ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solemn

S AA1 L AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solemn-, *solemn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solemn(adj) เอาจริงเอาจัง, See also: เคร่งขรึม, Syn. serious, nonsense, practical, Ant. nonsensical, frivolous
solemn(adj) เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา
solemnity(n) ความเคร่งขรึม, See also: ความเอาจริงเอาจัง, Syn. formality, grievousness, Ant. frivolousness, gaiety
solemnize(vt) ทำให้เอาจริงเอาจัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solemn(ซอล'เลิม) adj. เคร่งขรึม,ขึงขัง,ถมึงทึง,น่าขนลุก,เอาจริงเอาจัง,เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา,ตามพิธี., See also: solemnly adv. solemnness n., Syn. awesome, grave

English-Thai: Nontri Dictionary
solemn(adj) ขึงขัง,เคร่งขรึม,เอาจริงเอาจัง,ตามพิธี
solemnity(n) ความเคร่งขรึม,ความเอาจริงเอาจัง,ความขึงขัง,พิธี
solemnize(vt) ทำให้เคร่งขรึม,ทำให้ขนลุก,ทำให้ขึงขัง,ทำพิธี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solemnเป็นพิธีการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solemn declarationคำปฏิญาณเป็นพิธีการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solemnAll at once, the Buddhist priest burst into laughter, spoiling the solemn atmosphere.
solemnAnd to the people whose married life is not going well, let's remember the marriage covenant sworn solemnly before God at the wedding ceremony.
solemnRoy looked solemn as I told him the story.
solemnThe priest pretends to be solemn in public.
solemnThey watched the solemn ceremony in the church with awe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างจริงจัง(adv) seriously, See also: solemnly, conscientiously, Syn. อย่างเคร่งครัด, Example: ตลาดแรงงานทางด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างจริงจัง
เคร่งขรึม(adj) solemn, See also: serious, stern, grave, austere, Example: เขาเป็นคนเคร่งขรึมตั้งแต่เป็นหนุ่มน้อยจนถึงเป็นหนุ่มใหญ่
เคร่งขรึม(adv) solemnly, See also: seriously, sternly, gravely, austerely, Example: อาจารย์ใหญ่พูดจาเคร่งขรึม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บึ้ง[beung] (adj) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning  FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
ขึงขัง[kheungkhang] (v) EN: be severe ; be rigorous ; be stern ; be serious ; be solemn ; take a grave attitude ; scowl
เคร่งขรึม[khrengkhreum] (adj) EN: solemn ; serious ; stern ; grave ; austere ; seriouslooking  FR: sérieux ; austère ; solennel
ขรึม[khreum] (adj) EN: reserved ; grave ; serious ; solemn ; stern  FR: grave ; sérieux ; sévère ; posé ; solennel
ความจริงจัง[khwām jingjang] (n) EN: seriousness ; earnestness ; solemnity ; gravity  FR: sérieux [m] ; gravité [f] ; solennité [f]
เกรงขาม[krēngkhām] (adj) EN: solemn ; dignified ; grave ; stately  FR: solennel ; digne ; majestueux
มโหฬาร[mahōlān] (adj) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn  FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
สมโภช[somphōt] (v) EN: celebrate ; solemnize  FR: célébrer ; solenniser
ตั้งใจจริง[tangjai jing] (adv) EN: seriously ; earnestly ; in earnest ; solemnly ; gravely
ถมึงทึง[thameungtheung] (adj) EN: grave ; solemn ; serious  FR: violent

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLEMN S AA1 L AH0 M
SOLEMNLY S AO1 L AH0 M L IY0
SOLEMNITY S AH0 L EH1 M N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solemn (j) sˈɒləm (s o1 l @ m)
solemnly (a) sˈɒləmliː (s o1 l @ m l ii)
solemnity (n) sˈəlˈɛmnɪtiː (s @1 l e1 m n i t ii)
solemnize (v) sˈɒləmnaɪz (s o1 l @ m n ai z)
solemnized (v) sˈɒləmnaɪzd (s o1 l @ m n ai z d)
solemnizes (v) sˈɒləmnaɪzɪz (s o1 l @ m n ai z i z)
solemnness (n) sˈɒləmnəs (s o1 l @ m n @ s)
solemnities (n) sˈəlˈɛmnɪtɪz (s @1 l e1 m n i t i z)
solemnizing (v) sˈɒləmnaɪzɪŋ (s o1 l @ m n ai z i ng)
solemnization (n) sˌɒləmnaɪzˈɛɪʃən (s o2 l @ m n ai z ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严肃[yán sù, ㄧㄢˊ ㄙㄨˋ, / ] solemn; solemnity, #4,016 [Add to Longdo]
悲壮[bēi zhuàng, ㄅㄟ ㄓㄨㄤˋ, / ] solemn and stirring; moving and tragic, #21,015 [Add to Longdo]
岸然[àn rán, ㄢˋ ㄖㄢˊ, ] solemn; serious, #177,666 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
feierlich; ernst {adj} | feierlicher | am feierlichstensolemn | more solemn | most solemn [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しめやか[shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
しんみり[shinmiri] (adv,n,vs) solemn; serious; sad; heart-to-heart [Add to Longdo]
もっともらしい顔;尤もらしい顔[もっともらしいかお, mottomorashiikao] (exp) dignified expression; solemn expression; serious expression [Add to Longdo]
威厳[いげん, igen] (n) dignity; majesty; solemnity; gravity; (P) [Add to Longdo]
挙行[きょこう, kyokou] (n,vs) celebration (of ceremony); solemnization (e.g. of a marriage); solemnisation [Add to Longdo]
謹厳[きんげん, kingen] (adj-na,n) stern; grave; solemn; sobersided [Add to Longdo]
厳かな儀式[おごそかなぎしき, ogosokanagishiki] (n) solemn ceremony [Add to Longdo]
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P) [Add to Longdo]
厳として[げんとして, gentoshite] (exp,adv) strictly; solemnly [Add to Longdo]
厳粛[げんしゅく, genshuku] (adj-na,n) gravity; solemnity; severity; seriousness; dignity; rigor; rigour; austerity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solemn
   adj 1: dignified and somber in manner or character and committed
       to keeping promises; "a grave God-fearing man"; "a quiet
       sedate nature"; "as sober as a judge"; "a solemn
       promise"; "the judge was solemn as he pronounced
       sentence" [syn: {grave}, {sedate}, {sober}, {solemn}]
   2: characterized by a firm and humorless belief in the validity
     of your opinions; "both sides were deeply in earnest, even
     passionate"; "an entirely sincere and cruel tyrant"; "a film
     with a solemn social message" [syn: {earnest}, {sincere},
     {solemn}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top