ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soprano

S AH0 P R AA1 N OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soprano-, *soprano*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soprano(n) นักร้องที่ร้องเสียงสูงสุด, See also: นักร้องโซปราโน, Syn. falsetto, treble
soprano(n) เสียงร้องเพลงสูงสุด, See also: เสียงโซปราโน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soprano(ซะแพรน'โน) n. เสียงสูงสุด,เสียงร้องสูงสุด (ของผู้หญิงหรือเด็กผู้ชาย) ,ส่วนของเสียงดังกล่าว,ผู้ร้องเสียงสูงสุด adj. เกี่ยวกับเสียงสูงสุด

English-Thai: Nontri Dictionary
soprano(n) เสียงร้องสูงสุดของผู้หญิง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sopranoShe is famed as a soprano.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซอด้วง(n) treble fiddle, See also: soprano fiddle, Example: ลูกสาวของเขาเรียนซอด้วง ส่วนลูกชายเรียนระนาดเอก, Count Unit: คัน, Thai Definition: ชื่อเครื่องดนตรีประเภทซอ สำหรับสี ในพวกเครื่องสายหรือมโหรี มีคันชักสีให้ดัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซอด้วง[sø duang] (n, exp) EN: treble fiddle  FR: violon soprano [m]
โซปราโนแซกโซโฟน[sōprānō saēksōfōn] (n, exp) EN: soprano saxophone

CMU English Pronouncing Dictionary
SOPRANO S AH0 P R AA1 N OW0
SOPRANO S AH0 P R AE1 N OW0
SOPRANOS S AH0 P R AE1 N OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soprano (n) sˈəprˈaːnou (s @1 p r aa1 n ou)
sopranos (n) sˈəprˈaːnouz (s @1 p r aa1 n ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
女高音[nǚ gāo yīn, ㄋㄩˇ ㄍㄠ ㄧㄣ, ] soprano, #49,360 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sopranistin {f}soprano singer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コロラトゥーラソプラノ;コロラチュラソプラノ[kororatou-rasopurano ; kororachurasopurano] (n) coloratura soprano (ita [Add to Longdo]
ソプラノ[sopurano] (n) soprano (ita [Add to Longdo]
ソプラノ記号[ソプラノきごう, sopurano kigou] (n) soprano clef [Add to Longdo]
ボーイソプラノ[bo-isopurano] (n) boy soprano [Add to Longdo]
メゾソプラノ[mezosopurano] (n) mezzo-soprano (ita [Add to Longdo]
高音[こうおん(P);たかね, kouon (P); takane] (n) high-pitched tone; soprano; (P) [Add to Longdo]
中高音部[ちゅうこうおんぶ, chuukouonbu] (n) mezzo-soprano [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soprano
   adj 1: having or denoting a high range; "soprano voice";
       "soprano sax"; "the boy still had a fine treble voice";
       "the treble clef" [syn: {soprano}, {treble}]
   n 1: a female singer
   2: the highest female voice; the voice of a boy before puberty
   3: the pitch range of the highest female voice [syn: {soprano},
     {treble}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top