ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

softly

S AO1 F T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -softly-, *softly*, soft
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
softly(adv) อย่างเบาๆ, See also: อย่างค่อยๆ, อย่างนุ่มนวล, อย่างอ่อนโยน, Syn. lightly, mildly

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
softlyI walked softly for fear of waking the baby.
softlyShe sang the song softly.
softlyShe softly stole out of the room.
softlySmiling softly, he shook hands with his son and walked off.
softlyThe mother laid her baby on the bed softly.
softlyThe old man leans forward and says softly.
softlyYou speak so softly that I cannot quite hear what you say.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผ่วเบา(adv) gently, See also: softly, slightly, Ant. ดัง, Example: บานประตูห้องนอนปิดลงอย่างแผ่วเบา, Thai Definition: เบาจนเกือบไม่ได้ยิน, เบามาก
บางเบา(adv) gently, See also: softly, Example: ลมหอบเอากลิ่นดอกไม้โชยมาบางเบา เพิ่มความสดชื่นขึ้นอีกมาก, Thai Definition: อย่างมีปริมาณน้อยๆ
แผ่วๆ(adv) softly, See also: lightly, gently, slightly, Syn. เบาๆ, ค่อยๆ, Example: ปู่หายใจแผ่วๆ ดวงตาเลื่อนลอย ร่างกายไม่ไหวติงแล้ว, Thai Definition: อย่างเบาๆ ไม่รุนแรง
ค่อยๆ(adv) slowly, See also: softly, carefully, Syn. ช้าๆ, ไม่รีบร้อน, ระมัดระวัง, Ant. รีบเร่ง, รวดเร็ว, Example: เธอค่อยๆ แกะห่อของขวัญออกทีละชิ้น
รวย(adv) softly, See also: gently, lightly, mildly, Syn. แผ่ว, รวยๆ, Example: ปู่นอนหายใจรวยอยู่บนเตียง มองหน้าลูกหลานที ละคนเหมือนจะสั่งลา
แผ่ว(adv) softly, See also: lightly, faintly, gently, slightly, Syn. เบา, ตื้นๆ, เบาๆ, ผิวๆ, แผ่วๆ, Ant. แรง, หนัก, Example: เสียงร้องครวญครางของเจ้าสัตว์ร้ายค่อยๆ แผ่วลงจนเงียบสนิท, Thai Definition: อย่างเบาเกือบไม่ได้ยิน
แผ่ว(adv) softly, See also: lightly, gently, slightly, Syn. เบา, ค่อย, แผ่วเบา, Ant. ดัง, Example: เจ้าสัตว์ร้ายร้องครวญครางแผ่วลงๆ จนเงียบสนิท, Thai Definition: อย่างเบาเกือบไม่ได้ยิน
เบา(adv) softly, See also: gently, lightly, Syn. ค่อย, ค่อยๆ, Example: เขาหัวเราะเบาๆ ด้วยความสุขใจ เมื่อนึกย้อนกลับไปเห็นภาพเก่าๆ ในอดีตอีกครั้ง
ละเมียด(adv) gently, See also: softly, tenderly, smoothly, mildly, kindly, Syn. ละเมียดละไม, อ่อนโยน, สุภาพ, Example: เขาถ่ายถอดอารมณ์ผูกพันระหว่างแม่กับลูกออกมาได้อย่างลึกซึ้งและละเมียดมาก, Thai Definition: มิดชิดอย่างสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยน
ละเมียดละไม(adv) gently, See also: softly, tenderly, smoothly, mildly, kindly, Syn. ละเมียด, Example: แม่บรรจงจิบน้ำชาอย่างละเมียดละไม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบา[bao] (adv) EN: softly ; gently ; lightly  FR: faiblement ; légèrement
เบา ๆ[bao-bao] (x) EN: softly ; gently ; lightly  FR: doucement ; légèrement
ค่อย ๆ[khǿi-khǿi] (adv) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently
ค่อย ๆ[khǿi-khǿi] (adv) EN: slowly ; softly ; carefully
ลมโชย[lom chōi] (v, exp) EN: blow softly ; blow gently ; breeze  FR: souffler avec douceur
เงียบ[ngīep] (adv) EN: silently ; quietly ; softly  FR: silencieusement ; calmement
แผ่ว[phaeo] (adv) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly  FR: légèrement ; doucement
แผ่วเบา[phaeo bao] (adv) EN: gently ; softly ; slightly  FR: doucement
ทอแสง[thøsaēng] (v) EN: shine ; shine softly  FR: luire

CMU English Pronouncing Dictionary
SOFTLY S AO1 F T L IY0
SOFTLY S AO1 F L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
softly (a) sˈɒftliː (s o1 f t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐにゃり[gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]
しっとりと[shittorito] (adv) (on-mim) gently; softly [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
そっと(P);そうっと;そおっと;そーっと[sotto (P); soutto ; sootto ; so-tto] (adv,vs) (on-mim) softly; gently; quietly; secretly; (P) [Add to Longdo]
ふわっと;ふわーっと;フワーっと;フワーと[fuwatto ; fuwa-tto ; fuwa-tto ; fuwa-to] (adv,vs) (1) (on-mim) floating; drifting; weightlessness; (2) (on-mim) softly; gently; lightly [Add to Longdo]
ふわり[fuwari] (adv-to) (on-mim) softly; gently; lightly; (P) [Add to Longdo]
やんわりと;やんわり[yanwarito ; yanwari] (adv,vs) softly; mildly; gently [Add to Longdo]
粛として[しゅくとして, shukutoshite] (exp) quietly; softly; solemnly [Add to Longdo]
粛然[しゅくぜん, shukuzen] (adj-t) (1) silent; quiet; solemn; (adv-to) (2) softly; quietly; solemnly [Add to Longdo]
低唱[ていしょう, teishou] (n,vs) hum; singing softly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 softly
   adv 1: with low volume; "speak softly but carry a big stick";
       "she spoke quietly to the child"; "the radio was playing
       softly" [syn: {softly}, {quietly}] [ant: {aloud}, {loud},
       {loudly}]
   2: in a manner that is pleasing to the senses; "she smiled
     softly"
   3: with little weight or force; "she kissed him lightly on the
     forehead" [syn: {lightly}, {softly}, {gently}]
   4: used as a direction in music; to be played relatively softly
     [syn: {piano}, {softly}] [ant: {forte}, {loudly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top