ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smoothly

S M UW1 DH L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smoothly-, *smoothly*, smooth
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smoothlyA good mediator can make a deal go smoothly.
smoothlyBesides which that's only if unpacking the luggage proceeds smoothly and is finished by Sunday morning.
smoothlyEverything went smoothly.
smoothlyHis knowledge of Chinese enabled us to carry out our plan smoothly.
smoothlyHis knowledge of Chinese enable us to carry out our plan smoothly.
smoothlyHis life ran smoothly.
smoothlyProceeding from warmup exercises to leg kick practice without hitch, the lesson went completely smoothly.
smoothlyShe smoothly and elegantly poured the water into the glass.
smoothlySteam locomotives run less smoothly than electric trains.
smoothlyTea is like the lubricating oil of work to allow it to proceed smoothly.
smoothlyThe affair ran more smoothly than we expected.
smoothlyTheir married life did not run smoothly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราบเรียบ(adv) smoothly, See also: flatly, evenly, levelly, Ant. ขรุขระ, Example: เรือลำนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบเรียบ, Thai Definition: อย่างราบเสมอกัน
อย่างราบรื่น(adv) smoothly, Syn. อย่างสะดวก, Example: การแสดงดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
โดยเรียบร้อย(adv) smoothly, See also: neatly, in good condition, Syn. โดยระเบียบเรียบร้อย
ถนัด(adv) conveniently, See also: smoothly, easily, facilely, expediently, Syn. สะดวก, Example: เวลานั่งตีระนาด เขาต้องเอาม้าเตี้ยมารองก้น ไม่งั้นตีไม่ถนัด
เจื้อย(adv) smoothly, See also: continually, freely, fluently, Syn. คล่อง, Example: ไก่ตบปีกขันเจื้อยจนพ่อนอนไม่หลับ, Thai Definition: เรื่อยไปไม่มีติดขัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยระเบียบเรียบร้อย[dōi rabīep-rīeprøi] (adv) EN: smoothly
โดยเรียบร้อย[dōirīeprøi] (adv) EN: smoothly
กรวดในรองเท้า[krūat nai røngthāo] (n, exp) EN: impediment to working smoothly ; inefficiencies
สะดวก[sadūak] (adv) EN: conveniently ; comfortably ; smoothly ; expediently ; easily

CMU English Pronouncing Dictionary
SMOOTHLY S M UW1 DH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smoothly (a) smˈuːðliː (s m uu1 dh l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顺利[shùn lì, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] smoothly; without a hitch, #1,541 [Add to Longdo]
顺当[shùn dang, ㄕㄨㄣˋ ㄉㄤ˙, / ] smoothly, #70,218 [Add to Longdo]
顺坦[shùn tan, ㄕㄨㄣˋ ㄊㄢ˙, / ] smoothly; as one expects, #359,961 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leichtgängig {adv} | leichtgängig laufen | leichtgängig schließensmoothly | to run smoothly | to close smoothly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
すっすっ;スッスッ[sussutsu ; sussutsu] (adv-to,adv) smoothly; frictionlessly; easily [Add to Longdo]
すらすら[surasura] (adv,adv-to) (on-mim) smoothly; (P) [Add to Longdo]
するすると;するする[surusuruto ; surusuru] (adv) smoothly; swiftly [Add to Longdo]
すんなり[sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
そろり[sorori] (adv-to,adv) (1) slowly and quietly; (2) smoothly [Add to Longdo]
つっと;つうと;つうっと;ツーッと[tsutto ; tsuuto ; tsuutto ; tsu-tsu to] (adv) (on-mim) (つうっと is emphatic) quickly; smoothly [Add to Longdo]
つるり;つるん[tsururi ; tsurun] (adv-to) (on-mim) smoothly; with a slipping or sliding motion [Add to Longdo]
ひたひた[hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smoothly
   adv 1: with no problems or difficulties; "put the plans into
       effect quickly and smoothly"; "despite of some mishaps,
       everything went swimmingly" [syn: {smoothly},
       {swimmingly}]
   2: in a smooth and diplomatic manner; "`And now,' he said
     smoothly, `we will continue the conversation'"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top