ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snarl

S N AA1 R L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snarl-, *snarl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snarl(vi) เห่า, See also: คำราม, ขู่คำราม, Syn. bark, growl, gnarl
snarl(vi) ดุด่าอย่างเกรี้ยวกราด
snarl(vt) ดุด่าอย่างเกรี้ยวกราด, See also: พูดขู่, คำรามใส่
snarl(n) เสียงขู่คำราม, See also: เสียงคำราม, เสียงเห่า, Syn. growl, gnarl
snarler(n) ผู้ดุด่าอย่างเกรี้ยวกราด, See also: ผู้คำราม
snarl at(phrv) ขู่คำรามใส่ (สัตว์), See also: ขู่ใส่, คำราม
snarl at(phrv) ตะคอกใส่ (คน), See also: ขู่
snarl up(phrv) ติดขัด, See also: อุดตัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snarl(สนาร์ล) vi.,vt.,n. (การ) เห่า,คำราม,แยกเขี้ยวคำราม,พูดอย่างโกรธเคือง,พูดตะคอก,เสียงเห่า,เสียงคำราม, See also: snarler n. snarlingly adv., Syn. grumble, growl, snap, grumble

English-Thai: Nontri Dictionary
snarl(n) ความยุ่ง,การเห่า,การคำราม
snarl(vi) คำราม,เห่า,ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
snarled(vt) เป็นกริยาช่อง 2 และ 3 ของคำว่า snarl ขู่,ตะคอก,คำราม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snarlA highway is snarled up.
snarlHe snarled out his anger.
snarlThe dog snarled at the salesman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำราก(v) snarl, See also: growl, Syn. โฮกฮาก, Example: คุณหยุดสำรากวาจาผ่านสื่อมวลชนเสียทีเถิด, Thai Definition: พูดโฮกฮาก, พูดเสียงแข็งคล้ายๆ ขู่
การแผดเสียง(n) roar, See also: snarl, bluster, scream, shriek, shout, howl, yowl, squall, bawling, yelling, Syn. การร้อง, การตะโกน, การเปล่งเสียง, การตะเบ็ง, Example: การแผดเสียงมากๆ ทำให้เสียงแหบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แห้[haē] (v) EN: snarl
คำราม[khamrām] (v) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster  FR: grogner ; gronder
แผด[phaet] (v) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell  FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident

CMU English Pronouncing Dictionary
SNARL S N AA1 R L
SNARLS S N AA1 R L Z
SNARLED S N AA1 R AH0 L D
SNARLING S N AA1 R L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snarl (v) snˈaːl (s n aa1 l)
snarls (v) snˈaːlz (s n aa1 l z)
snarled (v) snˈaːld (s n aa1 l d)
snarl-up (n) snˈaːl-ʌp (s n aa1 l - uh p)
snarling (v) snˈaːlɪŋ (s n aa1 l i ng)
snarl-ups (n) snˈaːl-ʌps (s n aa1 l - uh p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yín, ㄧㄣˊ, ] snarling of dogs, #445,030 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
噛み付く(P);噛みつく;噛付く;かみ付く[かみつく, kamitsuku] (v5k,vt) to bite (at); to snap at; to snarl at; (P) [Add to Longdo]
雷親父[かみなりおやじ, kaminarioyaji] (n) snarling old man; irascible old man [Add to Longdo]
啀み合い;いがみ合い[いがみあい, igamiai] (n) (1) snarl; snarling; (2) quarrel; wrangling; feud [Add to Longdo]
啀み合う;いがみ合う[いがみあう, igamiau] (v5u,vi) to snarl; to quarrel [Add to Longdo]
縺れ[もつれ, motsure] (n,adj-na) tangle; entanglement; snarl; difficulties; trouble; troubles; snag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snarl
   n 1: a vicious angry growl
   2: an angry vicious expression
   3: something jumbled or confused; "a tangle of government
     regulations" [syn: {tangle}, {snarl}, {maze}]
   v 1: utter in an angry, sharp, or abrupt tone; "The sales clerk
      snapped a reply at the angry customer"; "The guard snarled
      at us" [syn: {snap}, {snarl}]
   2: make a snarling noise or move with a snarling noise; "Bullets
     snarled past us"
   3: twist together or entwine into a confusing mass; "The child
     entangled the cord" [syn: {entangle}, {tangle}, {mat},
     {snarl}] [ant: {disentangle}, {straighten out}, {unsnarl}]
   4: make more complicated or confused through entanglements [syn:
     {snarl}, {snarl up}, {embrangle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top