ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smear

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smear-, *smear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smear(vi) ละเลง, See also: ทา, ป้าย, ทำให้เปื้อน, Syn. rub, spread, wipe
smear(vt) ละเลง, See also: ทา, ป้าย, ทำให้เปื้อน, Syn. rub, spread, wipe
smear(vt) ทำให้เสื่อมเสีย, See also: ทำให้เสียชื่อ, ทำให้เสียหาย, Syn. slander, defame, calumniate, Ant. credit, honour
smear(vt) ทำให้พ่ายแพ้, See also: ทำให้ยอมจำนน
smear(n) สิ่งที่เอาไว้ละเลง, See also: สิ่งที่เอาไว้ทาหรือป้าย
smear(n) รอยเปื้อน, See also: รอยเปรอะ, รอยด่าง, Syn. mark, spot, smudge
smear(n) การใส่ความ, See also: การใส่ร้ายป้ายสี, Syn. slander, vilification, malignment, calumniation
smear(n) คำพูดใส่ร้าย
smear on(phrv) เกลี่ยบน, See also: กระจายบน, ป้ายบน
smear with(phrv) เปื้อนด้วย, See also: มีรอยเปื้อนของ, Syn. bedaub with, besmear with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smear(สเมียร์) vt. ทา,ทาเปื้อน,ละเลง,ทำเลอะ,ป้ายสี,ใส่ร้าย,ลบ,ลบออก,ทำให้ประสบ,อุปสรรค,ฆ่า. n.. สีทา,สิ่งที่ใช้ทา,รอยเปรอะ,รอยเลอะ,การป้ายสี,การใส่ร้าย,รอยด่างพร้อย,มลทิน,ตัวอย่างนิดเดียวที่ทาบนแผ่นกระจกของกล้องจุลทรรศน์ เพื่อตรวจส่อง., See also: smearer n.
besmear(บิสเมียร์') {besmeared,besmearing,besmears} vt. ทาไปทั่ว,ทำให้เปื้อน,
pap smearn. การทดสอบมะเร็งจากน้ำคัดหลั่ง (secretions) ของร่างกาย (โดยเฉพาะที่มีดลูกและช่องคลอด), Syn. Pap test

English-Thai: Nontri Dictionary
smear(n) รอยเปื้อน,รอยป้าย,รอยเลอะ,มลทิน
smear(vt) ละเลง,ทา,ป้าย,ทำให้เปื้อน,ทำเลอะ
besmear(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้เปรอะ,ทำให้เปรอะเปื้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
smear๑. เกลี่ยป้าย๒. สิ่งป้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
smear test; Pap; test, Pap; test, Papanicolaouการทดสอบแพป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smearI'd like to have a Pap smear done.
smearThe ruling party is running a smear campaign against the opposition.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลืองตัว(v) be injurious to oneself, See also: smear one's reputation, tarnish or sully one's reputation, soil one's hand, Example: ผู้หญิงที่ขายความสวยย่อมจะมีแต่เปลืองตัวมีแต่ขาดทุนอยู่ร่ำไป
ละเลง(v) smear, See also: spread, daub, Syn. ป้าย, ทา, Example: แม่ค้ากำลังละเลงขนมเบื้องหลายสิบอันเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้า, Thai Definition: ป้ายหรือทาให้เป็นแผ่ออกไป ด้วยวิธีวนเป็นวงกลมๆ
ไล้(v) smear, See also: rub, apply, Syn. ลูบ, ลูบไล้, Example: นางแบบใช้ครีมไล้ผิวที่แก้มทั้งสองข้างเบาๆ, Thai Definition: ทาโดยละเลงทั่วๆ ไปอย่างแผ่วเบา
บ้าย(v) smear, See also: blame on, Syn. ป้าย, โยน, Example: คุณนายบ้ายความผิดให้ผมหน้าตาเฉย ทั้งๆ ที่ผมไม่รู้เรื่องเลยสักนิด, Thai Definition: ซัดหรือยกความผิดให้ผู้อื่น
บ้าย(v) smear, See also: daub or rub on roughly or carelessly, Syn. ป้าย, Example: ย่าเอาปูนบ้ายที่ใบพลูบางๆ พลางหยิบโน่นหยิบนี่ใส่จนเต็มใบ, Thai Definition: ทำให้ติดเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง, ทาอย่างหยาบๆ ไม่ต้องการประณีตบรรจง
แต้ม(v) smear, See also: tinge, anoint, paint, daub, Example: เด็กนั้นเปรียบเสมือนผ้าขาว จะแต้มสีสันให้สวยงามสกปรกอย่างไรก็ได้สุดแต่เจตนา, Thai Definition: เอาสีหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตะๆ ให้เป็นจุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าย[bāi] (v) EN: smear ; daub  FR: barbouiller ; souiller
ชโลม[chalōm] (v) EN: anoint ; bathe ; besmear  FR: oindre ; enduire ; barbouiller
ฉาบ[chāp] (v) EN: glaze ; paint ; coat ; gloss ; varnish ; smear ; spread on  FR: enduire ; recouvrir
ให้ร้าย[hairāi] (v, exp) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse  FR: calomnier ; diffamer
ไล้[lai] (v) EN: apply ; smear ; rub on  FR: enduire ; barbouiller
ละเลง[lalēng] (v) EN: smear ; spread ; daub  FR: étaler ; étendre
แปดเปื้อน[paētpeūoen] (v) EN: sully ; soil ; smear ; be soiled ; be sullied ; smirch ; tarnish ; contaminate ; stain
ป้าย[pāi] (v) EN: paint ; coat ; smear ; daub  FR: enduire
เปื้อน[peūoen] (v) EN: foul ; dirty ; be stained with ; be blotted with ; smear ; be soiled ; be spattered  FR: salir ; polluer ; souiller ; maculer ; tacher ; être taché
เปลืองตัว[pleūang tūa] (v, exp) EN: be injurious to oneself ; smear one's reputation ; tarnish /sully one's reputation ; soil one's hand  FR: ternir sa réputation

CMU English Pronouncing Dictionary
SMEAR S M IH1 R
SMEARS S M IH1 R Z
SMEARED S M IH1 R D
SMEARING S M IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smear (v) smˈɪəʳr (s m i@1 r)
smears (v) smˈɪəʳz (s m i@1 z)
smeared (v) smˈɪəʳd (s m i@1 d)
smearing (v) smˈɪəʳrɪŋ (s m i@1 r i ng)
smear-word (n) smˈɪəʳ-wɜːʳd (s m i@1 - w @@ d)
smear-words (n) smˈɪəʳ-wɜːʳdz (s m i@1 - w @@ d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抹片[mǒ piàn, ㄇㄛˇ ㄆㄧㄢˋ, ] smear (used for medical test) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rufmordkampagne {f}smear campaign [Add to Longdo]
Wischfestigkeit {f}smear resistance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぺたぺた[petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
スミアー[sumia-] (n) smear [Add to Longdo]
スメア;スメアー[sumea ; sumea-] (n,vs) smear [Add to Longdo]
パップスメア[pappusumea] (n) Pap smear (test) [Add to Longdo]
パップテスト[papputesuto] (n) Pap (smear) test [Add to Longdo]
血塗る;釁る[ちぬる, chinuru] (v5r,vi) to smear with blood; to kill [Add to Longdo]
泥仕合;泥試合(iK)[どろじあい, dorojiai] (n) mudslinging; smear campaign [Add to Longdo]
塗す[まぶす, mabusu] (v5s,vt) (uk) to cover (smear, sprinkle) (with) [Add to Longdo]
塗りたくる[ぬりたくる, nuritakuru] (v5r,vt) to bedaub (with paint); to besmear; to paint heavily; to spread thickly [Add to Longdo]
塗り付ける;塗りつける[ぬりつける, nuritsukeru] (v1,vt) to daub; to smear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smear
   n 1: slanderous defamation [syn: {smear}, {vilification},
      {malignment}]
   2: a thin tissue or blood sample spread on a glass slide and
     stained for cytologic examination and diagnosis under a
     microscope [syn: {smear}, {cytologic smear}, {cytosmear}]
   3: a blemish made by dirt; "he had a smudge on his cheek" [syn:
     {smudge}, {spot}, {blot}, {daub}, {smear}, {smirch}, {slur}]
   4: an act that brings discredit to the person who does it; "he
     made a huge blot on his copybook" [syn: {blot}, {smear},
     {smirch}, {spot}, {stain}]
   v 1: stain by smearing or daubing with a dirty substance
   2: make a smudge on; soil by smudging [syn: {smear}, {blur},
     {smudge}, {smutch}]
   3: cover (a surface) by smearing (a substance) over it; "smear
     the wall with paint"; "daub the ceiling with plaster" [syn:
     {daub}, {smear}]
   4: charge falsely or with malicious intent; attack the good name
     and reputation of someone; "The journalists have defamed me!"
     "The article in the paper sullied my reputation" [syn:
     {defame}, {slander}, {smirch}, {asperse}, {denigrate},
     {calumniate}, {smear}, {sully}, {besmirch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top