ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sorry

S AA1 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sorry-, *sorry*
Longdo Dictionary อังกฤษ (EN) - ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH)
sorryสุมาเต๊อะ, See also: 2

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sorry(adj) ที่ขอโทษ, See also: ที่รู้สึกผิด, Syn. remorseful, sheepish, Ant. unregretful, shameless
sorry(adj) น่าสงสาร
sorry(int) ขอโทษ
sorry' bout that(sl) เสียใจด้วย, Syn. sorry about that

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sorry(ซอ'รี) adj. เสียใจ,เศร้าใจ,น่าสมเพช,น่าสงสาร, Syn. regretful, sympathetic

English-Thai: Nontri Dictionary
sorry(adj) น่าสลดใจ,เสียใจ,น่าสงสาร,เศร้าโศก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sorry sorry[sor-ry sor-ry] (n) ชื่อเพลงไตเติ้ลในอัลบั้มที่3ของศิลปินกลุ่มวงซุเปอร์จูเนียร์ ในตอนที่ปล่อยเพลงออกมานั้นได้รับความสนใจจากแฟนๆเป็นอย่างมาก และยังขึ้นชาร์ตหลายๆชาร์ตอีกด้วย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sorryA-ha-ha ... sorry. I forgot my contacts, Unless I'm right here I can't see it.
sorryAh, sorry. Megumi, could you get me the conditioner?
sorry"Ah, y-yes ... Sorry, Coz." "Hey! You might be my relative but here I'm your senior and a doctor. Keep things straight while you're in the hospital!"
sorryAll right! You will be sorry for this.
sorryAlthough he was wrong, he didn't say he was sorry.
sorryAs such is the case, I am sorry I can't accept your kind invitation.
sorryAs you are sorry, I'll forgive you.
sorryCould you move over a little. Oh, sorry. I didn't realize I was taking up so much space.
sorryEh? Have we run out of toner? Oh well, sorry, but can you go the staff-room and get some, Katou?
sorryGet out, or you will be sorry.
sorryGive it your all, and you won't be sorry later.
sorryHe could not help feeling sorry for her.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอโทษ[khøthōt] (v, exp) EN: excuse me ! ; sorry !  FR: excusez-moi ! ; pardon ! ; veuillez m'excuser
ผิดไปแล้ว[phit pai laēo] (v, exp) EN: it's my fault ; i'm sorry ; what's done is done ; I admit I'm in the wrong
รู้สึกเสียใจ[rūseuk sīajai] (v, exp) EN: be sorry ; apologize ; be apologetic ; feel sorry
รู้สึกสงสาร[rūseuk songsān] (v, exp) EN: feel sorry for ; feel pity for
เสียใจ[sīajai] (v) EN: be sorry ; regret ; grieve  FR: être désolé ; être attristé ; regretter ; déplorer

CMU English Pronouncing Dictionary
SORRY S AA1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sorry (j) sˈɒriː (s o1 r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对不起,请先登录[duì bu qǐ, qing3 xian1 deng1 lu4, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, qǐng xiān dēng lù, ㄑㄧㄥˇ ㄒㄧㄢ ㄉㄥ ㄌㄨˋ, / ] Sorry, please register first [Add to Longdo]
报谦[bào qiān, ㄅㄠˋ ㄑㄧㄢ, ] sorry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっと[otto] (int) uh-oh; oops; sorry [Add to Longdo]
お待ち遠様;御待ち遠様;お待ち遠さま[おまちどおさま, omachidoosama] (exp) I'm sorry to have kept you waiting [Add to Longdo]
ご免ください(P);御免下さい;ご免下さい;御免ください[ごめんください, gomenkudasai] (exp) (1) may I come in?; (2) (pol) please forgive me; I'm sorry; (P) [Add to Longdo]
すぃません[suimasen] (exp) (col) (See 済みません) sorry; excuse me [Add to Longdo]
すまん[suman] (exp) (See 済みません) sorry; excuse me [Add to Longdo]
どうも[doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
めんご[mengo] (n) (sl) (See 御免) sorry (not very sincere) [Add to Longdo]
サーセン[sa-sen] (exp) (sl) (See すいません) sorry; (P) [Add to Longdo]
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) [Add to Longdo]
悪しからず(P);不悪[あしからず, ashikarazu] (adv) don't get me wrong, but ...; I'm sorry; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sorry
   adj 1: feeling or expressing regret or sorrow or a sense of loss
       over something done or undone; "felt regretful over his
       vanished youth"; "regretful over mistakes she had made";
       "he felt bad about breaking the vase" [syn: {regretful},
       {sorry}, {bad}] [ant: {unregretful}, {unregretting}]
   2: bad; unfortunate; "my finances were in a deplorable state";
     "a lamentable decision"; "her clothes were in sad shape"; "a
     sorry state of affairs" [syn: {deplorable}, {distressing},
     {lamentable}, {pitiful}, {sad}, {sorry}]
   3: without merit; "a sorry horse"; "a sorry excuse"; "a lazy no-
     count, good-for-nothing goldbrick"; "the car was a no-good
     piece of junk" [syn: {good-for-nothing}, {good-for-naught},
     {meritless}, {no-account}, {no-count}, {no-good}, {sorry}]
   4: causing dejection; "a blue day"; "the dark days of the war";
     "a week of rainy depressing weather"; "a disconsolate winter
     landscape"; "the first dismal dispiriting days of November";
     "a dark gloomy day"; "grim rainy weather" [syn: {blue},
     {dark}, {dingy}, {disconsolate}, {dismal}, {gloomy}, {grim},
     {sorry}, {drab}, {drear}, {dreary}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top