ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sort

S AO1 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sort-, *sort*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sort(sl) ผู้หญิง (ที่เป็นคู่ขา), Syn. salt
sort(n) ชนิด, See also: จำพวก, ประเภท, แบบ, Syn. class, genus, sort, type, genre, caste
sort(n) การแบ่งชนิด, See also: การจัดประเภท
sort(vt) จัดเข้าประเภท, See also: แยกประเภท, Syn. categorize, formulate, Ant. disarrange, unsort
sorter(n) ผู้คัดเลือก
sortie(n) การโจมตีเข้าไปในเขตศัตรู (ด้วยจำนวนที่น้อยกว่า), Syn. aggression, assault, invasion, Ant. retreat, withdrawal
sortie(vi) โจมตีเข้าไปในเขตศัตรู (ด้วยจำนวนน้อยกว่า)
sort of(idm) ทำนองนั้น, See also: ประเภทนั้น, จำพวกนั้น
sort out(phrv) จัดลำดับ, See also: เรียงลำดับ, Syn. separate out, sift out
sort out(phrv) แยกออก, See also: แบ่งออกมา, เลือก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sort(ซอร์ท) n. ชนิด,ประเภท,จำพวก,ตัวอย่าง,ลักษณะ,ท่าทาง,อากัปกิริยา vt. แยกประเภท,แยกกลุ่ม แบ่งกลุ่ม. vi. คบค้าสมาคม,ผสมผสาน,ผูกมิตรกับ,เหมาะกับ,ตกลง. -Phr. (of sorts ชนิดเลวหรือปานกลาง) -Phr. (sort of ค่อนข้างทีเดียว), See also: sortable adj.
sortie(ซอร์'ที) n. การฝ่าวงล้อมออกไปโจมตีผู้โอบล้อม,กลุ่มทหารที่ฝ่าวงล้อมดังกล่าว,เที่ยวบินปฎิบัติการ. vi. ฝ่าวงล้อม,บินปฎิบัติการ, Syn. foray
assort(อะซอร์ทฺ') vt.,vi. เลือกสรร,แบ่งประเภท,ไปหาสู่กัน. -assortive adj.
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว,ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ,หลายชนิด,หลากหลาย,คละกัน,เหมาะสม,แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry, Ant. matching, similar
assortment(อะซอร์ท'เมินทฺ) n.การแบ่ง
card sorterเครื่องเรียงบัตร <คำแปล>หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้สำหรับเรียงลำดับบัตรที่มีข้อมูลเจาะไว้แล้ว เครื่องนี้จะสามารถอ่านข้อมูลบนบัตรแล้วจัดการเรียงลำดับให้ เช่น ถ้าเป็นจำนวนเลข ก็จะเรียงจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย หรือถ้าเป็นตัวอักษร อาจเรียงตามลำดับตัวอักษรให้ก็ได้
consort(คอน'ซอร์ทฺ) {consorted,consorting,consorts} n. สามีหรือภรรยา,คู่สมรส,กลุ่มนักดนตรีหรือนักร้อง,เพื่อน,คู่หู,การสอดคล้องกัน,การตกลง vt. คบค้า,ตกลง,เป็นเพื่อน,สอดคล้อง. vt. ร่วม,คบหาสมาคม, See also: corsorter n. consortion n. -Conf. concert
consortium(คันซอร์'เชียม) n. กลุ่มสถาบันการเงิน,สมาคมนายธนาคาร,สมาคม,ห้างหุ้นส่วน,สหภาพหรืออื่น ๆ, See also: consortial adj. ดูconsortium -pl. consortia -Conf. consortia
prince consortพระสวามีของกษัตริย์หญิง
queen consortn. มเหสีของกษัตริย์

English-Thai: Nontri Dictionary
sort(n) จำพวก,ชนิด,ประเภท,ลักษณะ,กิริยาท่าทาง
sort(vt) จัดเป็นพวก,จำแนก,แยกกลุ่ม,แยกประเภท
sorting(n) การแบ่งชนิด,การจำแนก,การแยกประเภท
assort(vt) จัดพวก,แบ่งประเภท,เข้าชุด,เลือกสรร
assortment(n) การจัดพวก,การแบ่งประเภท,การเลือกสรร
consort(n) คู่สมรส,คู่หู,เพื่อน
consort(vi) สมาคมด้วย,คบหาด้วย
consortium(n) สมาคม,สหภาพ,ห้างหุ้นส่วน,สมาคมนายธนาคาร
resort(vt) ใช้วิธี,พึ่ง,อาศัย,พึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sort๑. เรียงลำดับ, เลือกเข้ากลุ่ม๒. การเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ sorting] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sortจำพวก, เรียงลำดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sort๑. เรียงลำดับ, เลือกเข้ากลุ่ม๒. การเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ sorting] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sorter๑. โปรแกรมเรียงลำดับ, โปรแกรมเลือกเข้ากลุ่ม๒. เครื่องเรียงลำดับ, เครื่องเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ card sorter] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sorter๑. โปรแกรมเรียงลำดับ, โปรแกรมเลือกเข้ากลุ่ม๒. เครื่องเรียงลำดับ, เครื่องเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ card sorter] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sortingการเรียงลำดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sortingการเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ sort ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sortingการคัดขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sortingการแยกจำพวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sortingการเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ sort ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sortการจัดเรียง, Example: การนำข้อมูลมาจัดเรียงกันตามลำดับที่ต้องการ เช่น นำชื่อผู้ใช้โทรศัพท์มาจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร การนำคะแนน และชื่อนักเรียนมาจัดเรียงตามลำดับคะแนน [คอมพิวเตอร์]
Sorting (Electronic computers)การเรียงลำดับ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sorta kinda1.ก็ทำนองนั้นแหละ! เป็นลักษณะของการตอบคำถามที่หลีกเลี่ยงความจริง การตอบคำถาที่มีลักษระคลุมเครือ, Do you like Jim? Sorta kinda. 2. Somewhat like, a little bit, I'm sorta kinda crazy.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sortA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
sortAll sorts of people came to the exhibition.
sortAll sorts of people live in Tokyo.
sortAll sorts of rumors rose about her past.
sortAlthough I don't think Sara is the sort of girl to bear grudges.
sortAn effective writer is one who knows what sort of words should be employed in any specific context.
sortAs far as possible one should try to become on as close terms as possible with any sort of man.
sortAt that time she was engaged in some sort of work.
sortA whale is a sort of mammal.
sortBecause, no matter if we have got lost, I'd hate to sleep outside this sort of place.
sortBesides those serious problems, he had to contend with all sorts of people.
sortBut there had been no indications Gorbachev was having any sort of health problems, and it is not exactly clear what's happened to him now.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัดออก(v) sort out, See also: separate, weed out, sift out, Syn. ให้ออก, เลือกออก, Example: การสับเปลี่ยนการตีกลองแข่งชุดละ 3 ใบนี้ จะคัดออก 1 ใบ และเข้ารอบ 1 ใบ
จำแนกแยกแยะ(v) sort out, See also: digest, separate, segregate, sift, Syn. แยก, แยกแยะ, แบ่งแยก, Example: นักวิชาการได้จำแนกแยกแยะประเภทของผ้าทอพื้นบ้านของกลุ่มคนไทกลุ่มต่างๆ ไว้
เที่ยว(clas) time, See also: sortie, trip, run, Example: ผมไปอเมริกามาแล้วสองเที่ยว, Thai Definition: ลักษณนามของการไปยังที่ซึ่งกำหนดไว้ครั้งหนึ่งๆ หรือไปกลับรอบหนึ่งๆ
พรรค์(n) sort, See also: kind, type, Syn. ชนิด, ประเภท, Example: ยายสงสารก็แต่ลูกสาวกับหลานที่ต้องมาเจอพ่อพรรค์อย่างนี้ แต่มันช่วยไม่ได้จริงๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิธ(n) sort, See also: kind, section, Syn. อย่าง, ชนิด, แบบ, วิธา, Notes: (บาลี)
สังคายนา(v) check up, See also: sort out, Syn. สะสาง, Example: มีคนเสนอให้สังคายนากฎต่างๆ เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารใหม่, Thai Definition: ทำให้เรื่องที่มีปัญหาหรือสิ่งที่ค้างคาอยู่ให้หายยุ่ง
ประเภท(n) type, See also: sort, category, kind, class, variety, Syn. อย่าง, ชนิด, แบบ, หมู่, พวก, หมวด, จำพวก, เหล่า, อย่าง, แผนก, ฝ่าย, กลุ่ม, ส่วน, Example: ป่าไม้ในประเทศไทยจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบหรือป่าดงดิบ และป่าประเภทที่ผลัดใบหรือป่าแล้ง, Count Unit: ประเภท, Thai Definition: ส่วนที่แบ่งย่อยออกไป
คัดแยก(v) sort out, See also: pick out, screen, choose, select, Syn. คัด, เลือกเฟ้น, Example: หลังจากเก็บเกี่ยวต้นข้าวโพดแล้ว เกษตรกรจะคัดแยกต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงออกมาก่อน, Thai Definition: เลือกสิ่งที่รวมกันอยู่ออกจากกัน
ชนิด(n) kind, See also: sort, type, Syn. ประเภท, Example: สินค้าราคาจะแพงหรือไม่แพงขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่ใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาออก[ao øk] (v) EN: take off ; remove ; free  FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
อาศัย[āsai] (v) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on  FR: dépendre de
แบ่งรับแบ่งสู้[baengrap-baengsū] (v) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement
บางชนิด[bāng chanit] (n, exp) EN: some species  FR: certaines espèces ; quelques espèces ; plusieurs sortes
เบญจพรรณ[benjaphan] (adj) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous
ชนิด[chanit] (n) EN: kind ; type ; species ; category ; variety  FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; exemple [m]
ชาวอเมริกา[Chāo Amērikā] (n, prop) EN: American  FR: Américain [m] ; ressortissant américain [m] ; citoyen américain [m]
ชาวอังกฤษ[Chāo Angkrit] (n, prop) EN: British ; English  FR: Anglais [m] ; ressortissant anglais [m] ; citoyen anglais [m]
ชาวอาหรับ[Chāo Ārap] (n, prop) EN: Arab  FR: Arabe [m] ; ressortissant arabe [m]
ชาวเบลเยี่ยม[Chāo Belyīem] (n, prop) EN: Belgian  FR: Belge [m, f] ; ressortissant belge [m] ; citoyen belge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SORT S AO1 R T
SORTS S AO1 R T S
SORTER S AO1 R T ER0
SORTIE S AO1 R T IY0
SORTED S AO1 R T IH0 D
SORTOR S AO1 R T ER0
SORTERS S AO1 R T ER0 Z
SORTING S AO1 R T IH0 NG
SORTINO S AO0 R T IY1 N OW0
SORTIES S AO1 R T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sort (v) sˈɔːt (s oo1 t)
sorts (v) sˈɔːts (s oo1 t s)
sorted (v) sˈɔːtɪd (s oo1 t i d)
sorter (n) sˈɔːtər (s oo1 t @ r)
sortie (n) sˈɔːtiː (s oo1 t ii)
sorters (n) sˈɔːtəz (s oo1 t @ z)
sorties (n) sˈɔːtiːz (s oo1 t ii z)
sorting (v) sˈɔːtɪŋ (s oo1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bān, ㄅㄢ, ] sort; kind; class; way; manner, #1,804 [Add to Longdo]
[shé, ㄕㄜˊ, ] sort out divining stalks, #168,805 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sorte {f}; Güteklasse {f}grade [Add to Longdo]
Sorte {f}; Art {f}; Auswahl {f}variety [Add to Longdo]
Sorte {f}; Art {f}; Gattung {f} | Sorten {pl}sort | sorts [Add to Longdo]
Sortier-Misch-Generator {m}sort-merge generator [Add to Longdo]
Sortierer {m} | Sortierer {pl}selector | selectors [Add to Longdo]
Sortierer {m}; Sortierprogramm {n}sorter [Add to Longdo]
Sortierfähigkeit {f}sorting capability [Add to Longdo]
Sortierfolge {f}sort sequence [Add to Longdo]
Sortiermerkmal {n}sort criterion [Add to Longdo]
Sortierprogramm {n}sort routine [Add to Longdo]
Sortierprüfung {f}screening inspection [Add to Longdo]
Sortierung {f}sorting [Add to Longdo]
Sortiment {n} | Sortimente {pl} | Sortiment {n} an Warenassortment | assortments | assortment of goods [Add to Longdo]
Sortimenter {m}; Sortimentsbuchhändler {m}retail bookseller [Add to Longdo]
sortieren; ordnen | sortierend; ordnend | sortiert; geordnet | sortiert | sortierteto sort (out); to arrange | sorting; arranging | sorted; arranged | sorts | sorted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああいう(P);ああゆう[aaiu (P); aayuu] (exp,adj-pn) that sort of; like that; (P) [Add to Longdo]
ああいった[aaitta] (exp,adj-f) (See ああいう) that sort of; like that [Add to Longdo]
ああした[aashita] (exp,adj-pn) (See ああいう) that sort of; like that [Add to Longdo]
ある種;或る種[あるしゅ, arushu] (adj-no) certain; some kind of; some sort of; of sorts [Add to Longdo]
あんな[anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
こういった[kouitta] (exp) (See 言う,斯う) this sort of [Add to Longdo]
この手;此の手[このて, konote] (exp) this way (of doing); this sort (of thing) [Add to Longdo]
この様;此の様[このよう, konoyou] (adj-na) like this; this sort; this way [Add to Longdo]
そう言う;然ういう;然う言う;然うゆう[そういう(そう言う;然ういう;然う言う);そうゆう(そう言う;然う言う;然うゆう)(ok), souiu ( sou iu ; zen uiu ; zen u iu ); souyuu ( sou iu ; zen u iu ; zen uyuu )(ok)] (adj-pn) such; like that; that sort of; very [Add to Longdo]
そのよう[sonoyou] (adj-na) that kind of; of the sort; of the kind; such [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カード分類機[カードぶんるいき, ka-do bunruiki] card sorter [Add to Longdo]
コンソーシアム[こんそーしあむ, konso-shiamu] consortium [Add to Longdo]
コンソーティアム[こんそーていあむ, konso-teiamu] consortium [Add to Longdo]
ソート[そーと, so-to] sort (vs) [Add to Longdo]
ソートキー[そーときー, so-toki-] sort key [Add to Longdo]
ドキュメント整理[ドキュメントせいり, dokyumento seiri] document sorting [Add to Longdo]
ユニコードコンソーシアム[ゆにこーどこんそーしあむ, yuniko-dokonso-shiamu] Unicode Consortium [Add to Longdo]
昇順整列[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] sort (in ascending order) [Add to Longdo]
整列併合用ファイル記述項[せいれつへいごうようファイルきじゅつこう, seiretsuheigouyou fairu kijutsukou] sort-merge file description entry [Add to Longdo]
整列用ファイル[せいれつようファイル, seiretsuyou fairu] sort file [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sort
   n 1: a category of things distinguished by some common
      characteristic or quality; "sculpture is a form of art";
      "what kinds of desserts are there?" [syn: {kind}, {sort},
      {form}, {variety}]
   2: an approximate definition or example; "she wore a sort of
     magenta dress"; "she served a creamy sort of dessert thing"
   3: a person of a particular character or nature; "what sort of
     person is he?"; "he's a good sort"
   4: an operation that segregates items into groups according to a
     specified criterion; "the bottleneck in mail delivery is the
     process of sorting" [syn: {sort}, {sorting}]
   v 1: examine in order to test suitability; "screen these
      samples"; "screen the job applicants" [syn: {screen},
      {screen out}, {sieve}, {sort}]
   2: arrange or order by classes or categories; "How would you
     classify these pottery shards--are they prehistoric?" [syn:
     {classify}, {class}, {sort}, {assort}, {sort out},
     {separate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top