ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soften

S AA1 F AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soften-, *soften*
English-Thai: Longdo Dictionary
fabric softener(n) น้ำยาปรับผ้านุ่ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soften(vi) อ่อนนุ่มลง, Syn. dissolve, lessen, diminish, Ant. stiffen, solidify
soften(vt) ทำให้อ่อนนุ่ม, Syn. mollify, modify, palliate, Ant. strengthen, increase
softener(n) ผู้ทำให้นุ่ม
softener(n) น้ำยาทำให้อ่อนนุ่ม, Syn. water softener
soften up(phrv) ทำให้อ่อนลง, See also: ทำให้นุ่มลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soften(ซอ'เฟิน) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นนิ่ม,กลายเป็นอ่อนลง,กลายเป็นอ่อนโยน,กลายเป็นละมุนละไม
water-softener(วอ'เทอะซอฟ'เฟินเนอะ) n. สารที่ทำให้น้ำอ่อน,ตัวทำให้น้ำอ่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
soften(vi) เบาลง,อ่อนลง,จาง,เลือน,หยุ่น,นิ่ม
soften(vt) ทำให้เบา,ทำให้อ่อนนุ่ม,ทำให้นิ่มนวล,ทำให้นิ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
softenทำให้นุ่ม, ทำให้น่วม, ทำให้หายกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Softenerสารทำให้ยางนิ่ม คือ วัสดุที่เติมลงไปในยางปริมาณเล็กน้อยแล้วทำให้ความแข็งของยางผสมหรือยางคง รูปลดลงหรือทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปได้ง่ายขึ้น (ปรับความหนืดของยางให้ลดลง ทำให้ยางไหลได้ง่ายขึ้น) หรือทำให้สารตัวเติมสามารถเข้าไปผสมกับยางได้ง่ายยิ่งขึ้น [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
softenHis anger towards me has not softened.
softenYour tap water is too hard. Get a water softener.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่วม(v) soften, See also: be pliable, be yielding, be soft, be squashy, Example: งูเหลือมโดนทุบจนตัวน่วมไปหมด, Thai Definition: อ่อนนุ่มจนเกือบเหลว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ๊ะ[ja] (x) EN: would you ; [terminal particle to soften a question or command]  FR: [particule d'atténuation utilisée à la fin d'une question ou d'une directive]
ลน[lon] (v) EN: singe ; hold something over the fire ; expose to heat ; soften something with the fire ; smoke on a flame  FR: flamber ; passer à la flamme
น้ำยาปรับ[nāmyā prap] (n, exp) EN: fabric softener  FR: produit assouplissant [m]
น้ำยาปรับผ้านุ่ม[nāmyā prap phā num] (n, exp) EN: fabric softener  FR: produit adoucissant [m]
น่วม[nūam] (v) EN: soften ; be pliable ; be yielding ; be soft ; be squashy
สิ[si] (x) EN: [softened imperative, emphatic word]  FR: [indicateur de l'impératif attenué ou particule utilisée pour renforcer une réponse]
ยาละลายน้ำ[yā lalāi nām] (n, exp) EN: water softener

CMU English Pronouncing Dictionary
SOFTEN S AA1 F AH0 N
SOFTEN S AO1 F AH0 N
SOFTENS S AO1 F AH0 N Z
SOFTENED S AO1 F AH0 N D
SOFTENER S AO1 F AH0 N ER0
SOFTENING S AO1 F AH0 N IH0 NG
SOFTENING S AO1 F N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soften (v) sˈɒfn (s o1 f n)
softens (v) sˈɒfnz (s o1 f n z)
softened (v) sˈɒfnd (s o1 f n d)
softener (n) sˈɒfnər (s o1 f n @ r)
softeners (n) sˈɒfnəz (s o1 f n @ z)
softening (v) sˈɒfnɪŋ (s o1 f n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
软化[ruǎn huà, ㄖㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] soften, #19,538 [Add to Longdo]
变软[biàn ruǎn, ㄅㄧㄢˋ ㄖㄨㄢˇ, / ] soften [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
ワンクッション;ワン・クッション[wankusshon ; wan . kusshon] (n) action taken to soften the impact of something (wasei [Add to Longdo]
緩まる;弛まる[ゆるまる, yurumaru] (v5r,vi) to become loose; to slacken; to soften [Add to Longdo]
緩和[かんわ, kanwa] (n,vs) relief; mitigation; alleviation; relaxation; softening; (P) [Add to Longdo]
語気を弱める[ごきをよわめる, gokiwoyowameru] (exp,v1) to soften one's voice [Add to Longdo]
柔軟剤;柔軟材[じゅうなんざい, juunanzai] (n) fabric softener; fabric conditioner [Add to Longdo]
柔軟仕上げ剤[じゅうなんしあげざい, juunanshiagezai] (n) fabric softener [Add to Longdo]
水飯[すいはん;みずめし, suihan ; mizumeshi] (n) rice washed in cold water; dried rice soaked in water to soften [Add to Longdo]
蕩かす;盪かす;蕩す;盪す[とろかす, torokasu] (v5s,vt) (1) to melt (steel, etc.); to liquefy; to soften; (2) to melt (one's heart); to disarm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soften
   v 1: make (images or sounds) soft or softer [ant: {sharpen}]
   2: lessen in force or effect; "soften a shock"; "break a fall"
     [syn: {dampen}, {damp}, {soften}, {weaken}, {break}]
   3: give in, as to influence or pressure [syn: {yield}, {relent},
     {soften}] [ant: {remain firm}, {stand}]
   4: protect from impact; "cushion the blow" [syn: {cushion},
     {buffer}, {soften}]
   5: make less severe or harsh; "He moderated his tone when the
     students burst out in tears" [syn: {mince}, {soften},
     {moderate}]
   6: make soft or softer; "This liquid will soften your laundry"
     [ant: {harden}, {indurate}]
   7: become soft or softer; "The bread will soften if you pour
     some liquid on it" [ant: {harden}, {indurate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top