ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smell

S M EH1 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smell-, *smell*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smell(vi) ดมกลิ่น, See also: ได้กลิ่น, Syn. breathe, inhale
smell(vt) ดมกลิ่น, Syn. breathe, inhale
smell(n) กลิ่น, Syn. scent, odor
smelly(adj) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
smell at(phrv) ได้กลิ่น, See also: ดมกลิ่น, Syn. sniff at
smell of(phrv) ได้กลิ่นของ, See also: ดมกลิ่นของ, Syn. stink of, stink with
smell to(phrv) มีกลิ่นแรงมาก, Syn. stink to
smell up(phrv) ทำให้เต็มไปด้วยกลิ่น, Syn. smell out, stink out, stink up
smell out(phrv) ดมกลิ่นหา, Syn. nose out, sniff out
smell a rat(idm) มีความรู้สึกถึงสิ่งผิกปกติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smell(สเมล) {smelt/smelled,smelling,smells} vt. ดม,ดมกลิ่น,ตรวจสอบ,สังเกต,สืบสาว,ทดสอบจากกลิ่น vi. ได้กลิ่น,กลิ่นฟุ้ง,มีกลิ่น,มีกลิ่นเหม็น,ปล่อยกลิ่น,มีร่องรอย,มีนัย, -Phr. (smell a rat สงสัย.) n. กลิ่น,ประสาทกลิ่น,นาสิกประสาท,ความสามารถในการดมกลิ่น,สิ่งที่ใช้ดมกลิ่น,การดมกลิ่น,รสชาด,อิทธิพล
smelly(สเมล'ลี) adj. ส่งกลิ่น,ส่งกลิ่นรุนแรง,มีกลิ่นแรง., See also: smelliness n., Syn. reeking

English-Thai: Nontri Dictionary
smell(n) การดมกลิ่น,กลิ่น
smell(vi, vt) ได้กลิ่น,ดม,มีกลิ่น,ส่งกลิ่น,ฟุ้ง,คลุ้ง
smelly(adj) เหม็น,ส่งกลิ่น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smellA bad smell permeated the room.
smellA dog has an acute sense of smell.
smellA dog has a sharp sense of smell.
smellA dog is sensitive to smell.
smellAlthough natto smells awful, it is delicious.
smellAmmonia is a colorless liquid or gas with a very strong smell.
smellAn offensive smell greets one's nose.
smellA rose by any other name would smell as sweet.
smellA rose smells sweet.
smellA smell of lilies filled the room.
smellAs the popping sound of the firework stopped it suddenly became quiet around me. The smell of gunpowder somehow put me in a sentimental mood.
smell"Can you smell something burning?" "Oh, I went and burnt the toast."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาวเลือด(n) smell of blood, Example: มันพร้อมไล่ล่าเหยื่อทุกเมื่อถ้าหิว หรือมีคลื่นเสียงไปสั่นสะเทือนประสาทสัมผัสและได้กลิ่นคาวเลือดสด, Thai Definition: ที่มีกลิ่นคาวของเลือดสด
ยาดม(n) smelling salt, See also: inhalant, Example: ยาดมก็เป็นยาประจำตัวของคนแก่
เหม็น(v) smell, See also: give off a bad odor, be rank, stink, reek, pong, Example: ควันปล่อยออกมาจากท่อไอเสียเหม็นคลุ้งจนหายใจไม่ออก, Thai Definition: ได้รับกลิ่นไม่ดี
อับ(adj) smelly, See also: stinky, foul-smelling, Syn. อับชื้น, เหม็นอับ, Example: ในห้องนี้ยังมีกลิ่นอับของขี้หนูขี้ค้างคาวอยู่จางๆ, Thai Definition: ลักษณะของกลิ่นซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่มีอากาศผ่าน
สูดกลิ่น(v) smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดดม, Example: หล่อนสูดกลิ่นดอกไม้อันหอมหวานที่โชยมาเข้าจมูก, Thai Definition: ดมกลิ่นโดยหายใจลึก
สูดดม(v) smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดกลิ่น, Example: เยื่อจมูกพนักงานบางคนอักเสบเพราะสูดดมควันพิษเข้าไปมาก, Thai Definition: ดมโดยหายใจลึก
ได้กลิ่น(v) smell, See also: scent, catch the smell, Example: ทุกคนได้กลิ่นแก๊ส
ตืด(adj) smelly, See also: malodorous, fetid, stinking, putrid, Thai Definition: กลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นที่ติดอยู่ไม่รู้หาย
ตุ(adj) stinky, See also: smelly, foul-smelling, stuffy-smelling, Syn. ตุๆ, เหม็นตุ, Ant. หอม, Example: ปลาตัวนี้มีกลิ่นตุ, Thai Definition: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อหรือปลาที่ตากไม่ได้แดด, ใช้ประกอบคำเหม็น
ดม(v) smell, See also: scent, sniff, Syn. สูดกลิ่น, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดดม, Example: มีไม่กี่คนที่ดมทุเรียนแล้วบอกว่าหอม, Thai Definition: ใช้จมูกสูดกลิ่น, สูดเอากลิ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[ap] (adj) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling  FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
ได้กลิ่น[dāiklin] (v) EN: scent ; smell ; catch the smell ; sniff  FR: sentir ; flairer
ดม[dom] (v) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent  FR: sentir ; inhaler ; renifler
ดมกลิ่น[dom klin] (v) EN: smell ; scent ; sniff  FR: sentir ; renifler
หอม[høm] (v) EN: be fragrant ; smell good  FR: sentir bon ; être parfumé
หอม[høm] (adj) EN: flagrant ; sweet-scented ; sweet-smelling ; aromatic ; odoriferous ; scented  FR: parfumé ; odoriférant (litt.) ; aromatique
หอมดี[høm dī] (v, exp) EN: have a nice smell  FR: sentir bon ; dégager une odeur agréable
คาว[khāo] (n) EN: fishy taste ; smell of fish ; smell of meat
คาวเลือด[khāo leūat] (n, exp) EN: stench of blood ; smell of blood
กลิ่น[klin] (n) EN: smell ; scent ; odour = odor (Am.) ; savour ; aroma  FR: odeur [f] ; senteur [f] ; fumet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SMELL S M EH1 L
SMELLS S M EH1 L Z
SMELLY S M EH1 L IY0
SMELLED S M EH1 L D
SMELLEY S M EH1 L IY0
SMELLING S M EH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smell (v) smˈɛl (s m e1 l)
smells (v) smˈɛlz (s m e1 l z)
smelly (j) smˈɛliː (s m e1 l ii)
smelled (v) smˈɛld (s m e1 l d)
smellier (j) smˈɛlɪəʳr (s m e1 l i@ r)
smelling (v) smˈɛlɪŋ (s m e1 l i ng)
smelliest (j) smˈɛlɪɪst (s m e1 l i i s t)
smelling-salts (n) smˈɛlɪŋ-sɒlts (s m e1 l i ng - s o l t s)
smelling-bottle (n) smˈɛlɪŋ-bɒtl (s m e1 l i ng - b o t l)
smelling-bottles (n) smˈɛlɪŋ-bɒtlz (s m e1 l i ng - b o t l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sāo, ㄙㄠ, ] smell of urine, #44,763 [Add to Longdo]
臭屁[chòu pì, ㄔㄡˋ ㄆㄧˋ, ] smelly fart; arrogant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すえ臭い;饐え臭い[すえくさい, suekusai] (adj-i) (obsc) smelling of rotten food and drink [Add to Longdo]
つーんと;ツーンと[tsu-nto ; tsu-n to] (adv) pungently (of a smell) [Add to Longdo]
つんと[tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.) [Add to Longdo]
カビ臭;黴臭[カビしゅう(カビ臭);かびしゅう(黴臭), kabi shuu ( kabi shuu ); kabishuu ( bai shuu )] (n) (See カビ臭い) mold smell; mould smell [Add to Longdo]
スメロビジョン[sumerobijon] (n) smellovision [Add to Longdo]
プンプン(P);ぷんぷん[punpun (P); punpun] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) intense smell (hanging around); (2) state of being furious or angry; (P) [Add to Longdo]
悪気[わるぎ, warugi] (n) (1) (obsc) (See 邪気・じゃき・2) nasty smelling air; noxious gas; (2) (obsc) evil 'ki' [Add to Longdo]
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [Add to Longdo]
異臭[いしゅう, ishuu] (n) offensive smell; off-flavor; off-flavour [Add to Longdo]
移す(P);遷す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to change; to swap; to substitute; to transfer; (2) to change the object of one's interest or focus; (3) to spend or take time; (4) (See 風邪を移す) to infect; (5) to permeate something with the smell or colour of something; (6) (See 実行に移す) to move on to the next or different stage of (a plan, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smell
   n 1: the sensation that results when olfactory receptors in the
      nose are stimulated by particular chemicals in gaseous
      form; "she loved the smell of roses" [syn: {smell}, {odor},
      {odour}, {olfactory sensation}, {olfactory perception}]
   2: any property detected by the olfactory system [syn:
     {olfactory property}, {smell}, {aroma}, {odor}, {odour},
     {scent}]
   3: the general atmosphere of a place or situation and the effect
     that it has on people; "the feel of the city excited him"; "a
     clergyman improved the tone of the meeting"; "it had the
     smell of treason" [syn: {spirit}, {tone}, {feel}, {feeling},
     {flavor}, {flavour}, {look}, {smell}]
   4: the faculty that enables us to distinguish scents [syn:
     {smell}, {sense of smell}, {olfaction}, {olfactory modality}]
   5: the act of perceiving the odor of something [syn: {smell},
     {smelling}]
   v 1: inhale the odor of; perceive by the olfactory sense
   2: emit an odor; "The soup smells good"
   3: smell bad; "He rarely washes, and he smells"
   4: have an element suggestive (of something); "his speeches
     smacked of racism"; "this passage smells of plagiarism" [syn:
     {smack}, {reek}, {smell}]
   5: become aware of not through the senses but instinctively; "I
     sense his hostility"; "i smell trouble"; "smell out
     corruption" [syn: {smell}, {smell out}, {sense}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top