ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soda

S OW1 D AH0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soda-, *soda*
Possible hiragana form: そだ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soda(n) โซดา, See also: เครื่องดื่มผสมโซดา, น้ำอัดลม, น้ำโซดา, Syn. soft drink, tonic, cola, carbonated water, mineral water, fizz
soda ash(n) โซดาไฟ
sodality(n) ความเป็นมิตรต่อกัน
soda water(n) น้ำโซดา, Syn. fizz, soda, mixer
soda fountain(n) ที่ขายน้ำอัดลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soda(โซ'ดะ) n. =sodium hydroxide,=sodium carbonate,น้ำโซดา,เครื่องดื่มผสมน้ำโซดา,น้ำอัดลม.
soda ashn. =โซเดียมคาร์บอเนต,โซดาไฟ
soda fountainn. เครื่องบรรจุน้ำอัดลมและมีหัวก๊อกเปิดปิดได้,โต๊ะหรือเคาน์เตอร์ขายน้ำอัดลม
sodality(โซแคล'ลิที) n. สัมพันธไมตรี,มิตรไมตรีจิต,ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน,ความเป็นเพื่อน,สมาคม,สังคม,สมาคมฆราวาส เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ทางศาสนา
baking sodan. ดู sodium bicarbonate
cream sodan. ครื่องดื่มรสวานิลาที่ใส่น้ำโซดา
gampsodactylian. ภาวะเท้าหยิก
washing sodan. โซเดียมคาร์บอนเนตหรือโซดาซักผ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
soda(n) โซดา
sodality(n) ความเป็นเพื่อนกัน,ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มิตรไมตรีจิต
CAUSTIC caustic soda(n) โซดาไฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
soda nitreโซดาไนเตอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sodaliteโซดาไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soda ashโซดาแอส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
soda ashโซดาแอช, ชื่อสามัญของโซเดียมคาร์บอเนตชนิดไม่มีน้ำผลึก (Na2CO3) อาจเตรียมได้จากกระบวนการแอมโมเนีย -โซดา  หรือโซลเวย์โดยใช้เกลือหินเป็นวัตถุดิบ ใช้ในอุตสาหกรรมทำแก้ว สบู่ และกระดาษ ถ้ามีสูตรเคมีเป็น Na2CO3 .10H2O เรียกว่า โซดาซักผ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sodaThank you for waiting. One kid's meal and an ice cream soda.
sodaThis is the best soda to drink this summer.
sodaThis soda is less sweet than that.
sodaTwo sodas for the children and one coffee, please.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัดลม(n) carbonated water, See also: soda water, soda, Syn. น้ำอัดลม, Example: โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงและเยาวชนนิยมดื่มน้ำผลไม้ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มบรรจุขวด, Thai Definition: เครื่องดื่มประเภทหนึ่งซึ่งมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลาย และอัดไว้ในขวด
โซดา(n) soda water, See also: soda, sparkling water, Syn. น้ำโซดา, Example: เขาจัดแจงเทเหล้าแม่โขงผสมโซดา รินใส่แก้วซึ่งพร่องไปแล้วเกือบหมด, Thai Definition: น้ำที่เจือด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต, น้ำที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายและอัดไว้ในขวด, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดลม[atlom] (n) EN: carbonated water ; soda water ; soda
แคน[khaēn] (n) EN: [classifier : soda cans]  FR: [classificateur : cannettes de soda]
คอสติกโซดา[khøttiksōdā] (n, exp) EN: caustic soda
ขวด[khūat] (n) EN: [classifier : bottles (soda, beer ...)]  FR: [classificateur : bouteilles (soda, bière ...)]
กระป๋อง[krapǿng] (n) EN: [classifier : soda cans]  FR: [classificateur : cannettes, boîtes de conserve]
หลอด[løt] (n) EN: straw ; drinking straw ; soda straw  FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หลอดดูด[løt dūt] (n) EN: straw ; drinking straw ; soda straw  FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หลอดกระดาษ[løt kradāt] (n) EN: straw ; soda straw  FR: paille [f] ; chalumeau [m]
มะเขือเหลือง[makheūa leūang] (n, exp) EN: Soda-appla Nightshade
น้ำอัดลม[nām atlom] (n, exp) EN: soft drink ; aerated water ; fizzy drink ; soda pop  FR: boisson gazeuse [f] ; eau gazeuse [f] ; eau pétillante [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SODA S OW1 D AH0
SODAS S OW1 D AH0 Z
SODA'S S OW1 D AH0 Z
SODANO S OW0 D AA1 N OW0
SODARO S OW0 D AA1 R OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soda (n) sˈoudə (s ou1 d @)
soda-water (n) sˈoudə-wɔːtər (s ou1 d @ - w oo t @ r)
soda-waters (n) sˈoudə-wɔːtəz (s ou1 d @ - w oo t @ z)
soda-biscuit (n) sˈoudə-bɪskɪt (s ou1 d @ - b i s k i t)
soda-cracker (n) sˈoudə-krækər (s ou1 d @ - k r a k @ r)
soda-biscuits (n) sˈoudə-bɪskɪts (s ou1 d @ - b i s k i t s)
soda-crackers (n) sˈoudə-krækəz (s ou1 d @ - k r a k @ z)
soda-fountain (n) sˈoudə-fauntɪn (s ou1 d @ - f au n t i n)
soda-fountains (n) sˈoudə-fauntɪnz (s ou1 d @ - f au n t i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苏打[sū dá, ㄙㄨ ㄉㄚˊ, / ] soda (loan word), #19,434 [Add to Longdo]
汽水[qì shuǐ, ㄑㄧˋ ㄕㄨㄟˇ, ] soda; pop, #24,579 [Add to Longdo]
苏打水[sū dá shuǐ, ㄙㄨ ㄉㄚˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] soda water [Add to Longdo]
苏打饼干[sū dá bǐng gān, ㄙㄨ ㄉㄚˊ ㄅㄧㄥˇ ㄍㄢ, / ] soda biscuit; cracker [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
粗大ごみ[そだいごみ, sodaigomi] (n) ขยะชิ้นใหญ่

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
育てる[そだてる, sodateru] TH: เลี้ยงดู  EN: to be brought up
育つ[そだつ, sodatsu] TH: เติบโต  EN: to raise (child)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Selterswasser {n}; Sodawasser {n}; Tafelwasser {n}soda water [Add to Longdo]
Soda {n}; Natriumcarbonat {n}; kohlensaures Natriumsoda (ash) [Add to Longdo]
Sodabrand {m}soda firing [Add to Longdo]
Sodaglasur {f}soda glaze [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンエクソダス[a-ban'ekusodasu] (n) urban exodus [Add to Longdo]
アイスクリームソーダ[aisukuri-muso-da] (n) ice cream soda; icecream soda [Add to Longdo]
アンモニアソーダ法[アンモニアソーダほう, anmoniaso-da hou] (n) ammonia soda process [Add to Longdo]
エクソダス[ekusodasu] (n) exodus [Add to Longdo]
クリームソーダ[kuri-muso-da] (n) (See アイスクリームソーダ) ice cream soda; icecream soda [Add to Longdo]
ソーダガラス[so-dagarasu] (n) (abbr) soda-lime glass [Add to Longdo]
ソーダクラッカー[so-dakurakka-] (n) soda cracker [Add to Longdo]
ソーダパルプ[so-daparupu] (n) soda pulp [Add to Longdo]
ソーダファウンテン[so-dafaunten] (n) soda fountain [Add to Longdo]
ソーダフロート[so-dafuro-to] (n) soda float [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
育つ[そだつ, sodatsu] aufwachsen, wachsen [Add to Longdo]
育ての親[そだてのおや, sodatenooya] Pflegeeltern [Add to Longdo]
育てる[そだてる, sodateru] aufziehen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soda
   n 1: a sodium salt of carbonic acid; used in making soap powders
      and glass and paper [syn: {sodium carbonate}, {washing
      soda}, {sal soda}, {soda ash}, {soda}]
   2: a sweet drink containing carbonated water and flavoring; "in
     New England they call sodas tonics" [syn: {pop}, {soda},
     {soda pop}, {soda water}, {tonic}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bicarbonate
 
 1. (kim.) bikarbonat bicarbonate of soda bikarbonat de süd, soda.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 soda
 
 1. soda
 2. karbonat, sodyum bikarbonat
 3. çamaşır sodası
 4. sodyum hidroksit
 5. gazoz
 6. maden sodası
 7. dondurmalı ve sodalı bir içecek. soda ash karbonat, nötür sodyum karbonat. soda cracker tuzlu bisküvi. soda fountain büfe, hafif yemekler veren lokanta. soda water gazoz
 8. maden sodası. washing soda çamaşır sodası.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top