ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sordid

S AO1 R D AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sordid-, *sordid*, sordi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sordid(adj) เลวทราม, Syn. corrupt, ignoble
sordid(adj) สกปรก, Syn. dirty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sordid(ซอรฺ'ดิด) adj. สกปรก,โสมม,เลวทราม,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,เห็นแก่ตัว,รับจ้าง., See also: sordidness n., Syn. contemptible

English-Thai: Nontri Dictionary
sordid(adj) ต่ำต้อย,สกปรก,ชั่วช้า,เลวทราม,โสมม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sordidสีขาวหม่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลวทราม[lēosām] (adj) EN: bad ; evil ; wicked ; base ; vicious ; abominable ; detestable  FR: ignoble ; sordide

CMU English Pronouncing Dictionary
SORDID S AO1 R D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sordid (j) sˈɔːdiːd (s oo1 d ii d)
sordidly (a) sˈɔːdiːdliː (s oo1 d ii d l ii)
sordidness (n) sˈɔːdiːdnəs (s oo1 d ii d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卑鄙龌龊[bēi bǐ wò chuò, ㄅㄟ ㄅㄧˇ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action), #144,936 [Add to Longdo]
卑陋龌龊[bēi lòu wò chuò, ㄅㄟ ㄌㄡˋ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むさい[musai] (adj-i) (See むさくるしい) filthy; squalid; dirty; foul; sordid [Add to Longdo]
むさ苦しい[むさくるしい, musakurushii] (adj-i) (uk) filthy; squalid; dirty; foul; sordid [Add to Longdo]
シマスズメダイ[shimasuzumedai] (n) blackspot sergeant (Abudefduf sordidus) [Add to Longdo]
ハゲブダイ[hagebudai] (n) bullethead parrotfish (Chlorurus sordidus, was Scarus sordidus); daisy parrotfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sordid
   adj 1: morally degraded; "a seedy district"; "the seamy side of
       life"; "sleazy characters hanging around casinos";
       "sleazy storefronts with...dirt on the walls"- Seattle
       Weekly; "the sordid details of his orgies stank under his
       very nostrils"- James Joyce; "the squalid atmosphere of
       intrigue and betrayal" [syn: {seamy}, {seedy}, {sleazy},
       {sordid}, {squalid}]
   2: unethical or dishonest; "dirty police officers"; "a sordid
     political campaign" [syn: {dirty}, {sordid}]
   3: foul and run-down and repulsive; "a flyblown bar on the edge
     of town"; "a squalid overcrowded apartment in the poorest
     part of town"; "squalid living conditions"; "sordid
     shantytowns" [syn: {flyblown}, {squalid}, {sordid}]
   4: meanly avaricious and mercenary; "sordid avarice"; "sordid
     material interests"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top