ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smother

S M AH1 DH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smother-, *smother*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smother(vi) หายใจเหนื่อยหอบ
smother(vt) ทำให้หอบ, See also: ทำให้หายใจเหนื่อย
smother in(phrv) ทำให้ปกคลุมด้วย, Syn. smother with
smother up(phrv) ปกปิด, See also: ซุกซ่อน, ซ่อน, Syn. cover up, hush up
smother with(phrv) ทำให้ปกคลุมด้วย, Syn. smother in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smother(สมัธ'เธอะ) vi. ทำให้หายใจยาก,ทำให้หายใจหอบ,ดับ,ทำให้ตาย,ขจัด,ทำลายล้าง,ข่มอารมณ์,ข่มใจ,อดกลั้น,กลบ,กลั้น,ปิดมิดชิด,ปกปิด,ปกคลุม. vi.หายใจออก,หายใจหอบ,ถูกข่ม,ถูกปิดบัง. n.. ควันหนาจนหายใจลำบาก,สภาพที่หายใจลำบาก,สภาพที่ถูกข่มเอาไว้,หมอกหนาจัด,ความยุ่งเหยิง

English-Thai: Nontri Dictionary
smother(vi, vt) ระงับ,กลั้น,อุดจมูก,กลบ,คลุ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
smotheringการหน่วงเหนี่ยว (ร่างกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd smother you!ผมข่มใจคุณ! Pulp Fiction (1994)
I wanted to open the dump valves on oil tankers... ..and smother all those French beaches I'd never see.ไม่ต้องห่วงคุณเดอร์เดน Fight Club (1999)
I'm trying not to smother her tonight, but part of me didn't wanna let her out of my sight.ผมพยายามจะไม่ข่มเธอ คืนนี้ แต่อีกใจ ผมก็ไม่อยาก ให้เธอคลาดสายตา Haunted (2009)
I told him he was going to smother in all that junk.ฉันบอกเขาไปว่าเขากำลัง จุ่มตัวเองอยู่ในกองขยะพวกนั้น The Beginning in the End (2010)
Smother Sheldon in his sleep?เอาหมอนกดให้เขาสำลักตายเหรอ The Spaghetti Catalyst (2010)
Even when he smothers it, you can still hear it.ตอนเขาหายใจ ผมยังได้ยินเลย The Big Chill (2011)
We're going to wait until they reach that perfect, adorable age-- around a year, year and a half or so-- and then we're going to smother them with hypoallergenic pillows.เราจะรอจนกว่า พวกเขาถึงวัยที่เหมาะสม วัยกระเตาะ กะแตะ 2 ขวบครึ่ง เราถึงจะทำให้เขาหายใจลำบาก Birth (2011)
When you become roommates with friends, the things you love about them become the things that make you want to smother them with a pillow.เมื่อเธอกลายเป็นรูมเมทกับผองเพื่อน สิ่งที่เธอรักเกี่ยวกับพวกเขาจะกลายเป็น สิ่งที่ทำให้เธออยากเอาหมอนปิดหน้าพวกเขา Studies in Modern Movement (2011)
Did her lustrous hair smother her in her sleep?หรือผมอันนุ่มเป็นเงาไปปิดจมูกตายตอนหลับ? Turn This Mother Out (2012)
You can certainly smother its ring under the dull roar of conjecture and lies.คุณสามารถกลบเสียงกระดิ่งได้ Infamy (2012)
When it is done, we must smother fire and move quickly.เมื่อได้มีการทำ เราจะต้องปกปิด ยิงและย้ายได้อย่างรวดเร็ว Empty Hands (2012)
My home is where my mama smothers me and my girl left me for my best friend and a bunch of Barack Obamas nearly got me killed.บ้านคือที่ที่แม่ชอบบังคับฉัน โดนแฟนทิ้ง ไปเอากับเพื่อนรัก แล้วยังจะบารัค โอบาม่า ทำฉันเกือบตาย Gone, Gone, Gone (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smotherRock breaks scissors. Scissors cut paper. Paper smothers rock.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำลัก[samlak] (v) EN: choke ; suffocate ; smother ; stifle  FR: s'étrangler ; avaler de travers

CMU English Pronouncing Dictionary
SMOTHER S M AH1 DH ER0
SMOTHERS S M AH1 DH ER0 Z
SMOTHERED S M AH1 DH ER0 D
SMOTHERING S M AH1 DH ER0 IH0 NG
SMOTHERMAN S M AH1 DH ER0 M AH0 N
SMOTHERMON S M AA1 TH ER0 M OW0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smother (v) smˈʌðər (s m uh1 dh @ r)
smothers (v) smˈʌðəz (s m uh1 dh @ z)
smothered (v) smˈʌðəd (s m uh1 dh @ d)
smothering (v) smˈʌðərɪŋ (s m uh1 dh @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
握りつぶす;握り潰す[にぎりつぶす, nigiritsubusu] (v5s,vt) (1) to crush (with one's hands); (2) to kill a proposal; to shelve; to table (remove from consideration); to pigeonhole; to smother [Add to Longdo]
咽ぶ;噎ぶ[むせぶ, musebu] (v5b,vi) to be choked; to be stifled; to be smothered [Add to Longdo]
黙殺[もくさつ, mokusatsu] (n,vs) (1) ignoring; taking no notice of; refusing even to comment on; treating with silent contempt; shelving; smothering; (2) withholding comment; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smother
   n 1: a confused multitude of things [syn: {clutter}, {jumble},
      {muddle}, {fuddle}, {mare's nest}, {welter}, {smother}]
   2: a stifling cloud of smoke
   v 1: envelop completely; "smother the meat in gravy" [syn:
      {smother}, {surround}]
   2: deprive of oxygen and prevent from breathing; "Othello
     smothered Desdemona with a pillow"; "The child suffocated
     herself with a plastic bag that the parents had left on the
     floor" [syn: {smother}, {asphyxiate}, {suffocate}]
   3: conceal or hide; "smother a yawn"; "muffle one's anger";
     "strangle a yawn" [syn: {smother}, {stifle}, {strangle},
     {muffle}, {repress}]
   4: form an impenetrable cover over; "the butter cream smothered
     the cake"
   5: deprive of the oxygen necessary for combustion; "smother
     fires" [syn: {smother}, {put out}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top