ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

softness

S AO1 F T N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -softness-, *softness*, softnes
English-Thai: Nontri Dictionary
softness(n) ความอ่อนโยน,ความอ่อนนุ่ม,ความละมุนละไม,ความนิ่มนวล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like the softness of spring soil...เหมือนความนุ่ม\ ของผืนดินช่วงฤดูใบไม้ผลิ Hoshi no koe (2002)
He doesn't say it. There's no room for softness not in Sparta.ผู้เหี้ยมหาญและแข็งแกร่งเท่านั้น ที่พึงเรียกตนว่าสปาร์เทิน 300 (2006)
The softness of her skin.ความนุ่มนวล ของผิวเธอ Worth (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ่อนตัว(n) softness, See also: limpness, Syn. ความแข็งตัว
มุทุตา(n) kindliness, See also: softness, tenderness, mildness, blandness, Syn. ความอ่อนหวาน, ความละมุนละม่อม, ความอ่อนน้อม, Thai Definition: ความเป็นผู้มีใจอ่อน, Notes: (บาลี)
ความนิ่ม(n) softness, See also: tenderness, Syn. ความนุ่ม, Ant. ความแข็ง
ความนุ่ม(n) softness, See also: mildness, tenderness, Syn. ความอ่อนนุ่ม, Ant. ความแข็ง, ความกระด้าง, Example: ความนุ่มของเตียงทำให้เขาอยากนอน
ความนุ่มนวล(n) gentleness, See also: softness, mildness, docility, gracefulness, Syn. ความนิ่มนวล, ความละมุนละไม, ความอ่อนหวาน, Ant. ความแข็ง, ความกระด้าง, Example: น้ำเสียงหรือสำเนียงของพิธีกรควรพูดให้มีความนุ่มนวลมากกว่านี้

CMU English Pronouncing Dictionary
SOFTNESS S AO1 F T N AH0 S
SOFTNESS S AO1 F N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
softness (n) sˈɒftnəs (s o1 f t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
剛と柔[ごうとじゅう, goutojuu] (exp) hardness and softness [Add to Longdo]
剛柔[ごうじゅう, goujuu] (n,adj-no) hardness and softness [Add to Longdo]
柔らかさ;軟らかさ[やわらかさ, yawarakasa] (n) softness; tenderness [Add to Longdo]
柔らかみ[やわらかみ, yawarakami] (n) (touch of) softness [Add to Longdo]
柔軟性[じゅうなんせい, juunansei] (n) flexibility; pliability; softness; elasticity [Add to Longdo]
軟質[なんしつ, nanshitsu] (n,adj-no) softness [Add to Longdo]
軟性[なんせい, nansei] (n,adj-no) softness; flexibility; elasticity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 softness
   n 1: the property of giving little resistance to pressure and
      being easily cut or molded [ant: {hardness}]
   2: poor physical condition; being out of shape or out of
     condition (as from a life of ease and luxury) [syn:
     {unfitness}, {softness}] [ant: {fitness}, {physical fitness}]
   3: the quality of weather that is deliciously mild and soothing;
     "the day's heat faded into balminess"; "the climate had the
     softness of the south of France" [syn: {balminess},
     {softness}]
   4: a state of declining economic condition; "orders have
     recently picked up after a period of extreme softness"; "he
     attributes the disappointing results to softness in the
     economy"
   5: a sound property that is free from loudness or stridency;
     "and in softness almost beyond hearing" [ant: {intensity},
     {loudness}, {volume}]
   6: a visual property that is subdued and free from brilliance or
     glare; "the softness of the morning sky"
   7: acting in a manner that is gentle and mild and even-tempered;
     "his fingers have learned gentleness"; "suddenly her gigantic
     power melted into softness for the baby"; "even in the pulpit
     there are moments when mildness of manner is not enough"
     [syn: {gentleness}, {softness}, {mildness}]
   8: the quality of being indistinct and without sharp outlines
     [syn: {indistinctness}, {softness}, {blurriness},
     {fogginess}, {fuzziness}] [ant: {distinctness}, {sharpness}]
   9: the trait of being effeminate (derogatory of a man); "the
     students associated science with masculinity and arts with
     effeminacy"; "Spartans accused Athenians of effeminateness";
     "he was shocked by the softness of the atmosphere surrounding
     the young prince, arising from the superfluity of the
     femininity that guided him" [syn: {effeminacy},
     {effeminateness}, {sissiness}, {softness}, {womanishness},
     {unmanliness}]
   10: a disposition to be lenient in judging others; "softness is
     not something permitted of good leaders"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top