ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solvent

S AA1 L V AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solvent-, *solvent*
English-Thai: Longdo Dictionary
insolvent(adj) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายล้มละลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solvent(adj) ที่มีเงินเพียงพอ, See also: ซึ่งชำระหนี้ได้
solvent(n) ตัวทำละลาย, Syn. dissolvent, catalyst

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solvent(ซอล'เวินทฺ) adj. สามารถละลาย,ทำให้ละลาย,สามารถชำระหนี้. n. ตัวละลาย,ตัวแก้ปัญหา,สิ่งที่อธิบาย.
dissolvent(ดิซอล'เวินทฺ) adj. ซึ่งสามารถละลายได้. n. ตัวละลาย, Syn. solvent
insolvent(อินซอล'เวินทฺ) adj. ล้มละลาย,ไม่สามารถใช้หนี้สินได้เพียงพอ,n. บุคคลที่ล้มละลาย, Syn. ruined
resolvent(รีซอล'เวินทฺ) adj. เกี่ยวกับการละลายหรือการแตกแยก n. ยาที่ทำให้การบวมหรือการอักเสบหายไป,วิธีแก้ปัญหา

English-Thai: Nontri Dictionary
solvent(adj) ซึ่งละลายได้
solvent(n) ตัวแก้ปัญหา,ตัวทำละลาย
insolvent(adj) ล้มละลาย,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solventตัวทำละลาย, Example: หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง ของเหลวที่ละลายสารอื่น อาจจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ตัวทำลายนี้เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ในสารละลาย
หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของเหลวที่ใช้ในการละลายสาร
[สิ่งแวดล้อม]
solventตัวทำละลาย, สารที่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสารละลายและเป็นส่วนที่มีปริมาณมากกว่าองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ตัวละลาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Solvent abuseพฤติกรรมการใช้สารระเหยในทางที่ผิด [TU Subject Heading]
Solvent extractionการสกัดด้วยสารตัวทำละลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solventsสารตัวทำละลาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solventHowever, these solvents were identified as carcinogenic.
solventMy responsibility is to keep the company solvent.
solventThese solvents, due to their volatility, evaporate into the atmosphere when used.
solventVaporise the solvent from the liquid. What's left is the perfume component and a lump of vegetable wax.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวทำละลาย(n) solvent, Example: ของเหลวในแก้วประกอบด้วยน้ำมันกับสารตัวทำละลาย ซึ่งจะถูกนำไปกลั่นแยกเอาตัวทำละลายออกไปส่วนที่เหลือจะเป็นน้ำมันดิบ, Thai Definition: สารหรือของเหลวที่ทำให้สารอื่นละลาย
ตัวทำละลาย(n) solvent, Example: ของเหลวในแก้วประกอบด้วยน้ำมันกับสารตัวทำละลาย ซึ่งจะถูกนำไปกลั่นแยกเอาตัวทำละลายออกไปส่วนที่เหลือจะเป็นน้ำมันดิบ, Thai Definition: สารหรือของเหลวที่ทำให้สารอื่นละลาย
กระสาย(n) solvent, See also: excipient, added ingredient, Thai Definition: เครื่องแทรกยา เช่น น้ำเหล้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่มจม[lomjom] (x) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse  FR: être ruiné ; être insolvable
ล้มละลาย[lomlalāi] (n) EN: become bankrupt : go bankrupt ; become insolvent ; be insolvent; go broke ; go bust  FR: faire faillite ; être en faillite ; faire banqueroute
หนี้สินล้นพ้นตัว[nīsin lonphon tūa] (x) EN: insolvent ; insolvency
สามารถชำระหนี้ได้[sāmāt chamra nī dāi] (v, exp) EN: be solvent  FR: être solvable
ตัวทำละลาย[tūathamlalāi] (n) EN: solvent  FR: solvant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLVENT S AA1 L V AH0 N T
SOLVENTS S AO1 L V AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solvent (n) sˈɒlvənt (s o1 l v @ n t)
solvents (n) sˈɒlvənts (s o1 l v @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
溶剂[róng jì, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] solvent, #16,982 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lösungsmittel {n}; Lösemittel {n}; Solvens {n} | alkalisches Lösungsmittelsolvent | alkaline solvent [Add to Longdo]
Lösungsmittelabluftsystem {n}solvent exhaust system [Add to Longdo]
Lösungsmittelkompressibilität {f}solvent compressibility [Add to Longdo]
Lösungsmittelmissbrauch {m}solvent abuse [Add to Longdo]
Schnüffler {m}; Schnüfflerin {f}solvent abuser [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネオリバー[neoriba-] (n) Neorever (coating remover solvent) [Add to Longdo]
破産者[はさんしゃ, hasansha] (n) a bankrupt or insolvent person [Add to Longdo]
有機塩溶媒[ゆうきえんようばい, yuukienyoubai] (n) organochloride solvent [Add to Longdo]
有機溶剤[ゆうきようざい, yuukiyouzai] (n) organic solvent [Add to Longdo]
溶解力[ようかいりょく, youkairyoku] (n) solubility; solvent power [Add to Longdo]
溶剤[ようざい, youzai] (n) solvent; solution; flux [Add to Longdo]
溶材[ようざい, youzai] (n) solvent [Add to Longdo]
溶媒[ようばい, youbai] (n,adj-no) solvent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solvent
   adj 1: capable of meeting financial obligations [ant:
       {insolvent}]
   n 1: a liquid substance capable of dissolving other substances;
      "the solvent does not change its state in forming a
      solution" [syn: {solvent}, {dissolvent}, {dissolver},
      {dissolving agent}, {resolvent}]
   2: a statement that solves a problem or explains how to solve
     the problem; "they were trying to find a peaceful solution";
     "the answers were in the back of the book"; "he computed the
     result to four decimal places" [syn: {solution}, {answer},
     {result}, {resolution}, {solvent}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top