ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smash

S M AE1 SH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smash-, *smash*
English-Thai: Longdo Dictionary
smashed(adj, slang) เมามาก, เมาหัวราน้ำ เช่น I was so smashed last night. I don't know how I got home., Syn. very drunk

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smash(vi) แตกเป็นเสี่ยงๆ, See also: แตกเป็นชิ้นๆ, ป่นปี้, ยับเยิน, Syn. break, shatter
smash(vt) ทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ, See also: ทำให้แตกเป็นชิ้นๆ, ทำให้ป่นปี้, ทำให้ยับเยิน, Syn. break, shatter
smash(vi) ชนโครม, See also: ชนอย่างจัง, Syn. crash, crush
smash(vt) ชนโครม, See also: ชนอย่างจัง, Syn. crash, crush
smash(vi) ทำให้พ่ายแพ้, See also: ทำให้พังพินาศ, ทำลาย
smash(n) เสียงแตกละเอียด, See also: เสียงดังเพล้ง
smash(n) การชนดังโครม, See also: การชนอย่างแรง, การพุ่งเข้าชน, Syn. crash
smash(n) ความพ่ายแพ้, See also: ความล่มจม, Syn. destruction, ruin
smash in(phrv) พังเข้าไป, See also: กระแทกเข้าไป
smash up(phrv) ทำลาย, See also: ทำให้เสียหาย, Syn. bang up, bash up, batter up, mash up, prang up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smash(สแมช) vt.,vi.,n. (การ) ทำให้แตกละเอียด,ตีแตกละเอียด,ทำลายสิ้นเชิง,ตีอย่างแรง,ตีแตกพ่าย,ขว้างอย่างแรง,เหวี่ยงอย่างแรง,ชนอย่างแรง,ชนพัง,แตกละเอียด,การล้มละลาย,ความหายนะทางการเงิน,การประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวง,สิ่งที่ประสบความสำเร็จ,น้ำผลไม้คั้น. adj. เกี่ยวกับความสำเร็จอย่างมาก
smash-up(สแมช'อัพ) n. การชนกันอย่างรุนแรง,อุบัติเหตุรถชนกันอย่างรุนแรง,การพังทลาย
smashing(สแมช'ชิง) adj. ดีที่สุด,ยอดเยี่ยม,ใหญ่ยิ่ง,มหัศจรรย์, Syn. great, impressive
atom smasherเครื่องมือไฟฟ้าสถิตหรือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตอนุภาคที่มีพลังงานสูงแล้วยิงเข้าที่เป้าหนึ่ง (accelerator)

English-Thai: Nontri Dictionary
smash(n) การต่อย,การชน,การตี,การล้มละลาย,ความหายนะ
smash(vi, vt) ชน,ทุบ,ต่อย,ทำให้ล้มครืน,ตีแตก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smashLike bullets smashing glass in a silent movie.
smashSmash a thing to atoms.
smashSmash out a clean hit.
smashThe bottle smashed to pieces.
smashThe earthquake smashed everything.
smashThe front glass of a car was smashed to pieces.
smashThe people are like children: they must smash everything to see what is inside.
smashThere was a smash-up out on Route 66 today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะลุย(v) smash, See also: beat, penetrate, wade through, break through, force one's way into, go through without fea, Syn. บุก, รุกไล่, บุกขยี้, Example: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่งกำลังเข้าตะลุยตรวจค้นบ้านกำนันสิงห์ซึ่งเป็นเอเย่นต์ค้ายาบ้ารายใหญ่, Thai Definition: อาการที่ตีหรือบุกดะเข้าไปไม่รั้งรอ
ทำลายล้าง(v) smash, See also: break, Syn. ทำลาย, ล้าง, ผลาญ, Ant. ทะนุ, บำรุง, รักษา, บำรุงรักษา, Example: ทหารทำลายล้างพวกขบถจนหมดสิ้น
บี้(v) crush, See also: smash, press, squash, compress, Syn. บด, ขยี้, Example: อีกคนอยู่ข้างล่างคอยบี้เรือดที่หลบอยู่ใต้กระดาน, Thai Definition: กดหรือบีบให้แบนหรือผิดจากรูปเดิม
ถลาย(v) smash, See also: break into pieces, bring to naught, annihilate, destroy, Syn. แตก
ทุบ(v) pound, See also: smash, beat, thump, pommel, batter, maul, Syn. ตี, กระแทก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บี้[bī] (v) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze
ชก[chok] (x) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash  FR: frapper ; boxer ; porter un coup
ชกต่อย[choktǿi] (v) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash ; fight ; have a fight
เด็ดดวง[detdūang] (adj) EN: smashing ; fantastic ; really great
การตบ[kān top] (n) EN: smash  FR: smash [m] (anglic.)
กระทบ[krathop] (v) EN: hit ; collide with ; strike against ; bump against ; smash against ; run into ; knock  FR: frapper ; percuter
ทลาย[thalāi] (v) EN: destroy ; break ; do great damage : wreck ; smash  FR: abattre ; démanteler ; démolir ; détruire ; rompre
ทำให้แตกเป็นชิ้น ๆ[thamhai taēk pen chin-chin] (v, exp) EN: smash
ทำลายล้าง[thamlāilāng] (v, exp) EN: smash ; break
ทุบ[thup] (v) EN: pound ; smash ; bash ; beat ; thump ; pommel ; batter ; maul ; break ; smite  FR: cogner ; battre ; frapper ; asséner

CMU English Pronouncing Dictionary
SMASH S M AE1 SH
SMASHED S M AE1 SH T
SMASHER S M AE1 SH ER0
SMASHES S M AE1 SH IH0 Z
SMASHING S M AE1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smash (v) smˈæʃ (s m a1 sh)
smashed (v) smˈæʃt (s m a1 sh t)
smasher (n) smˈæʃər (s m a1 sh @ r)
smashes (v) smˈæʃɪz (s m a1 sh i z)
smash-up (n) smˈæʃ-ʌp (s m a1 sh - uh p)
smashers (n) smˈæʃəz (s m a1 sh @ z)
smashing (v) smˈæʃɪŋ (s m a1 sh i ng)
smash-ups (n) smˈæʃ-ʌps (s m a1 sh - uh p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zá, ㄗㄚˊ, ] smash; smashed; to fail; to get it wrong, #3,120 [Add to Longdo]
捣碎[dǎo suì, ㄉㄠˇ ㄙㄨㄟˋ, / ] smash [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうと;どうど(ok)[douto ; doudo (ok)] (adv) (on-mim) crash; smash; bang; sound of a large, heavy object falling [Add to Longdo]
ぶち破る[ぶちやぶる, buchiyaburu] (v5r) (col) (See 破る) to smash down; to beat in [Add to Longdo]
グラウンドスマッシュ[guraundosumasshu] (n) ground smash (tennis) [Add to Longdo]
スマッシュ[sumasshu] (n,vs) smash; (P) [Add to Longdo]
スマッシング[sumasshingu] (n,vs) smashing [Add to Longdo]
バリン[barin] (n) (1) valine; (adv) (2) (on-mim) (with a) whoomp; smash; crunch [Add to Longdo]
圧し折る;へし折る;圧しおる[へしおる, heshioru] (v5r,vt) to smash; to break [Add to Longdo]
割る[わる, waru] (v5r,vt) to divide; to cut; to break; to halve; to separate; to split; to rip; to crack; to smash; to dilute; (P) [Add to Longdo]
割れる[われる, wareru] (v1,vi) (1) to break; to be smashed; (2) to split; to crack; to fissure; to be torn; (3) to be divided; to cleave; (4) to come to light; to be identified; to be established; to become clear; (P) [Add to Longdo]
砕く(P);摧く[くだく, kudaku] (v5k,vt) to break; to smash; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smash
   adv 1: with a loud crash; "the car went smash through the fence"
       [syn: {smash}, {smashingly}]
   n 1: a vigorous blow; "the sudden knock floored him"; "he took a
      bash right in his face"; "he got a bang on the head" [syn:
      {knock}, {bash}, {bang}, {smash}, {belt}]
   2: a serious collision (especially of motor vehicles) [syn:
     {smash}, {smash-up}]
   3: a hard return hitting the tennis ball above your head [syn:
     {overhead}, {smash}]
   4: the act of colliding with something; "his crash through the
     window"; "the fullback's smash into the defensive line" [syn:
     {crash}, {smash}]
   5: a conspicuous success; "that song was his first hit and
     marked the beginning of his career"; "that new Broadway show
     is a real smasher"; "the party went with a bang" [syn: {hit},
     {smash}, {smasher}, {strike}, {bang}]
   v 1: hit hard; "He smashed a 3-run homer" [syn: {smash}, {nail},
      {boom}, {blast}]
   2: break into pieces, as by striking or knocking over; "Smash a
     plate" [syn: {smash}, {dash}]
   3: reduce to bankruptcy; "My daughter's fancy wedding is going
     to break me!"; "The slump in the financial markets smashed
     him" [syn: {bankrupt}, {ruin}, {break}, {smash}]
   4: hit violently; "She smashed her car against the guard rail"
   5: humiliate or depress completely; "She was crushed by his
     refusal of her invitation"; "The death of her son smashed
     her" [syn: {crush}, {smash}, {demolish}]
   6: damage or destroy as if by violence; "The teenager banged up
     the car of his mother" [syn: {bang up}, {smash up}, {smash}]
   7: hit (a tennis ball) in a powerful overhead stroke
   8: collide or strike violently and suddenly; "The motorcycle
     smashed into the guard rail"
   9: overthrow or destroy (something considered evil or harmful);
     "The police smashed the drug ring after they were tipped off"
   10: break suddenly into pieces, as from a violent blow; "The
     window smashed"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top