ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sneer

S N IH1 R   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sneer-, *sneer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sneer[VI] ยิ้มเยาะ, See also: เย้ยหยัน, พูดดูถูก, ทำหน้าเยาะเย้ย, ทำหน้าล้อเลียน, Syn. cackle, gigle, laugh
sneer[VT] พูดดูถูก, See also: เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, Syn. mock, scoff, Ant. honor, respect
sneer[N] คำพูดเยาะเย้ย, See also: คำพูดดูถูก, Syn. detraction, scoff
sneerer[N] คนที่เยาะเย้ยคนอื่น, See also: คนดูถูกคนอื่น, Syn. cynic
sneer at[PHRV] ยิ้มเยาะ, See also: เย้ยหยัน
sneerful[ADJ] ซึ่งเยาะเย้ยคนอื่น, See also: ซึ่งดูถูกคนอื่น, Syn. scornful
sneering[ADJ] ซึ่งเยาะเย้ยคนอื่น, See also: ซึ่งดูถูกคนอื่น, Syn. scornful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sneer(สเนียร์) vi.,vt.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,เหน็บแนม., See also: sneering adj., Syn. scoff,mock,gibe,jeer

English-Thai: Nontri Dictionary
sneer(vi) เยาะเย้ย,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,ดูถูก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sneering at someone for sticking his neck out.68 1671 Hero (1992)
Now they just sneer right in your face.ภายใต้ใบหน้าที่ยิ้มเยาะ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
Was my wife comforted before her execution while this collaborator and his pirate masters sneered?Was my wife comforted before her execution... ...while this collaborator and his pirate masters sneered? Watchmen (2009)
*My sneer could curdle dairy.*♪หัวเราะเยาะฉันสามารถทำให้ตกใจนม ♪ Tangled (2010)
Do all the lords and ladies simper and bow, the ones who sneered at you for years?ยิ้มแห้งๆและคำนับหรือไม่ คนพวกที่ เย้ยหยันท่านมาตลอดหลายปี Fire and Blood (2011)
Long may they sneer.ขอให้คนเกลียดชังกันต่อไป Mother's Mercy (2015)
You can sneer at me all you like.อยากเยาะเย้ยฉันยังไง ก็เอาเลย The Whites of His Eyes (2015)
You can sneer. Doesn't matter.ท่านอาจดูถูกข้า นั่นไม่สำคัญเลย No One (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sneerAny boy who should do that would be sneered.
sneerHe curled his lip in a sneer.
sneerHe did something stupid and was sneered at.
sneerThe stepmother sneered at Cinderella.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวเราะเยาะ[V] laugh at, See also: sneer, mock, Syn. เยาะเย้ย, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: เธอแน่ใจว่าเขาหัวเราเยาะเธอ เธอจึงทำท่าปั้นปึ่งใส่, Thai definition: หัวเราะเพื่อเยาะเย้ยให้เจ็บใจ
แสยะ[V] sneer, See also: grimace, Example: ชายฉกรรจ์แสยะยิ้มหยันเยาะ ความกลัวที่มีต่อผู้เฒ่าหมดลง, Thai definition: อาการของปากที่แบะออก แสดงให้รู้ว่า เกลียด เยาะเย้ย หรือ เกลียดกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเราะเยาะ[v.] (hūarǿ yǿ) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at   FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
แสยะ[v.] (sayae) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully   FR: forcer un sourire
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool   FR: plaisanter
เย้ย[v.] (yoēi) EN: mock ; jeer ; laugh at ; sneer ; ridicule   FR: se moquer ; tourner en dérision
เยาะเย้ย[v.] (yǿyoēi) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride   FR: ridiculiser ; bafouer

CMU English Pronouncing Dictionary
SNEER    S N IH1 R
SNEERS    S N IH1 R Z
SNEERED    S N IH1 R D
SNEERING    S N IH1 R IH0 NG
SNEERINGER    S N IH1 R AH0 N JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sneer    (v) snˈɪəʴr (s n i@1 r)
sneers    (v) snˈɪəʴz (s n i@1 z)
sneered    (v) snˈɪəʴd (s n i@1 d)
sneering    (v) snˈɪəʴrɪŋ (s n i@1 r i ng)
sneeringly    (a) snˈɪəʴrɪŋliː (s n i@1 r i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u,vt) (uk) to sneer at; to ridicule [Add to Longdo]
笑い(P);咲い;嗤い[わらい, warai] (n) (1) (See 笑う・1) laugh; laughter; (2) (See 笑う・2) smile; (3) (esp. 嗤い) (See 笑う・3) sneer; (P) [Add to Longdo]
笑う(P);咲う;嗤う[わらう, warau] (v5u,vi) (1) to laugh; (2) to smile; (3) (esp. 嗤う) to sneer; to ridicule; (P) [Add to Longdo]
冷罵[れいば, reiba] (n,vs) sneer; scoffing; abuse [Add to Longdo]
冷評[れいひょう, reihyou] (n,vs) sarcasm; sneer; jeer [Add to Longdo]
嗤笑[ししょう, shishou] (n,vs) sneer [Add to Longdo]
嘲笑[ちょうしょう, choushou] (n,vs) scorn; sneer [Add to Longdo]
揶揄嘲笑[やゆちょうしょう, yayuchoushou] (n,vs) ridicule and sneer; (cast) ridicule and scorn (upon) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sneer
   n 1: a facial expression of contempt or scorn; the upper lip
      curls [syn: {sneer}, {leer}]
   2: a contemptuous or scornful remark
   v 1: express through a scornful smile; "she sneered her
      contempt"
   2: smile contemptuously; "she sneered at her little sister's
     efforts to play the song on the piano"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top