniously, Syn. รัดกุม, Ant. หละหลวม, Example: ฆาตกรวางแผนการฆาตกรรมไว้อย่างแนบเนียน, Thai Definition: อย่างสนิทและรัดกุมโดยไม่มีช่องโหว่
เข้าท่าเข้าทาง(v) sound all right, See also: sound likely, make sense, Syn. เข้าที, ไม่เลว, Example: การปรับรูปโฉมใหม่ของกรมตำรวจจะดูเข้าท่าเข้าทางกว่าที่ผ่านมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอด = แอ๊ด[aēt] (n) EN: creaking sound ; creak
บีบแตร[bīp traē] (v, exp) EN: sound the horn ; honk ; honk a horn ; blow a horn ; hoot  FR: klaxonner
บุคคลวิกลจริต[bukkhon wikonjarit] (n, exp) EN: mentally disturbed person ; person of unsound mind
ชิมลาง[chimlāng] (v) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out
ชินหู[chin hū] (v, exp) EN: sound familiar ; be familiar with ; be accustomed to
โดยสวัสดิภาพ[dōi sawatdīphāp] (adv) EN: safely ; safe and sound
อึก[euk] (n) EN: sound of a gulp ; gurgling sound ; swallowing sound
ฟังดู[fangdū] (v, exp) EN: sound  FR: sembler
ฟังดู[fangdū] (v, exp) EN: it sounds ... ; that sounds ... ; it seems  FR: ça semble ... ; ça paraît
อันตราย[fangdū antarāi] (v, exp) EN: it sounds dangerous  FR: ça semble dangereux

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUND S AW1 N D
SOUNDS S AW1 N Z
SOUNDS S AW1 N D Z
SOUNDLY S AW1 N D L IY0
SOUNDER S AW1 N D ER0
SOUNDED S AW1 N D IH0 D
SOUND'S S AW1 N D Z
SOUNDEST S AW1 N D IH0 S T
SOUNDING S AW1 N D IH0 NG
SOUNDVIEW S AW1 N D V Y UW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sound (v) sˈaund (s au1 n d)
sounds (v) sˈaundz (s au1 n d z)
sounded (v) sˈaundɪd (s au1 n d i d)
soundly (a) sˈaundliː (s au1 n d l ii)
soundbox (n) sˈaundbɒks (s au1 n d b o k s)
sounding (v) sˈaundɪŋ (s au1 n d i ng)
soundings (n) sˈaundɪŋz (s au1 n d i ng z)
soundless (j) sˈaundləs (s au1 n d l @ s)
soundness (n) sˈaundnəs (s au1 n d n @ s)
sound-film (n) sˈaund-fɪlm (s au1 n d - f i l m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēng, ㄕㄥ, / ] sound; voice; tone; noise; classifier for sounds, #429 [Add to Longdo]
[wā, ㄨㄚ, ] sound of child's crying, #1,165 [Add to Longdo]
[yīn, ㄧㄣ, ] sound; noise; news, #2,350 [Add to Longdo]
[pū, ㄆㄨ, ] sound of escaping laughter; water, #2,987 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] sound of moving water, #4,456 [Add to Longdo]
[mī, ㄇㄧ, ] sound to call cat, #5,178 [Add to Longdo]
[lōng, ㄌㄨㄥ, ] sound of drums, #5,779 [Add to Longdo]
[hāi, ㄏㄞ, ] sound of sighing, #7,862 [Add to Longdo]
哇哇[wā wā, ㄨㄚ ㄨㄚ, ] sound of crying, #8,885 [Add to Longdo]
呼呼[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, ] sound of wind blowing, #9,324 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klang {m} | Klänge {pl}sound | sounds [Add to Longdo]
Klanganalyse {f}sound analysis [Add to Longdo]
Klangsynthese {f}sound synthesis [Add to Longdo]
Laut {m} | Laute {pl} | fremde Laute | Laut gebensound | sounds | sounds of a foreign tongue | to give tongue [Add to Longdo]
Lautstärke {f}sound intensity [Add to Longdo]
Saitenklang {m}sound of strings [Add to Longdo]
Schallausbreitung {f}sound propagation [Add to Longdo]
Schalldämmkulisse {f}sound trap [Add to Longdo]
Schalldämmung {f}sound insulation; acoustic insulation [Add to Longdo]
Schalldämpfer {m}sound absorber [Add to Longdo]
Schalldämpfung {f}sound absorption [Add to Longdo]
Schalldichte {f}sound density [Add to Longdo]
Schalldruckpegel {m}sound pressure level [Add to Longdo]
Schallgrenze {f}; Schallmauer {f}sound barrier; sonic barrier [Add to Longdo]
Schallmessung {f}sound ranging [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
いいとも[iitomo] (exp) damn straight; no problem; sounds good; sure thing [Add to Longdo]
えんさかほい[ensakahoi] (n) heave! (sound made while pulling a heavy vehicle) [Add to Longdo]
かあかあ[kaakaa] (adv) (1) (on-mim) caw-caw (the sound of a crow cawing); (n) (2) (sl) crow (childish term) [Add to Longdo]
かさかさ鳴る[かさかさなる, kasakasanaru] (v5r) to rustle; to make a rustling sound; to crinkle [Add to Longdo]
かしゃかしゃ[kashakasha] (adv-to) (on-mim) click-clack; clickety-click; clicking sound; clattering sound [Add to Longdo]
かちっと[kachitto] (adv,vs) (1) (on-mim) with a click (door sound); (2) with tenseness or firmness [Add to Longdo]
かん;くわん[kan ; kuwan] (adv,adv-to) (on-mim) ding; chime (sound of a bell or a small gong) [Add to Longdo]
がさごそ[gasagoso] (n,adj-f) rustling sound [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サウンドカード[さうんどかーど, saundoka-do] sound card [Add to Longdo]
サウンドソース[さうんどそーす, saundoso-su] sound source [Add to Longdo]
サウンドトラック[さうんどとらっく, saundotorakku] soundtrack [Add to Longdo]
サウンドレンジ[さうんどれんじ, saundorenji] sound range [Add to Longdo]
デジタル音楽ファイル[デジタルおんがくファイル, dejitaru ongaku fairu] digital sound file [Add to Longdo]
レコードライブラリ[れこーどらいぶらり, reko-doraiburari] sound recordings library, record library [Add to Longdo]
[おん, on] sound [Add to Longdo]
音源[おんげん, ongen] sound source [Add to Longdo]
音質[おんしつ, onshitsu] sound quality [Add to Longdo]
音声トラック[おんじょうトラック, onjou torakku] soundtrack [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sound
   adj 1: financially secure and safe; "sound investments"; "a
       sound economy" [ant: {unsound}]
   2: exercising or showing good judgment; "healthy scepticism"; "a
     healthy fear of rattlesnakes"; "the healthy attitude of
     French laws"; "healthy relations between labor and
     management"; "an intelligent solution"; "a sound approach to
     the problem"; "sound advice"; "no sound explanation for his
     decision" [syn: {healthy}, {intelligent}, {levelheaded},
     {level-headed}, {sound}]
   3: in good condition; free from defect or damage or decay; "a
     sound timber"; "the wall is sound"; "a sound foundation"
     [ant: {unsound}]
   4: in excellent physical condition; "good teeth"; "I still have
     one good leg"; "a sound mind in a sound body" [syn: {good},
     {sound}]
   5: logically valid; "a sound argument" [syn: {reasoned},
     {sound}, {well-grounded}]
   6: having legal efficacy or force; "a sound title to the
     property" [syn: {legal}, {sound}, {effectual}]
   7: free from moral defect; "a man of sound character"
   8: (of sleep) deep and complete; "a heavy sleep"; "fell into a
     profound sleep"; "a sound sleeper"; "deep wakeless sleep"
     [syn: {heavy}, {profound}, {sound}, {wakeless}]
   9: thorough; "a sound thrashing"
   n 1: the particular auditory effect produced by a given cause;
      "the sound of rain on the roof"; "the beautiful sound of
      music" [ant: {quiet}, {silence}]
   2: the subjective sensation of hearing something; "he strained
     to hear the faint sounds" [syn: {sound}, {auditory
     sensation}]
   3: mechanical vibrations transmitted by an elastic medium;
     "falling trees make a sound in the forest even when no one is
     there to hear them"
   4: the sudden occurrence of an audible event; "the sound
     awakened them"
   5: the audible part of a transmitted signal; "they always raise
     the audio for commercials" [syn: {audio}, {sound}]
   6: (phonetics) an individual sound unit of speech without
     concern as to whether or not it is a phoneme of some language
     [syn: {phone}, {speech sound}, {sound}]
   7: a narrow channel of the sea joining two larger bodies of
     water [syn: {strait}, {sound}]
   8: a large ocean inlet or deep bay; "the main body of the sound
     ran parallel to the coast"
   v 1: appear in a certain way; "This sounds interesting"
   2: make a certain noise or sound; "She went `Mmmmm'"; "The gun
     went `bang'" [syn: {sound}, {go}]
   3: give off a certain sound or sounds; "This record sounds
     scratchy"
   4: announce by means of a sound; "sound the alarm"
   5: utter with vibrating vocal chords [syn: {voice}, {sound},
     {vocalize}, {vocalise}] [ant: {devoice}]
   6: cause to sound; "sound the bell"; "sound a certain note"
   7: measure the depth of (a body of water) with a sounding line
     [syn: {fathom}, {sound}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top