ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snake

S N EY1 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snake-, *snake*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
snakeskin gouramiปลาสลิด

English-Thai: Longdo Dictionary
snake juice(Australian slang) สุรา, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ชนิดแรง เช่น On the counter at the bar, the owner draws shots of snake juice out of the jar., See also: เหล้า, Syn. whisky

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snake(n) งู, Syn. serpent, vermin
snake in the grass(idm) คนขี้โกง, See also: คนเจ้าเล่ห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snake(สเนค) n. งู,ผู้ทรยศ,ผู้หักหลัง,คนกลับกลอก,ชายที่ชอบหลอกลวงหญิงสาว vt.,vi. คดเคี้ยวไปมา,เคลื่อนตัวเหมือนงู,, Syn. reptile, serpent
snakebite(สเนค'ไบทฺ) n. การกัดของงู,แผลงูกัด
rattlesnake(แรท'เทิลสเนค) n. งูกะปะ,งูหางดังรัว

English-Thai: Nontri Dictionary
snake(n) งู
rattlesnake(n) งูกะปะ,งูเห่าปี่แก้ว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Snake bitesงูกัด [TU Subject Heading]
Snake venomsพิษงู [TU Subject Heading]
Snakesงู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snakeA poisonous snake with luring eyes.
snakeBeth is an odd girl who likes snakes.
snake"Do you like snakes?" "Of course not."
snakeFrogs are afraid of snakes.
snakeHe has an abhorrence of snakes.
snakeHe is afraid of snakes.
snakeHe likes strange animals, things like snakes, for example.
snakeHer husband turned out to be a snake in the grass.
snakeHe's not at all afraid of snakes.
snakeHe was very much frightened at the sight of the big snake.
snakeHe wonders if you are afraid of snakes.
snakeI froze at the sight of the snake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาง(n) snakehead, See also: genus Ophiocephalus, Syn. ปลาหาง, ปลาช่อน, Count Unit: ตัว, Notes: (ราชา)
โภคิน(n) snake, See also: serpent, Syn. งู, นาค, โภคี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภคี(n) snake, See also: serpent, Syn. งู, นาค, โภคิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เขี้ยวแก้ว(n) snake's fangs, Example: คนมักนิยมหาเขี้ยวแก้วมาเป็นเครื่องลางของขลัง, Count Unit: ซี่, Thai Definition: เขี้ยวงูซึ่งงอกอยู่ที่เพดานปาก
งู(n) snake, See also: serpent, viper, Syn. อสรพิษ, Example: แถวนี้งูชุม ต้องระวังให้ดี, Count Unit: ตัว
เงี้ยว(n) snake, See also: legless reptile, Syn. งู, Example: ในป่านั้นมีแต่อันตรายไม่น่ารื่นรมย์มีแต่สิงสาราสัตว์งูเงี้ยวเขี้ยวขอ, Count Unit: ตัว
ปลาช่อน(n) snake-head fish, See also: serpent-headed fish, Striped snake-head fish, Example: ปลาซ่อนที่เลี้ยงไว้ในบ่อเจริญเติบโตมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถึง 1 กิโลกรัม, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Channa striatus ในวงศ์ Channidae ลำตัวทรงกระบอก ส่วนท้ายแบนข้างเล็กน้อย มีเกล็ดในแนวเส้นข้างตัว ด้านหลังลำตัวเป็นสีน้ำตาลเทาหรือค่อนข้างดำ ด้านข้างสีอ่อนกว่าและมีลายสีดำพาดเฉียง ท้องสีขาว ครีบต่างๆ มีจุดหรือริ้วสีน้ำตาลดำ พบชุกชุมทั่วไป
พิษงู(n) snake venom, Example: เขารีดพิษงูลงในแก้วสำหรับทำเซรุ่ม, Thai Definition: ของเหลวมีพิษจากเขี้ยวงู
วาฬ(n) snake, See also: serpent, Syn. งู, Count Unit: ตัว, Notes: (บาลี)
ทีฆชาติ(n) snake, Syn. งู, Count Unit: ตัว, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวบงู[būap ngū] (n, exp) EN: Snake Gourd
ช่อฟ้า[chøfā] (n) EN: ornemental roof points shaped like the head of the Garuda (snake)
คล้าตะขาบทอง[khlā takhāp thøng] (n, exp) EN: Rattlesnake plant ; Shakers ; Hirsuta Shakers
ลาบปลาช่อน[lāp plā chǿn] (n, exp) EN: spicy minced snakehead salad
เลื้อย[leūay] (v) EN: crawl ; creep ; advance slowly ; slither ; snake  FR: ramper ; serpenter ; se glisser ; onduler
ลิ้นมังกรด่างเขียวขอบทอง[linmangkøn dāng khīo khøp thøng] (n, exp) EN: Snake Plant ; Mother-in-law's tongue ; Devil's tongue  FR: sansevière [f]
ลิ้นมังกรเขียว(ใบเล็ก)[linmangkøn khīo (bai lek)] (n, exp) EN: Snake Plant ; Mother-in-law's tongue ; Devil's tongue  FR: sansevière [f]
เลี้ยวลด[līolot] (v) EN: meander ; wind ; snake through  FR: zigzaguer
มะโรง[marōng] (n) EN: year of the Dragon ; year of the Great Snake  FR: année du dragon [f]
มะเส็ง[maseng] (n) EN: year of the Snake  FR: année du serpent [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SNAKE S N EY1 K
SNAKES S N EY1 K S
SNAKE'S S N EY1 K S
SNAKEBITE S N EY1 K B AY2 T
SNAKELIKE S N EY1 K L AY2 K
SNAKEBITES S N EY1 K B AY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snake (v) snˈɛɪk (s n ei1 k)
snaked (v) snˈɛɪkt (s n ei1 k t)
snakes (v) snˈɛɪks (s n ei1 k s)
snake-charmer (n) snˈɛɪk-tʃaːmər (s n ei1 k - ch aa m @ r)
snake-charmers (n) snˈɛɪk-tʃaːməz (s n ei1 k - ch aa m @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shé, ㄕㄜˊ, ] snake; serpent; CL:條|条[tiao2], #4,519 [Add to Longdo]
蛇皮[shé pí, ㄕㄜˊ ㄆㄧˊ, ] snake skin, #41,646 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] snakefish; snakehead mullet, #156,972 [Add to Longdo]
吕布戟[lǚ bù jǐ, ㄌㄩˇ ㄅㄨˋ ㄐㄧˇ, / ] snake halberd [Add to Longdo]
斑鳢[bān lǐ, ㄅㄢ ㄌㄧˇ, / ] snakehead mullet; Channa maculata [Add to Longdo]
月鳢[yuè lǐ, ㄩㄝˋ ㄌㄧˇ, / ] snakehead mullet; Channa asiatica [Add to Longdo]
蛇岛蝮[Shé dǎo fù, ㄕㄜˊ ㄉㄠˇ ㄈㄨˋ, / ] Snake island viper (Gloydius shedaoensis), feeding on migrating birds [Add to Longdo]
蛇毒素[shé dú sù, ㄕㄜˊ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, ] snake toxin [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] snakefish [Add to Longdo]
黑眉蝮蛇[hēi méi fù shé, ㄏㄟ ㄇㄟˊ ㄈㄨˋ ㄕㄜˊ, ] Snake island viper (Gloydius shedaoensis), feeding on migrating birds [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quacksalberprodukt {n}snake oil [Add to Longdo]
Schlangenbeschwörer {m} | Schlangenbeschwörer {pl}snake charmer | snake charmers [Add to Longdo]
Schlangengift {n} | Schlangengifte {pl}snake venom | snake venoms [Add to Longdo]
Schlange {f} [zool.] | Schlangen {pl}snake | snakes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらがら蛇[がらがらへび;ガラガラヘビ, garagarahebi ; garagarahebi] (n) (uk) rattlesnake [Add to Longdo]
とぐろを巻く;塒を巻く;蜷局を巻く[とぐろをまく, togurowomaku] (exp,v5k) (1) to coil itself (e.g. a snake); (2) to loaf around [Add to Longdo]
アーモンドスネークヘッド[a-mondosune-kuheddo] (n) Channa lucius (species of snakehead fish) [Add to Longdo]
アカマタ;あかまた[akamata ; akamata] (n) Ryukyu odd-tooth snake (Dinodon semicarinatum) [Add to Longdo]
カムルチー;カムルチイ[kamuruchi-; kamuruchii] (n) (See 雷魚) northern snakehead (species of fish, Channa argus) (kor [Add to Longdo]
ガータースネーク[ga-ta-sune-ku] (n) garter snake [Add to Longdo]
キング蛇[キングへび;キングヘビ, kingu hebi ; kinguhebi] (n) (uk) king snake (any snake of genus Lampropeltis) [Add to Longdo]
コーンスネーク[ko-nsune-ku] (n) corn snake (Elaphe guttata) [Add to Longdo]
サイドワインダー[saidowainda-] (n) (1) sidewinder (species of rattlesnake, Crotalus cerastes); (2) sidewinder (missile) [Add to Longdo]
スネーク[sune-ku] (n) snake; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snake
   n 1: limbless scaly elongate reptile; some are venomous [syn:
      {snake}, {serpent}, {ophidian}]
   2: a deceitful or treacherous person [syn: {snake}, {snake in
     the grass}]
   3: a tributary of the Columbia River that rises in Wyoming and
     flows westward; discovered in 1805 by the Lewis and Clark
     Expedition [syn: {Snake}, {Snake River}]
   4: a long faint constellation in the southern hemisphere near
     the equator stretching between Virgo and Cancer [syn:
     {Hydra}, {Snake}]
   5: something long, thin, and flexible that resembles a snake
   v 1: move smoothly and sinuously, like a snake
   2: form a snake-like pattern; "The river snakes through the
     valley"
   3: move along a winding path; "The army snaked through the
     jungle"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top