ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smith

S M IH1 TH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smith-, *smith*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smith(n) ช่างเหล็ก
smithy(n) โรงตีเหล็ก
smithery(n) งานช่างเหล็ก
smithereens(n) เศษเล็กน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smith(สมิธ) n. ช่างเหล็ก,ช่างโลหะ,ช่างตีเหล็ก,ช่างหลอมเหล็ก
smithereens(สมิธธะรีนซฺ') n.,pl. เศษเล็ก ๆ ,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย., Syn. smithers
blacksmithn. ช่างตีเหล็ก,คนทำเกือกม้าและใส่เกือกม้า
bladesmith(เบลด'สมิธ) n. ช่างตีมีด
goldsmith(โกลด'สมิธ) n. ช่างทอง,นายธนาคาร,ผู้ให้กู้ยืมเงิน
gunsmith(กัน'สมิธ) n. ช่างปืน., See also: gunsmithing n.
ironsmith(ไอ'เอิร์นสมิธ) n. ช่างเครื่องเหล็ก,ช่างตีเหล็ก, Syn. blacksmith
locksmith(ลอค'ซฺมิธ) n. ช่างทำกุญแจ,ช่างซ่อมกุญแจ., See also: locksmithery n. ดูlocksmith locksmithing n. ดูlocksmith
metalsmith(เมท'เทิลสมิธ) n. ช่างโลหะ
silversmith(ซิล'เวอะสมิธ) n. ช่างเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
smith(n) ช่างโลหะ,ช่างเหล็ก,ช่างตีเหล็ก
smithy(n) โรงหล่อ,โรงตีเหล็ก,โรงหลอมโลหะ
blacksmith(n) ช่างตีเหล็ก
goldsmith(n) ช่างทอง
locksmith(n) ช่างทำหรือแก้นาฬิกา,ช่างทำกุญแจ
silversmith(n) ช่างเงิน
tinsmith(n) ช่างบัดกรี
whitesmith(n) ช่างดีบุก,ช่างชุบเหล็ก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Smithsoniteสมิทซอไนต์, Example: แหล่ง - พบในแหล่งตะกั่วสังกะสี จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งตะกั่วบ่องาม จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประโยชน์ - นำมาแยกเอาสังกะสีออกและนำไปถลุงเป็นสินแร่สังกะสีที่สำคัญ นอกจากนี้ยังอาจนำมาทำเป็นหินประดับก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smithA farewell party was held in honor of Mr Smith.
smithAll the pupils in the class like Miss Smith.
smithA Mr Smith came to see you.
smithA Mr Smith came to see you during your absence.
smithA Mr Smith came while you were out.
smithA Mr Smith has come to see you.
smithBefore saying "good bye" to their neighbors, the Smiths had to tie up some loose ends inside the house.
smithBy gift of the late Mr Smith the hospital received 3,000 dollars.
smithDr. Smith has a lot of patients.
smithDr. Smith stands before all others in the knowledge of that subject.
smithEven though Mr Smith was very wealthy, he was a tight wad.
smithFew people can run the machine as well as Mr Smith.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างตีเหล็ก(n) blacksmith, See also: smith, Syn. ช่างเหล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างบัดกรี[chang batkrī] (n) EN: tinsmith  FR: étameur [m]
ช่างเหล็ก[chang lek] (n) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker  FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m]
ช่างโลหะ[chang lōha] (n) EN: metal worker ; metalsmith  FR: métallurgiste [m] ; ferronnier [m]
ช่างเงิน[chang ngoen] (n) EN: silversmith  FR: orfèvre [m]
ช่างทอง[chang thøng] (n) EN: goldsmith  FR: orfèvre [m]
ช่างตีเหล็ก[chang tī lek] (n) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker ; smith  FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m] ; forgeron [m]
นกตีทอง[nok tī thøng] (n, exp) EN: Coppersmith Barbet  FR: Barbu à plastron rouge [m] ; Barbu à front rouge [m]
ทวน[thūan] (n) EN: spear ; lance; gold-smith's holder; collet; end-piece of a Thai fiddle  FR: lance [f] pique [f] ; hallebarde [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SMITH S M IH1 TH
SMITHS S M IH1 TH S
SMITH'S S M IH1 TH S
SMITHEY S M IH1 TH IY0
SMITHEE S M IH1 TH IY1
SMITHER S M IH1 DH ER0
SMITHERS S M IH1 DH ER0 Z
SMITHSON S M IH1 TH S AH0 N
SMITHHART S M IH1 TH HH AA2 R T
SMITHBURG S M IH1 TH B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smith (n) smˈɪθ (s m i1 th)
smiths (n) smˈɪθs (s m i1 th s)
smithy (n) smˈɪðiː (s m i1 dh ii)
smithies (n) smˈɪðɪz (s m i1 dh i z)
smithereens (n) smˌɪðərˈiːnz (s m i2 dh @ r ii1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
史密斯[Shǐ mì sī, ㄕˇ ㄇㄧˋ ㄙ, ] Smith (name), #18,293 [Add to Longdo]
斯密[Sī mì, ㄙ ㄇㄧˋ, ] Smith (name); also rendered as 史密斯, #55,311 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Smithspornammer {f} [ornith.]Smith's Longspur [Add to Longdo]
Smiths Säbelzahnblenni {m}; Malediven-Säbelzahnschleimfisch {m} (Meiacanthus smithii) [zool.]white blenny [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
スミスィズバタフライフィッシュ[sumisuizubatafuraifisshu] (n) Smith's butterflyfish (Chaetodon smithi) [Add to Longdo]
スミスズトビー[sumisuzutobi-] (n) bicolored toby (Canthigaster smithae); Smith's pufferfish [Add to Longdo]
スミスネズミ[sumisunezumi] (n) Smith's red-backed vole (Eothenomys smithii); Smith's vole [Add to Longdo]
スミソニアン[sumisonian] (n) Smithsonian Institution; (P) [Add to Longdo]
ブラックスミス[burakkusumisu] (n) blacksmith (Chromis punctipinnis); blacksmith chromis [Add to Longdo]
亜乱炭椎[アランスミシー, aransumishi-] (n) Alan Smithee (pseudonym used by film directors who wish to disown a project); Allen Smithee [Add to Longdo]
金工[きんこう, kinkou] (n) metalwork; metalsmith; goldsmith [Add to Longdo]
鍵屋[かぎや, kagiya] (n) locksmith [Add to Longdo]
錠前屋[じょうまえや, joumaeya] (n) locksmith [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Smith
   n 1: Rhodesian statesman who declared independence of Zimbabwe
      from Great Britain (born in 1919) [syn: {Smith}, {Ian
      Smith}, {Ian Douglas Smith}]
   2: United States sculptor (1906-1965) [syn: {Smith}, {David
     Smith}, {David Roland Smith}]
   3: United States singer noted for her rendition of patriotic
     songs (1909-1986) [syn: {Smith}, {Kate Smith}, {Kathryn
     Elizabeth Smith}]
   4: United States suffragist who refused to pay taxes until she
     could vote (1792-1886) [syn: {Smith}, {Julia Evelina Smith}]
   5: United States blues singer (1894-1937) [syn: {Smith}, {Bessie
     Smith}]
   6: religious leader who founded the Mormon Church in 1830
     (1805-1844) [syn: {Smith}, {Joseph Smith}]
   7: English explorer who helped found the colony at Jamestown,
     Virginia; was said to have been saved by Pocahontas
     (1580-1631) [syn: {Smith}, {John Smith}, {Captain John
     Smith}]
   8: Scottish economist who advocated private enterprise and free
     trade (1723-1790) [syn: {Smith}, {Adam Smith}]
   9: someone who works at something specified
   10: someone who works metal (especially by hammering it when it
     is hot and malleable) [syn: {smith}, {metalworker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top