ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smogs

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smogs-, *smogs*, smog
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smogs (n) smˈɒgz (s m o1 g z)
smog (n) smˈɒg (s m o1 g)
cosmogony (n) kˈɒzmˈɒgəniː (k o1 z m o1 g @ n ii)
cosmogonies (n) kˈɒzmˈɒgənɪz (k o1 z m o1 g @ n i z)
seismograph (n) sˈaɪzməgraːf (s ai1 z m @ g r aa f)
seismographs (n) sˈaɪzməgraːfs (s ai1 z m @ g r aa f s)
transmogrify (v) trˈænzmˈɒgrɪfaɪ (t r a1 n z m o1 g r i f ai)
transmogrified (v) trˈænzmˈɒgrɪfaɪd (t r a1 n z m o1 g r i f ai d)
transmogrifies (v) trˈænzmˈɒgrɪfaɪz (t r a1 n z m o1 g r i f ai z)
transmogrifying (v) trˈænzmˈɒgrɪfaɪɪŋ (t r a1 n z m o1 g r i f ai i ng)
transmogrificati (n) trˌænzmɒgrɪfɪkˈɛɪʃən (t r a2 n z m o g r i f i k ei1 sh @ n)
transmogrificati (n) trˌænzmɒgrɪfɪkˈɛɪʃənz (t r a2 n z m o g r i f i k ei1 sh @ n z)

English-Thai: Longdo Dictionary
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, Syn. transform

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smog(n) หมอกควัน, See also: ควัน, ควันพิษ, Syn. atmosphere pollution, fog
smoggy(adj) เต็มไปด้วยหมอกควัน, Syn. hazy, vaporous
cosmogony(n) การศึกษาเกี่ยวกับกำเนิดของจักรวาล
seismogram(n) การบันทึกของเครื่อง seismograph, See also: การบันทึกการเกิดแผ่นดินไหว, บันทึกจากเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
seismograph(n) เครื่องมือตรวจจับ วัด และบันทึกวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
seismography(n) การวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิดแผ่นดินไหว
seismographer(n) เครื่องมือตรวจจับ วัด และบันทึกวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
seismographic(adj) เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
seismographical(adj) เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cosmogony(คอซมอก'กะนี) n. ทฤษฎีการกำเนิดของจักรวาล., See also: cosmogonic adj. ดูcosmogony cosmogonist n. ดูcosmogony
seismogram(ไซซ'มะแกรม) n. บันทึกของ seismograph
seismograph(ไซซ'มะกราฟ) n. เครื่องมือวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิด จากแผ่นดินไหว., See also: seismographic adj. seismographical adj.
seismography(ไซซมอก'กระฟี) n. การวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหว,=seismology (ดู), See also: seismographer n.
smog(สมอค) n. ควันหมอก,หมอกผสมควัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
cosmogony(n) ทฤษฎีการกำเนิดจักรวาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
photochemical smogหมอกปนควันแบบโฟโตเคมี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
photochemical smogหมอกควันแบบโฟโตเคมี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
seismographเครื่องวัดความไหวสะเทือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
smogหมอกควัน, หมอกปนควัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndesmographyการพรรณนาเอ็น, พันธนพรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antismog deviceอุปกรณ์ลดหมอกควัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chasmogamous-ถ่ายเรณูข้ามเมื่อดอกบาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chasmogamyการถ่ายเรณูข้ามเมื่อดอกบาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cosmogenic radionuclidesนิวไคลด์กัมมันตรังสีเกิดจากรังสีคอสมิก, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเมื่อรังสีคอสมิกชนกับโมเลกุลของแก๊สในชั้นบรรยากาศของโลก เช่น ทริเทียม (3H) คาร์บอน-14 (C-14) โซเดียม-22 (Na-22) และ เบริลเลียม-7 (Be-7) [นิวเคลียร์]
Smogหมอกควัน [TU Subject Heading]
seismographseismograph, เครื่องวัดความไหวสะเทือน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smogThe accident was due to the smog.
smogThe air was infected with photochemical smog.
smogThey suffered from smog.
smogOur city was covered with smog.
smogSmog hung over Tokyo.
smogIn large cities, in London for instance, there is heavy smog.
smogThe very air we breathe is polluted with smog from the factory chimneys.
smogSmog is the enemy of healthy lungs.
smogSmog causes plants to die.

CMU English Pronouncing Dictionary
SMOG S M AA1 G
SMOGGY S M AO1 G IY0
SMOGGIEST S M AA1 G IY0 AH0 S T

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烟雾[yān wù, ㄧㄢ ㄨˋ, / ] smoke; mist; vapor; smog; fumes, #13,245 [Add to Longdo]
尘雾[chén wù, ㄔㄣˊ ㄨˋ, / ] cloud of dust; smog, #104,124 [Add to Longdo]
地动仪[dì dòng yí, ㄉㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˊ, / ] the world's first seismograph invented by Zhang Heng 张衡 in 132; abbr. for 候風地動儀|候风地动仪, #125,354 [Add to Longdo]
候风地动仪[hòu fēng dì dòng yí, ㄏㄡˋ ㄈㄥ ㄉㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˊ, / ] the world's first seismograph invented by Zhang Heng 张衡 in 132 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Industriedunst {m}; Smog {m}smog [Add to Longdo]
Kosmographie {f}cosmography [Add to Longdo]
Seismiker {m}seismographer [Add to Longdo]
Seismograf {m}; Seismograph {m} [alt]; Erdbebenmessgerät {n} [geol.]seismograph [Add to Longdo]
Seismografie {f}seismography [Add to Longdo]
Seismogramm {n} | Seismogramme {pl}seismogram | seismograms [Add to Longdo]
Smog {m}smog [Add to Longdo]
Smogalarm {m}smog alert [Add to Longdo]
Verwandlung {f}; wunderbare Wandlung {f}transmogrification [Add to Longdo]
Weltbeschreibung {f}cosmography [Add to Longdo]
Weltentstehung {f}cosmogony [Add to Longdo]
kosmographischcosmographic [Add to Longdo]
seismographischseismographic [Add to Longdo]
ummodelnto transmogrify [Add to Longdo]
weltbeschreibendcosmographical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スモッグ[sumoggu] (n,adj-no) smog; (P) [Add to Longdo]
宇宙進化論[うちゅうしんかろん, uchuushinkaron] (n) cosmogony [Add to Longdo]
宇宙発生論[うちゅうはっせいろん, uchuuhasseiron] (n) cosmogony [Add to Longdo]
煙霧[えんむ, enmu] (n) haze; mist; fog; smog [Add to Longdo]
光化学スモッグ[こうかがくスモッグ, koukagaku sumoggu] (n) photochemical smog [Add to Longdo]
光化学スモッグ注意報[こうかがくスモッグちゅういほう, koukagaku sumoggu chuuihou] (n) smog alert [Add to Longdo]
地震記象[じしんきしょう, jishinkishou] (n) seismogram [Add to Longdo]
地震計[じしんけい, jishinkei] (n) seismograph; seismometer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top