ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solar

S OW1 L ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solar-, *solar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solar(adj) เกี่ยวกับดวงอาทิตย์
solarium(n) ห้องกระจกที่เปิดรับแสงอาทิตย์
solarize(vt) ทำให้เสียเพราะถูกแสงแดดมากเกินไป
solar cell(n) อุปกรณ์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า, Syn. photovoltaic cell
solar year(n) ปีทางสุริยคติ
solar month(n) เดือนทางสุริยคติ
solar energy(n) พลังงานแสงอาทิตย์
solar plexus(n) ร่างแหประสาทบริเวณช่องท้อง
solar battery(n) แบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solar(โซ'ลาร์) adj. เกี่ยวกับดวงอาทิตย์,ตามสุริยคติ
solar monthn. เดือนตามสุริยคติ
solar systemn. ระบบสุริยจักรวาล
solar yearn. ปีสุริยคต'

English-Thai: Nontri Dictionary
solar(adj) เกี่ยวกับแสงอาทิตย์,เกี่ยวกับดวงอาทิตย์,ทางสุริยคติ
SOLAR solar system(n) ระบบสุริยจักรวาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solar air system collectorตัวเก็บรังสีอาทิตย์ระบบอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar altitude angle; solar altitudeมุมทางสูงดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar altitude; solar altitude angleมุมทางสูงดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar azimuth angle; solar azimuthมุมภาคทิศดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar azimuth; solar azimuth angleมุมภาคทิศดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar cellเซลล์สุริยะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar collectorตัวเก็บรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar concentratorตัวรวมรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar constantค่าคงตัวรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar constantค่าคงตัวแสงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solar air conditioningการปรับอากาศด้วยแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Solar Cellเซลล์แสงอาทิตย์, Example: สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมาก นำมาผ่านขบวนการทางวิทยาศาสตร์ผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ และในทันทีที่มีแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงานประกอบ จะมีการถ่ายเทพลังงานให้กับสารกึ่งตัวนำและเกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น กระบวนการแปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Solar cellโซลาร์เซลล์, Example: เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (Silicon), แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ (Galium Arsenide), อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide), แคดเมียม เทลเลอไรด์ (Cadmium Telluride) และ คอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ (Copper Indium Diselenide) เป็นต้น ซึ่งเมื่อไดรับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบ เพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
solar cellเซลล์สุริยะ, เซลล์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า เซลล์ชนิดนี้ทำด้วยสารกึ่งตัวนำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Solar cellsเซลล์แสงอาทิตย์หรือเซลล์สุริยะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solar cellsเซลล์แสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Solar collectorแผงรวมแสงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solar collector industryอุตสาหกรรมแผงรวมแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Solar collectorsแผงรวมแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Solar constantค่าคงที่ของดวง อาทิตย์ [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
solarisation(n) การผึ่งแดด, การตากแดด, การเปิดให้ได้แสงมากเกินไป(ฟิล์ม)
solarise(vi) ผึ่งแดด, ตากแดด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solarEngineers are crazy about solar energy.
solarI hope for a solar battery car.
solarIn Japan solar heat is used more for solar water heaters than for electricity generation.
solarLet's talk about solar energy.
solarNeptune is the eighth planet of the solar system.
solarSolar energy does not threaten the environment.
solarSolar energy is a new source of energy.
solarSolar energy may be able to play a significant role in our daily life.
solarSolar energy seems to offer more hope than any other source of energy, particularly because those areas most in need of water lie rather close to the equator and have a relatively clear atmosphere.
solarThe ancient Greeks knew as much about the solar system as we do.
solarThe house is heated by solar energy.
solarThe output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจกสะท้อนแสง(n) solartag, Example: เราเลือกใช้กระจกสะท้อนแสงแก้ปัญหาความร้อนจากภายนอกที่ผ่านเข้ามาในโรงงานทางหลังคา, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: แผ่นแก้วใสที่สามารถสะท้อนแสงอาทิตย์กลับได้
พลังงานแสงอาทิตย์(n) solar energy, Example: การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการใช้ประโยชน์จากสมดุลอากาศตามธรรมชาติของโลก, Thai Definition: พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์
ปีสุริยคติ(n) solar year, See also: astronomical year, equinoctial year, tropical year, Example: รัฐได้เอาปีสุริยคติมาช่วยกำหนดปีจันทรคติของชาวบ้าน, Thai Definition: วิธีการนับวันและเดือนแบบสากลโดยถือกำหนดตำแหน่งดวงอาทิตย์เป็นหลัก
สุริยุปราคา(n) Eclipse of the sun, See also: Solar Eclipse, Syn. สุริยอุปราคา, สุริยคราส, สุริยเคราะห์, Example: บนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลของกรุงเทพพรุ่งนี้ จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงขึ้น, Count Unit: ครั้ง, Thai Definition: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน ดวงจันทร์จึงบังแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก เป็นเหตุให้เห็นดวงอาทิตย์มืดเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด
สุริยเคราะห์(n) solar eclipse, Syn. สุริยุปราคา, สุริยอุปราคา, สุริยคราส, Example: นักดาราศาสตร์ทำนายว่าจะเกิดสุริยเคราะห์ในปีหน้า, Count Unit: ครั้ง, Thai Definition: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน ดวงจันทร์จึงบังแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก เป็นเหตุให้เห็นดวงอาทิตย์มืดเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด
สุริยคราส(n) solar eclipse, Syn. สุริยุปราคา, สุริยอุปราคา, สุริยเคราะห์, Example: เขาเคยเห็นสุริยคราสแบบเต็มดวงมาแล้ว เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว, Count Unit: ครั้ง, Thai Definition: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน ดวงจันทร์จึงบังแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก เป็นเหตุให้เห็นดวงอาทิตย์มืดเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด
ระบบสุริยะ(n) solar system, Example: ในระบบสุริยะ มีดาวเคราะห์และดาวฤกษ์กี่ดวง
เซลล์แสงอาทิตย์(n) solar cell, Example: กว่าจะได้เซลล์แสงอาทิตย์มา ต้องใช้โลหะชนิดพิเศษ
โซลา(n) diesel, See also: solar, Syn. น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว, Thai Definition: น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลชนิดหมุนเร็ว โดยใช้ความร้อนซึ่งเกิดจากกำลังอัดของลูกสูบจุดระเบิด, ทางการเรียกว่า น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจมสุรทิน[benjamasunthin] (n) EN: fifth day of the solar calendar
ลมสุริยะ[lom suriya] (n, exp) EN: solar wind  FR: vent solaire [m]
น้ำมันโซล่า[nāmman sōlā] (n, exp) EN: diesel fuel ; diesel oil (Am.) ; diesel solar
ปฏิทินสุริยคติ[patithin suriyakhati] (n, exp) EN: solar calendar  FR: calendrier solaire [m]
ปฏิทินสุริยคติไทย[patithin suriyakhati Thai] (n, exp) EN: Thai solar calendar
พลังงานแสงอาทิตย์[phalang-ngān saēng āthit] (n, exp) EN: solar energy  FR: énergie solaire [f]
ระบบสุริยะ = ระบบสุริย[rabop suriya] (n, exp) EN: solar system  FR: Système solaire [m]
เซลล์แสงอาทิตย์[sel saēng āthit] (n, exp) EN: solar cell
เซลล์สุริยะ[sel suriya] (n, exp) EN: solar cell  FR: cellule photovoltaïque [f] ; photopile [f] ; cellule solaire [f]
สุริยคติ[suriyakhati] (n) EN: solar way of day counting

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLAR S OW1 L ER0
SOLARI S OW0 L AA1 R IY0
SOLARZ S OW1 L AA0 R Z
SOLARES S OW0 L AA1 R EH0 S
SOLARIS S OW0 L EH1 R IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solar (j) sˈoulər (s ou1 l @ r)
solaria (n) sˈoulˈɛəʳrɪəʳ (s ou1 l e@1 r i@)
solarium (n) sˈoulˈɛəʳrɪəʳm (s ou1 l e@1 r i@ m)
solar plexus (n) sˌoulə-plˈɛksəs (s ou2 l @ - p l e1 k s @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太阳能[tài yáng néng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, / ] solar energy, #8,912 [Add to Longdo]
太阳系[tài yáng xì, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄒㄧˋ, / ] solar system, #21,709 [Add to Longdo]
节气[jié qi, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ˙, / ] solar term, #24,928 [Add to Longdo]
日食[rì shí, ㄖˋ ㄕˊ, ] solar eclipse, #32,780 [Add to Longdo]
阳历[yáng lì, ㄧㄤˊ ㄌㄧˋ, / ] solar calendar; Western (Gregorian) calendar), #41,532 [Add to Longdo]
耀斑[yào bān, ㄧㄠˋ ㄅㄢ, 耀] solar flare, #66,708 [Add to Longdo]
大月[dà yuè, ㄉㄚˋ ㄩㄝˋ, ] solar month of 31 days; a lunar month of 30 days, #75,072 [Add to Longdo]
太阳风[tài yáng fēng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄈㄥ, / ] solar wind, #80,612 [Add to Longdo]
太阳日[tài yáng rì, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄖˋ, / ] solar day, #204,753 [Add to Longdo]
太阳能板[tài yáng néng bǎn, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄋㄥˊ ㄅㄢˇ, ] solar panel [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
solare Wärme(n) |die| พลังงานความร้อนที่ตึกหรืออาคารได้รับจากการแสงอาทิตย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Solarenergie {f}solar energy [Add to Longdo]
Solarplexus {m} [anat.]solar plexus [Add to Longdo]
solartechnik {f}solar technology [Add to Longdo]
Solarzelle {f}solar cell [Add to Longdo]
Sonneneinstrahlung {f}solar radiation [Add to Longdo]
Sonnenenergie {f}solar energy [Add to Longdo]
Sonneneruption {f}solar flare [Add to Longdo]
Sonnenfinsternis {f} | Sonnenfinsternisse {pl}solar eclipse | solar eclipses [Add to Longdo]
Sonnenjahr {n} | Sonnenjahre {pl}solar year | solar years [Add to Longdo]
Sonnenkollektor {m}solar panel [Add to Longdo]
Sonnenkraftwerk {n}solar power plant [Add to Longdo]
Solarium {n}solarium [Add to Longdo]
Sonnensystem {n} | Sonnensysteme {pl}solar system | solar systems [Add to Longdo]
Sonnenwind {m} [astron.]solar wind [Add to Longdo]
Taschenrechner {m} mit Solarzellensolar calculator [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティブソーラー[akuteibuso-ra-] (n) active solar [Add to Longdo]
アクティブソーラーハウス[akuteibuso-ra-hausu] (n) active solar house [Add to Longdo]
アモルファス太陽電池[アモルファスたいようでんち, amorufasu taiyoudenchi] (n) amorphous solar cell [Add to Longdo]
ソーラー[so-ra-] (n) solar; (P) [Add to Longdo]
ソーラーカー[so-ra-ka-] (n) solar car [Add to Longdo]
ソーラーカーレース[so-ra-ka-re-su] (n) solar car race [Add to Longdo]
ソーラーコレクター[so-ra-korekuta-] (n) solar collector [Add to Longdo]
ソーラーシステム[so-ra-shisutemu] (n) solar system [Add to Longdo]
ソーラーセイル;ソーラーセール[so-ra-seiru ; so-ra-se-ru] (n) solar sail [Add to Longdo]
ソーラーセル[so-ra-seru] (n) (See 太陽電池) solar cell; solar battery [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソラリス[そらりす, sorarisu] Solaris [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  solar
      adj 1: relating to or derived from the sun or utilizing the
             energies of the sun; "solar eclipse"; "solar energy"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top