ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smut

S M AH1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smut-, *smut*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smut(n) สิ่งลามก (เช่น คำพูด, ภาพ, หนังสือ), Syn. filth, indecency, ribaldry
smutch(n) รอยเปื้อน, See also: จุดด่าง, รอยเปรอะ, Syn. smudge, stain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smut(สมัท) n. ขี้เขม่า,เขม่า,เขม่าถ่านหิน,รอยเปรอะเปื้อน,รอยด่างพร้อย,โรคเชื้อราที่เป็นกับพืช,ทำให้ส่วนที่เป็นโรคนี้เปลี่ยนสีเป็นผงสีดำของสปอร์. vi. เป็นโรคดังกล่าว., Syn. filth
bismuth(มิส'มัธ) n. ธาตุโลหะชนิดหนึ่ง
transmute(แทรนซฺ'มิวทฺ) vt.,vi. เปลี่ยนรูป,เปลี่ยนรูปแบบ,เปลี่ยนสภาพ,เปลี่ยนภาวะ,วิวัฒนาการเป็นอีกชนิดหนึ่ง (species) หนึ่ง, See also: transmutability n. transmutable adj. transmuter n. transmutation n. transmutative adj. คำที่มีความหมายเหมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
smut(vt) ทำให้มีมลทิน,ทำให้เปื้อน,ทำให้ด่าง,ทำให้สกปรก
smutty(adj) ด่าง,เปรอะเปื้อน,เปื้อน,มีมลทิน,สกปรก
transmutation(n) การเปลี่ยนสภาพ,การเปลี่ยนรูป,การแปลงร่าง
transmute(vt) เปลี่ยนสภาพ,เปลี่ยนรูป,แปลงร่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิสมัท[bitmat = bismat] (n) EN: bismuth  FR: bismuth [m]
กลาย[klāi] (v) EN: change to ; transforme into ; become ; converte ; transmute ; turn into ; alter  FR: changer ; transformer
ลามก[lāmok] (adj) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty  FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
แปร[praē] (v) EN: change ; be dynamic ; alter ; modify ; amend ; convert ; transform ; transmute ; distort ; interpret ; vary ; revise ; correct ; shift ; turn into ; become  FR: changer ; se modifier ; se transformer ; varier
แปรรูป[praērūp] (v) EN: process ; transmute ; transform ; transfigure ; finish
แปรธาตุ[praēthāt] (v) EN: alchemize ; to perform alchemy ; transmute  FR: transmuter ; transmuer

CMU English Pronouncing Dictionary
SMUT S M AH1 T
SMUTTY S M AH1 T IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smut (v) smˈʌt (s m uh1 t)
smuts (v) smˈʌts (s m uh1 t s)
smutty (j) smˈʌtiː (s m uh1 t ii)
smutted (v) smˈʌtɪd (s m uh1 t i d)
smuttier (j) smˈʌtɪəʳr (s m uh1 t i@ r)
smuttily (a) smˈʌtɪliː (s m uh1 t i l ii)
smutting (v) smˈʌtɪŋ (s m uh1 t i ng)
smuttiest (j) smˈʌtɪɪst (s m uh1 t i i s t)
smuttiness (n) smˈʌtɪnəs (s m uh1 t i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sauerei {f}; Schweinerei {f}; Zote {f} | Sauereien erzählen; Schweinereien erzählen; Zoten reißen; schweinigeln [ugs.]smut | to talk smut; to tell dirty stories [Add to Longdo]
Smutje {m} [naut.]ship's cook [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーパーオキサイドディスムターゼ[su-pa-okisaidodeisumuta-ze] (n) superoxide dismutase [Add to Longdo]
ビスムス;ビスマス[bisumusu ; bisumasu] (n,adj-no) bismuth (Bi) [Add to Longdo]
黒ん坊;黒んぼ[くろんぼう(黒ん坊);くろんぼ, kuronbou ( kuro n bou ); kuronbo] (n) (1) (derog) (See 白んぼ) dark-skinned person; well-tanned person; (2) (wheat) smut; (3) (See 黒衣・くろご・1) stagehand (in kabuki); prompter [Add to Longdo]
黒穂[くろほ;くろぼ, kuroho ; kurobo] (n) smut [Add to Longdo]
黒穂病[くろほびょう, kurohobyou] (n) smut [Add to Longdo]
蒼鉛[そうえん, souen] (n,adj-no) bismuth [Add to Longdo]
変移[へんい, hen'i] (n,vs) change; alteration; transmutation; mutation; (P) [Add to Longdo]
変質[へんしつ, henshitsu] (n,vs,adj-no) alteration (of character or essence); change in quality; transformation; deterioration; degeneration; transmutation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smut
   n 1: a black colloidal substance consisting wholly or
      principally of amorphous carbon and used to make pigments
      and ink [syn: {carbon black}, {lampblack}, {soot}, {smut},
      {crock}]
   2: destructive diseases of plants (especially cereal grasses)
     caused by fungi that produce black powdery masses of spores
   3: any fungus of the order Ustilaginales [syn: {smut}, {smut
     fungus}]
   4: an offensive or indecent word or phrase [syn: {obscenity},
     {smut}, {vulgarism}, {filth}, {dirty word}]
   5: creative activity (writing or pictures or films etc.) of no
     literary or artistic value other than to stimulate sexual
     desire [syn: {pornography}, {porno}, {porn}, {erotica},
     {smut}]
   v 1: make obscene; "This line in the play smuts the entire act"
   2: stain with a dirty substance, such as soot
   3: become affected with smut; "the corn smutted and could not be
     eaten"
   4: affect with smut or mildew, as of a crop such as corn

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top