ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sociable

S OW1 SH AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sociable-, *sociable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sociable(adj) เข้ากับคนง่าย, See also: เป็นมิตร, Syn. friendly, Ant. unfriendly
sociable(adj) ซึ่งชอบเข้าสังคม, See also: ซึ่งชอบพบปะผู้คน, Syn. neighborly, affable, Ant. antisocial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sociable(โซ'ชะเบิล) adj. ชอบสังคม,ชอบวิสาสะ,ชอบอยู่เป็นหมู่,มีมิตรไมตรีจิต, See also: socialness n. sociably adv., Syn. outgoing
associable(อะโซ'เชียเบิล) adj. ซึ่งเกี่ยวเนื่องหรือคบหาสมาคมได้. -associability, associableness n. (companionable)
dissociable(ดิไซ'ชีอะเบิล) adj. ซึ่งแยกออกจากกันได้,ไม่ชอบการสังคม,ซึ่งประนีประนอมกันไม่ได้., See also: dissociability n. ดูdissociable, Syn. separable, Ant. join, compromise

English-Thai: Nontri Dictionary
sociable(adj) ซึ่งรู้จักมักคุ้น,ชอบสมาคม,เป็นกันเอง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sociableChild as she is, she is sociable.
sociableHe has a sociable disposition.
sociableHe is very sociable.
sociableI attended the party just to be sociable.
sociableIn a sociable manner.
sociableThe Johnsons are very sociable people, who enjoy hosting parties often.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แยกกันไม่ได้[yaēk kan mai dāi] (adj) FR: inséparable ; indissociable

CMU English Pronouncing Dictionary
SOCIABLE S OW1 SH AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sociable (j) sˈouʃəbl (s ou1 sh @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kontaktfreudig {adj} | kontaktfreudiger | am kontaktfreudigstensociable | more sociable | most sociable [Add to Longdo]
Steppenkiebitz {m} [ornith.]Sociable Lapwing (Vanellus gregarius) [Add to Longdo]
Siedelweber {m} [ornith.]Sociable Weaver [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくい[sakui] (adj-i) (1) friendly; sociable; (2) brittle; fragile; light [Add to Longdo]
愛想のいい;愛想のよい;愛想の良い[あいそのいい(愛想のいい;愛想の良い);あいそのよい(愛想のよい;愛想の良い), aisonoii ( aisou noii ; aisou no yoi ); aisonoyoi ( aisou noyoi ; aisou no yoi )] (adj-i) affable; amiable; sociable; agreeable [Add to Longdo]
気さく[きさく, kisaku] (adj-na,n) frank; sociable; good humored; good humoured; candid; openhearted; ready; willing [Add to Longdo]
交際家[こうさいか, kousaika] (n) sociable person [Add to Longdo]
交際嫌い[こうさいぎらい, kousaigirai] (adj-i) unsociable [Add to Longdo]
交際好き[こうさいずき, kousaizuki] (adj-na) sociable [Add to Longdo]
捌ける[さばける;はける, sabakeru ; hakeru] (v1,vi) to be in order; to sell well; to be sociable; to flow smoothly [Add to Longdo]
社交家[しゃこうか, shakouka] (n) sociable person [Add to Longdo]
社交的[しゃこうてき, shakouteki] (adj-na) sociable; (P) [Add to Longdo]
人懐っこい;人なつっこい;人懐こい[ひとなつっこい(人懐っこい;人なつっこい);ひとなつこい(人懐こい), hitonatsukkoi ( nin natsukko i ; nin natsukkoi ); hitonatsukoi ( nin natsuko i )] (adj-i) friendly; affable; amiable; sociable; loving company; (animals) taking kindly to men [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sociable
   adj 1: inclined to or conducive to companionship with others; "a
       sociable occasion"; "enjoyed a sociable chat"; "a
       sociable conversation"; "Americans are sociable and
       gregarious" [ant: {unsociable}]
   2: friendly and pleasant; "a sociable gathering"
   n 1: a party of people assembled to promote sociability and
      communal activity [syn: {sociable}, {social}, {mixer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top