ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snort

S N AO1 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snort-, *snort*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snort(vi) ส่งเสียงออกทางจมูก, See also: เป่าลมออกทางจมูกอย่างแรง, Syn. blow, exsufflate
snort(n) เสียงกรน, See also: เสียงห้าวที่เปล่งออกทางจมูก, Syn. snifter
snort at(phrv) พ่นออกทางจมูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snort(สนอร์ท) vi.,vt. (สัตว์) หายใจรุนแรง, (สัตว์) เปล่งเสียงทางจมูก,หายใจรุนแรง,ดูถูก n. เสียงหายใจรุนแรง,เสียงที่เปล่งทางจมูกของสัตว์,การดื่มอย่างรวดเร็ว,การแสดงอาการดูถูก, See also: snorter n. snortingly adv., Syn. snuff

English-Thai: Nontri Dictionary
snort(vi) โกรธ,แหว,ตะคอก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Snort(n) รถขุดดิน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snortThe horse snorted impatiently.
snortThey snorted at their small salary.

CMU English Pronouncing Dictionary
SNORT S N AO1 R T
SNORTS S N AO1 R T S
SNORTED S N AO1 R T IH0 D
SNORTER S N AO1 R T ER0
SNORTERS S N AO1 R T ER0 Z
SNORTING S N AO1 R T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snort (v) snˈɔːt (s n oo1 t)
snorts (v) snˈɔːts (s n oo1 t s)
snorty (j) snˈɔːtiː (s n oo1 t ii)
snorted (v) snˈɔːtɪd (s n oo1 t i d)
snorter (n) snˈɔːtər (s n oo1 t @ r)
snorters (n) snˈɔːtəz (s n oo1 t @ z)
snortier (j) snˈɔːtɪəʳr (s n oo1 t i@ r)
snorting (v) snˈɔːtɪŋ (s n oo1 t i ng)
snortiest (j) snˈɔːtɪɪst (s n oo1 t i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作哼声[zuò hēng shēng, ㄗㄨㄛˋ ㄏㄥ ㄕㄥ, / ] snort [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鳴らす[ならす, narasu] (v5s,vt) to ring; to sound; to chime; to beat; to snort (nose); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snort
   n 1: a disrespectful laugh [syn: {snicker}, {snort}, {snigger}]
   2: a cry or noise made to express displeasure or contempt [syn:
     {boo}, {hoot}, {Bronx cheer}, {hiss}, {raspberry}, {razzing},
     {razz}, {snort}, {bird}]
   v 1: indicate contempt by breathing noisily and forcefully
      through the nose; "she snorted her disapproval of the
      proposed bridegroom"
   2: make a snorting sound by exhaling hard; "The critic snorted
     contemptuously"
   3: inhale recreational drugs; "The addict was snorting cocaine
     almost every day"; "the kids were huffing glue" [syn: {huff},
     {snort}]
   4: inhale through the nose [syn: {take a hit}, {snort}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top